Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 4248/BVHTTDL-KHTC 2017 đầu tư công vốn nước ngoài dự án ô 2018

Số hiệu: 4248/BVHTTDL-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 05/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4248/BVHTTDL-KHTC
V/v phân khai kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW năm 2018 đối với dự án ô

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai; Điện Biên; Hà Tĩnh; Tây Ninh; Kiên Giang.

Phúc đáp Công văn số 7987/BKHĐT-KTĐN ngày 02/10/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân khai kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW năm 2018 đối với các chương trình, dự án ô thuộc nguồn chi phát triển, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Tại thời điểm hiện tại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 01 dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi là Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng” (sau đây gọi tắt là Dự án). Đây là dự án Ô có cơ cấu hỗn hợp, bao gồm 01 cơ quan chủ quản ở cấp Trung ương là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 05 cơ quan chủ quản ở cấp địa phương là Ủy ban nhân dân các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Hà Tĩnh, Kiên Giang, Tây Ninh.

2. Trên cơ sở các văn bản đăng ký của các cơ quan chủ quản và chủ đầu tư của Dự án, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổng hợp dự kiến kế hoạch vốn nước ngoài năm 2018 của Dự án, phân khai theo từng cơ quan chủ quản và chủ đầu tư của Dự án. Cụ thể:

Đơn vị: triệu đồng

STT

Cơ quan chủ quản/Chủ đầu tư

Dự kiến kế hoạch vốn nước ngoài năm 2018 của Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trcho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng”

1

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

50.500

2

UBND tỉnh Lào Cai

50.000

3

UBND tỉnh Điện Biên

76.652

4

UBND tỉnh Hà Tĩnh

107.348

5

UBND tỉnh Tây Ninh

67.365

6

UBND tỉnh Kiên Giang

88.341

Tổng số

440.206

3. Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7987/BKHĐT-KTĐN ngày 02/10/2017, đề nghị UBND các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Hà Tĩnh, Tây Ninh, Kiên Giang lập kế hoạch phần vốn nước ngoài dự kiến như trên của Dự án và tổng hợp chung vào kế hoạch năm 2018 của địa phương. Văn bản lập kế hoạch gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị đồng gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phối hợp, theo dõi.

4. Theo Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, tổng số vốn nước ngoài được giao cho Dự án là 786.575 triệu đồng, cụ thể giao toàn bộ cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, hướng dẫn việc lập kế hoạch vốn nước ngoài năm 2018 của Dự án để đảm bảo sự phù hợp, thống nhất với kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn nước ngoài đã được giao.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, UBND các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Hà Tĩnh, Tây Ninh, Kiên Giang cùng phối hợp, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Ban THDA các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Hà Tĩnh, Tây Ninh, Kiên Giang;
- Ban QLDA quốc gia;
- Lưu: VT, KHTC, ĐQM.20

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4248/BVHTTDL-KHTC ngày 05/10/2017 về phân khai kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương năm 2018 đối với dự án ô do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


783

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!