Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6285/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 19/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 6285/VPCP-KGVX
V/v triển khai Quyết định số 442/QĐ-TTg

Hà Nội, 19 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản s 4104/BKHĐT-TCTT ngày 19 tháng 5 năm 2017) về triển khai Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 (sau đây viết chung là Ban Chỉ đạo), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo có ý kiến như sau:

1. Hoan nghênh Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động triển khai các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo giao.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động thực hiện nhiệm vụ Tổ chức hội nghị vận động các doanh nghiệp hỗ trợ các huyện nghèo giai đoạn 2017-2020 theo đúng Quyết định số 442/QĐ-TTg nêu trên.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về dự thảo Đề cương nội dung báo cáo chung về công tác kiểm tra, chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017; giao ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Trưởng Ban Chỉ đạo ký văn bản gửi các thành viên Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện, trong đó ghi rõ về thời hạn báo cáo kết quả kiểm tra, chỉ đạo để kịp tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo và các cấp có thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;

TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: NN, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), lb.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6285/VPCP-KGVX ngày 19/06/2017 triển khai Quyết định 442/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


748

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222