Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1401/CP-NN về việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1401/CP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1401/CP-NN

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2004

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 134/2004/QĐ-TTG NGÀY 20/7/2004 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Xét đề nghị của các Bộ, ngành, địa phương tại Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn và để thực hiện đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả các quy định tại Quyết định trên và các cơ chế, chính sách đã ban hành trước đây, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về phạm vi, đối tượng và mức hỗ trợ.

a) Về phạm vi, đối tượng:

Chính sách hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 134) thực hiện trong phạm vi cả nước nhằm hỗ trợ trực tiếp về đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn theo nguyên tắc quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định 134.

Ngoài những đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định 134, hộ di đân tự do nay được các tỉnh nơi đến đưa vào quy hoạch, kế hoạch định canh, định cư của địa phương và các dự án ổn định dân cư tự do; hộ di dân tự do nay trở về quê cũ (thuộc địa phương nơi đi), thì các đối tượng này cũng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Quyết định 134.

Trường hợp, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ đã được hỗ trợ về đất sản xuất, đất ở, nhà ở theo các quy định trước đây, nhưng đến nay vẫn là hộ nghèo, chưa đủ đất sản xuất, đất ở, có khó khăn về nhà ở, nước sinh hoạt thì tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Quyết định 134.

b) Về mức hỗ trợ:

- Mức hỗ trợ về đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn thực hiện theo quy định tại Quyết định 134. Trường hợp mức hỗ trợ theo các Quyết định trước đây của Thủ tướng Chính phủ mà cao hơn so với mức hỗ trợ quy định tại Quyết định 134 thì cho phép các tỉnh được tiếp tục thực hiện theo mức hỗ trợ trước đây.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, căn cứ các quy định hiện hành và tình hình cụ thể của từng địa phương quyết định mức hỗ trợ cụ thể cho phù hợp. Đối với số hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ nghèo sinh sống ở các thành phố, thị xã, các tỉnh cần có chính sách ưu tiên giải quyết công ăn, việc làm để đồng bào sớm thoát nghèo và nâng cao thu nhập.

2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh có số đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống có trách nhiệm:

- Tổ chức quán triệt thực hiện Quyết định 134 và các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể, tạo cuộc vận động giúp đỡ đồng bào một cách thiết thực, hiệu quả với cách làm chủ động và phù hợp với đặc thù của từng địa phương.

- Chỉ đạo ngay việc điều tra, lập danh sách cụ thể, đúng đối tượng các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn trên địa bàn tỉnh mình (không quy định thời gian thường trú, được chính quyền cấp xã xác nhận là dân tại chỗ, sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp, chưa có hoặc chưa đủ đất sản xuất, đất ở, có khó khăn về nhà ở, nước sinh hoạt), trên cơ sở đó lập và phê duyệt đề án giải quyết theo quy định tại Quyết định 134.

- Cùng với việc thực hiện Quyết định 134, phải chỉ đạo tổ chức lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án trên địa bàn để giúp đồng bào phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn cụ th ể các địa phương (nơi có rừng) trong việc khai thác gỗ để làm nhà ở cho đồng bào theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời việc lợi dụng chính sách này để chặt, phá rừng trái p hép, nhất là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Đồng thời căn cứ quy định của Luật Đất đai, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và các quy định khác có liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền đề nghị của các tỉnh về việc chuyển đổi mục đích đất rừng trồng kém hiệu quả để tạo quỹ đất hỗ trợ đồng bào

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện của các tỉnh, giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn trong việc giải quyết thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, công tác quy hoạch, đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào.

5. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan xây dựng chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường để giải quyết đất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2004.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với Bộ Tài chính bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2005 và năm 2006 để bổ sung có mục tiêu cho các địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 134/2004/ QĐ- TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Uỷ ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan ban hành Thông tư liên Bộ hướng dẫn việc thực hiện Quyết định 134 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, bảo đảm trong 2 năm (2005- 2006) phải cơ bản thực hiện xong. Nãm 2005 tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1401/CP-NN về việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.267

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102