Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4809/UBND-SNV 2020 thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP Hà Nội

Số hiệu: 4809/UBND-SNV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 05/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4809/UBND-SNV
V/v thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố.

Ngày 14/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (viết tắt là Nghị định số 107/2020/NĐ-CP) và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (viết tắt là Nghị định số 108/2020/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2020.

Trong thời gian tới, các Bộ, ban, ngành sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi cục thuộc sở.

Để thực hiện nghiêm túc Nghị định số 107/2020/NĐ-CP , Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định hiện hành, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố:

1. Đối với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:

Tạm dừng việc bổ nhiệm mới cấp phó trưởng phòng thuộc Sở, thuộc Chi cục và tương đương; cấp phó phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã cho đến khi Ủy ban nhân dân Thành phố hoàn thành việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã theo đúng quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP , Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ban, ngành.

Trong trường hợp cấp bách, cần thiết phải bổ nhiệm mới cấp phó nêu trên, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã phải xây dựng Phương án cụ thể để đảm bảo số lượng cấp phó không vượt quá quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP , Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, ban, ngành, UBND quận huyện thị xã:

Đề nghị thực hiện việc bổ nhiệm mới cấp phó của người đứng đầu theo tinh thần của Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ đã nêu ở trên. UBND Thành phố sẽ quy định cụ thể số lượng cấp phó của người đứng đầu các đơn vị khi phê duyệt lại đề án vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Đối với trường hợp Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã đã có Thông báo nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu:

Nếu cơ quan, đơn vị có nhu cầu kiện toàn cán bộ lãnh đạo phải thực hiện nghiêm theo quy định tại Khoản 6, Điều 5 Quyết định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền "Kể từ khi có thông báo nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu hoặc chuyển công tác, phải báo cáo bằng văn bản và phải được cấp trên trực tiếp đồng ý trước khi thực hiện quy trình công tác cán bộ theo thẩm quyền được phân cấp"; báo cáo, xin ý kiến của Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Nội vụ) trước khi thực hiện.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban, nhân dân các quận, huyện, thị xã, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Các Quận ủy, Huyện ủy, Thị ủy;
- HĐND các Quận, huyện, thị xã;
- VPUBNDTP: CVP, các PCVCP; NC, TK-BT;
- Lưu: VT, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4809/UBND-SNV ngày 05/10/2020 về thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP và 108/2020/NĐ-CP do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.300

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!