Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6974/BGDĐT-CTHSSV về tăng cường phối hợp thực hiện Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 6974/BGDĐT-CTHSSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 20/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 6974/BGDĐT-CTHSSV
V/v Tăng cường phối hợp thực hiện Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

 

Luật Bảo hiểm y tế đã được Quốc hội ban hành từ ngày 14/11/2008 và ngày 27/7/2009 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2009/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Ngày 26/10/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 9490/BGDĐT-CTHSSV gửi các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là các cơ sở giáo dục) tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế và Nghị định số 62/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Cho đến nay, theo báo cáo của các cơ sở đào tạo tại nhiều tỉnh, thành phố thì tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) trong năm học 2010 – 2011 chưa đạt 100%. Để triển khai, thực hiện tốt Luật BHYT và Nghị định số 62/2009/NĐ-CP của Chính phủ trong trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức chỉ đạo thực hiện BHYT theo quy định, tập trung vào các nội dung sau:

1. Tăng cường công tác giáo dục truyền thông về vai trò của BHYT đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh, sinh viên. Vận động cha mẹ học sinh tham gia mua BHYT cho học sinh, sinh viên là việc làm thiết thực để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe đối với học sinh, sinh viên.

2. Chủ động hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm Xã hội của địa phương tổ chức cho học sinh, sinh viên mua và được cấp thẻ BHYT theo quy định của Luật BHYT và Nghị định số 62/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân các cấp về mức hỗ trợ BHYT tối thiểu đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ cận nghèo và không thuộc hộ cận nghèo từ ngân sách của địa phương theo quy định hiện hành.

Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp tổ chức triển khai, thực hiện tốt những nội dung nêu trên và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 11 năm 2010, theo địa chỉ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên – Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội; Điện thoại/fax: 04 38680367 hoặc 0912218578 Email: nason@moet.gov.vn

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6974/BGDĐT-CTHSSV về tăng cường phối hợp thực hiện Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.157
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.186.19