Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 470/TTg-QHQT về Khung chính sách tái định cư Dự án "Phát triển các đô thị loại vừa" do WB tài trợ

Số hiệu: 470/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 10/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 470/TTg-QHQT
V/v Khung chính sách tái định cư Dự án "Phát triển các đô thị loại vừa" do WB tài trợ.

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Tiền Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Cà Mau.

 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng về Phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (KCSBTHTTĐC) cho Dự án "Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long" (các công văn số 49/BXD-PTĐT ngày 12 tháng 01 năm 2012 và 64/CV-PTĐT ngày 20 tháng 3 năm 2012); ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan: Bộ Tài chính (công văn số 1509/BTC-QLCS ngày 09 tháng 02 năm 2012), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 524/BKHĐT-KTĐN ngày 06 tháng 02 năm 2012), Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 498/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 02 tháng 3 năm 2012), Bộ Tư pháp (công văn số 1850/BTP-PLQT ngày 12 tháng 3 năm 2012), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 1072/NHNN-HTQT ngày 24 tháng tháng 02 năm 2012) và ý kiến của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nằm trong vùng Dự án, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư của Dự án "Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long" do WB tài trợ như kiến nghị của Bộ Xây dựng nêu tại văn bản trên.

2. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Tiền Giang, Kiên Giang, Mỹ Tho, Trà Vinh, Cà Mau phê duyệt các kế hoạch tái định cư và giải phóng mặt bằng cho các dự án thành phần./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;
các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 35

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 470/TTg-QHQT về Khung chính sách tái định cư Dự án "Phát triển các đô thị loại vừa" do WB tài trợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.966
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49