Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 208/CT-TTHT 2018 chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội

Số hiệu: 208/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 03/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty CP vật tư nông sản
(Đ/c: Số 14 Ngô Tất Tố - Văn Miếu - Q. Đống Đa - Hà Nội)
MST: 0100104066

Trả lời công văn số 433 VTNS/CV-KTTC ngày 14/12/2017 của Công ty CP vật tư nông sản, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính Phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết:

+ Tại Khoản 3 Điều 8 quy định cách xác định chi phí để tính thuế trong một số trường hp cụ thể đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết đặc thù:

“Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế.

Quy định này không áp dụng với người nộp thuế là đối tượng áp dụng của Luật các tổ chức tín dụng và Luật kinh doanh bảo hiểm.

Người nộp thuế kê khai tỷ lệ chi phí lãi vay trong kỳ tính thuế theo Mu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

+ Tại Điều 14 quy định hiệu lực thi hành:

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2017.”

Căn cứ Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính Phủ hướng dẫn kê khai mẫu số 01 Thông tin quan hệ liên kết và giao dịch liên kết quy định:

“- Chỉ tiêu "Chi phí lãi tiền vay": Ghi giá trị chi phí lãi vay tính vào chi phí tài chính trong kỳ.

+ Cột (6): Ghi tổng giá trị theo xác định tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, theo APA đối với giao dịch phát sinh với các bên liên kết và giá trị ghi tại sổ kế toán đối với giao dịch phát sinh với các bên độc lập.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty CP vật tư nông sản có phát sinh giao dịch liên kết thì Công ty xác định chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP. Trong đó chi phí lãi vay xác định theo nguyên tắc nêu trên là tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của Công ty (không phân biệt chi phí lãi vay phát sinh từ các bên liên kết hay từ các bên độc lập).

Quy định về tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ áp dụng cho cả kỳ tính thuế năm 2017.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 5 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty CP vật tư nông sản được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòn
g Kiểm tra thuế số 5;
- L
ưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
HANOI TAX DEPARTMENT
------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.208/CT-TTHT

Hanoi, January 03, 2018

 

To: Agriculture Products and Materials Joint Stock Company
(Address: 14 Ngo Tat To - Van Mieu - Dong Da District - Hanoi)
Tax code: 0100104066

In response to Official Dispatch No.433 VTNS/CV-KTTC dated December 14, 2017 of the Agriculture Products and Materials Joint Stock Company (Apromaco), below are opinions from Hanoi Tax Department:

Pursuant to Decree No.20/2017/ND-CP dated February 2017 of the Government on tax administration for enterprises engaged in related-party transactions:

+ Clause 3 Article 8. Determination of costs for calculation of tax in certain specific cases for enterprises engaged in particular related-party transactions:

Taxpayer’s deductible loan interest incurred in tax period shall not exceed 20% of total net profit generated from business activities plus loan interest and depreciation cost incurred within the same period.

This regulation shall not apply to taxpayers who regulated by the Law on Credit Institutions or the Law on Insurance Business. 

Taxpayers shall declare loan interest incurred in the tax period in Form No.1 provided in the Appendix issued thereto.”

+ Article 14. Effect:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Appendix II issued together with Circular No.41/2017/TT-BTC dated April 28, 2017 of the Ministry of Finance on guidelines for implementation of a number of Articles of Decree No.20/2017/ND-CP  in terms of declaration of Form No.1 regarding Information on related-party relationship and transfer pricing:

“- Loan interest: Specify the loan interest included in financial cost of the period.

+ Column (6): Specify total value determined based upon transfer pricing documentation value defined according to APA price in case of transactions arising between related parties and value recorded in the bookkeeping in case of transactions with unrelated parties.”

Pursuant to the aforesaid regulations, if Apromaco carries out related-party transactions, it shall determine deductible loan interest when calculating taxable income under the guidance provided in Clause 3 Article 8 of Decree No.20/2017/ND-CP, which is the total loan interest incurred by Apromaco within the tax period (whether it is incurred by related parties or unrelated parties).

The regulation on total loan interest arising within a tax period applies for fiscal year 2017.

Should any question arise during implementation, Apromaco shall contact Tax Inspection Office No.5 for further instructions.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 208/CT-TTHT ngày 03/01/2018 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.910

DMCA.com Protection Status
IP: 34.238.189.240