Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 05/CCTTHC về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 05/CCTTHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 06/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 05/CCTTHC
V/v báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30  

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao (Công văn số 2026/TTg-TCCV ngày 21 tháng 11 năm 2008), Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã xây dựng mẫu báo cáo tình hình, kết quả thực hiện đề án 30 tại bộ, địa phương (xin đính kèm).

Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đồng chí định kỳ trước ngày 25 hàng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện đề án 30 tại bộ, địa phương mình theo mẫu báo cáo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- TCTCT: Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên;
- Lưu VT, CCTTHC (5).

TỔ TRƯỞNG
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
Nguyễn Xuân Phúc

 

MẪU

BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 30 TẠI BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ
(Ban hành kèm theo công văn 05/CCTTHC, ngày 06 tháng 01 năm 2009)

BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ …….
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số:              /

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2008

 

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 tại Bộ/cơ quan ngang Bộ

Kỳ báo cáo: từ ngày ……đến ngày …..

1. Kết quả thống kê TTHC: ghi rõ số lượng TTHC đã được thống kê, số lượng TTHC còn phải thống kê.

STT

Tên đơn vị thống kê

Số lượng TTHC đã thống kê(1)

Số lượng TTHC còn phải thống kê

Số lượng hồ sơ đã được nhập vào Máy xén

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Những thủ tục hành chính cần tiếp tục được thống kê bao gồm: thủ tục hành chính mới được ban hành; thủ tục hành chính thay thế, sửa đổi, bổ sung những thủ tục hành chính đã được thống kê và hồ sơ được nhập vào Máy xén.

3. Những thủ tục hành chính đã được thống kê và hồ sơ được nhập vào Máy xén hiện hết hiệu lực thi hành do được thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản quy định thủ tục đó đã hết hiệu lực.

4. Kết quả rà soát thủ tục hành chính: nêu cụ thể số lượng thủ tục hành chính đã được rà soát; những thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa theo thẩm quyền; những thủ tục hành chính đề nghị sửa đổi, bổ sung – nội dung này chỉ áp dụng khi rà soát thủ tục hành chính (giai đoạn 2 của Đề án 30).

5. Kết quả thực thi các kiến nghị về đơn giản hóa thủ tục hành chính – nội dung này chỉ áp dụng khi thực hiện giai đoạn 3 của Đề án 30.

6. Những thay đổi về tổ chức, nhân sự của Tổ công tác 30.

7. Những công việc dự kiến tiến hành triển khai: ghi rõ nội dung công việc và thời gian dự kiến hoàn thành.

8. Vướng mắc, khó khăn, tồn tại cần giải quyết: ghi rõ các vướng mắc về nhân sự, trang thiết bị, kỹ thuật,…(nếu có) và biện pháp giải quyết của Bộ trưởng/Thủ trưởng cơ quan bộ.

9. Đề xuất, kiến nghị: nêu các kiến nghị cụ thể với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP (để b/c);
- Tổ Công tác CT của TTgCP (để tổng hợp);
- Bộ trưởng/TTCQNB, các đ/c Thứ trưởng;
- Lưu TCT 30, VT.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn A 

 

(1) Chỉ bao gồm những TTHC được thống kê theo đúng hướng dẫn của TCTCT, không bao gồm những biểu mẫu 1 phải trả về làm lại.

 

MẪU

BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 30 TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo công văn 05/CCTTHC, ngày 06 tháng 01 năm 2009)

ỦY BAN NHÂN DÂN …….
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số:           /

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2009

 

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 tại Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Kỳ báo cáo: từ ngày ……đến ngày …..

1. Kết quả thống kê TTHC: ghi rõ số lượng TTHC đã được thống kê, số lượng TTHC còn phải thống kê.

STT

Tên đơn vị thống kê

Số lượng TTHC đã thống kê(1)

Số lượng TTHC còn phải thống kê

Số lượng hồ sơ đã được nhập vào Máy xén

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Những thủ tục hành chính cần tiếp tục được thống kê bao gồm: thủ tục hành chính mới được ban hành; thủ tục hành chính thay thế, sửa đổi, bổ sung những thủ tục hành chính đã được thống kê và hồ sơ được nhập vào Máy xén.

3. Những thủ tục hành chính đã được thống kê và hồ sơ được nhập vào Máy xén hiện hết hiệu lực thi hành do được thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản quy định thủ tục đó đã hết hiệu lực.

4. Kết quả rà soát thủ tục hành chính: nêu cụ thể số lượng thủ tục hành chính đã được rà soát; những thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa theo thẩm quyền; những thủ tục hành chính đề nghị sửa đổi, bổ sung – nội dung này chỉ áp dụng khi rà soát thủ tục hành chính (giai đoạn 2 của Đề án 30).

5. Kết quả thực thi các kiến nghị về đơn giản hóa thủ tục hành chính – nội dung này chỉ áp dụng khi thực hiện giai đoạn 3 của Đề án 30.

6. Những thay đổi về tổ chức, nhân sự của Tổ công tác 30.

7. Những công việc dự kiến tiến hành triển khai: ghi rõ nội dung công việc và thời gian dự kiến hoàn thành.

8. Vướng mắc, khó khăn, tồn tại cần giải quyết.

9. Đề xuất, kiến nghị: nêu các kiến nghị cụ thể với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP (để b/c);
- Tổ Công tác CT của TTgCP (để tổng hợp);
- Chủ tịch, các Phó CT UBND;
- Lưu TCT 30, VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn A 

 

(1) Chỉ bao gồm những TTHC được thống kê theo đúng hướng dẫn của TCTCT, không bao gồm những biểu mẫu 1 phải trả về làm lại.

THE PRIME MINISTER’S ADMINISTRATIVE PROCEDURES REFORM SPECIAL TASK FORCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No: 05/CCTTHC
Ref: Reporting the progress and implementation result of Project 30

Hanoi, January 06, 2009 

 

 To:

- Ministries, Head of ministry-level agencies;
- Chairmen of the People’s Committees of provinces and cities under direct central management
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 05/CCTTHC về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.617

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49