Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2969/BNN-HTX về việc hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp theo Quyết định số 1327/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2969/BNN-HTX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hồ Xuân Hùng
Ngày ban hành: 26/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 2969/BNN-HTX  
V/v hỗ trợ HTX nông nghiệp theo Quyết định số 1327/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 1327/QĐ-TTg ngày 02/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ thành lập mới và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX, sau khi thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện một số công việc sau:

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí, trong đó ưu tiên hỗ trợ khu vực các HTX nông nghiệp và tổ chức thực hiện trong năm 2007

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, tập huấn và hỗ trợ thành lập mới đối với khu vực HTX nông nghiệp cho các cán bộ chủ chốt của HTX nông nghiệp và xã viên làm chuyên môn, nghiệp vụ trong HTX. Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, tập huấn và hỗ trợ thành lập mới cho các HTX nông nghiệp thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 02/2006/TT-BKH ngày 13/2/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thông tư 66/2006/TT-BTC ngày 17/7/2006 của Bộ Tài chính.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng nội dung, chương trình đào tạo tập huấn, hỗ trợ thành lập mới cho các HTX nông nghiệp theo hướng dẫn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Giao Sở Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán và quyết toán kinh phí thực hiện theo đúng các quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước và Thông tư số 79/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước. Các tỉnh hướng dẫn thực hiện việc lập dự toán chấp hành và quyết toán kinh phí hỗ trợ sáng lập viên HTX chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của HTX nông nghiệp ở địa phương phù hợp với phân cấp quản lý ngân sách ở địa phương.

Thời gian thực hiện Kế hoạch năm 2007 không còn nhiều, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt Quyết định 1327/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ HTX);
- Bộ Tài chính (Vụ NSNN);
- Các Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Các Chi cục Hợp tác xã và PTNT;
- Trường CBQLNNPTNT I, II;
- Lưu: Cục HTX, VP Bộ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Xuân Hùng  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2969/BNN-HTX về việc hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp theo Quyết định số 1327/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.098
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.168.65