Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2249/BKHĐT-GSTĐĐT năm 2015 triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 2249/BKHĐT-GSTĐĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Xuân Tự
Ngày ban hành: 20/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2249/BKHĐT-GSTĐĐT
V/v triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước.

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước, các Tổng công ty 91, Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước.

 

Thực hiện Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước (sau đây gọi tắt là Hệ thống). Hệ thống sẽ được triển khai thống nhất trên toàn quốc nhằm mục tiêu cập nhật, quản lý, khai thác thông tin về các dự án đầu tư trong kho dữ liệu tập trung tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phù hợp với các nội dung quy định của Luật Đầu tư công (tính năng cơ bản như Phụ lục 1).

Để triển khai Hệ thống, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Quý Cơ quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo chủ đầu tư tất cả các dự án có sử dụng vốn đầu tư công; các dự án nhóm B trở lên đối với các Tập đoàn kinh tế nhà nước, các Tổng công ty 91, Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước cập nhật thông tin về dự án do mình làm chủ đầu tư theo mẫu trong file excel đăng trên mục “Thông báo” tại Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư www.mpi.gov.vn và gửi mail về địa chỉ thư điện tử: cnpm@mpi.gov.vn.

2. Đăng ký nhu cầu đào tạo, hướng dẫn sử dụng Hệ thống (theo mẫu tại Phụ lục 2).

3. Trường hợp Quý Cơ quan đã có hệ thống ứng dụng đáp ứng được các tính năng của Hệ thống và có nhu cầu tiếp tục sử dụng hệ thống của mình, đề nghị cung cấp thông tin (mẫu Phụ lục 3) để Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc phối hợp để tích hợp thông tin giữa hai hệ thống.

Văn bản trả lời và thông tin cung cấp vui lòng gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/5/2015 để lên kế hoạch triển khai Hệ thống.

Thông tin chi tiết liên hệ theo số điện thoại 080.48474/080.44758.

Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm tin học (để phối hợp);
- Lưu: VP, GS&TĐĐT (K.137 b).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT VÀ THẨM ĐỊNH ĐẦU TƯ
Nguyễn Xuân Tự

 

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Công văn số 2249/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 20/4/2015)

* CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG

1. Chức năng dành cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án:

- Cập nhật, quản lý, khai thác thông tin về dự án đầu tư theo vòng đời dự án do mình làm chủ đầu tư/quản lý, từ đó tích hợp thông tin thành kho dữ liệu tập trung tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Hỗ trợ báo cáo, truyền số liệu trực tuyến định kỳ, đột xuất cho cơ quan quản lý nhà nước.

- Hỗ trợ đăng ký, quản lý kế hoạch (nhu cầu) vốn trung hạn hoặc hàng năm.

2. Chức năng dành cho cơ quan quản :

- Lập các loại báo cáo tổng hợp về các dự án đầu tư theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư. Hỗ trợ quản lý và đánh giá tổng thể đầu tư hàng năm và từng thời kỳ kế hoạch.

- Hỗ trợ tổng hợp kế hoạch vốn trung hạn, hàng năm theo phân cấp, phạm vi; xây dựng kế hoạch vốn trung hạn, hàng năm trong phạm vi quản lý.

- Hỗ trợ tra cứu, khai thác thông tin liên quan tới dự án đầu tư trong phạm vi quản lý.

- Thực hiện công khai, minh bạch các thông tin và các vấn đề liên quan đến các dự án đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

3. Với cộng đồng: Tra cứu, khai thác thông tin về các dự án đầu tư trên toàn quốc do cơ quan nhà nước thẩm quyền công khai.

Hệ thống sử dụng chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp trong việc bảo mật cũng như ký gửi thông tin, báo cáo trên Hệ thống.

 

PHỤ LỤC 2

(Kèm theo Công văn số: 2249/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 20/4/2015)

* MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ NHU CẦU ĐÀO TẠO

1. Tên cơ quan, đơn vị: ……………………………

2. Thời gian đăng ký triển khai: (Trong năm 2015)

3. Số lượng cán bộ dự kiến tham dự: (Kèm theo danh sách nếu có)

4. Thông tin về đầu mối liên hệ:

- Họ và tên:

- Chức vụ:

- Đơn vị:

- Số điện thoại:

- Email:

 

PHỤ LỤC 3

(Kèm theo Công văn số 2249/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 20/4/2015)

THÔNG TIN CUNG CẤP VỚI CÁC ỨNG DỤNG ĐÃ CÓ

STT

Nội dung yêu cầu

Thông tin cung cấp

1

- Thu thập thông tin trực tiếp từ các chủ đầu tư thông qua mạng internet.

- Tuân thủ các quy trình quy định tại Luật Đầu tư công.

- Tích hợp chữ ký số chuyên dùng.

(1) Tên ứng dụng: ....

(2) Đơn vị xây dựng: …..

(3) Thời gian đưa vào sử dụng: ...

(4) Một số chức năng cơ bản: …..

(5) Một số tính năng kỹ thuật:

- Công nghệ ứng dụng:

- Cơ sở dữ liệu:

(6) Tổng số dự án đã lưu trong Hệ thống: ...

(7) Thông tin đầu mối liên hệ (Họ tên, điện thoại, email,…): ...

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2249/BKHĐT-GSTĐĐT năm 2015 triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.448

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224