Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1616/BHXH-BT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành: 25/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1616/BHXH-BT
V/v chấn chỉnh công tác truy thu BHXH

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố và kết quả kiểm tra công tác thu của BHXH Việt Nam, thời gian qua một số BHXH tỉnh đã thực hiện truy thu BHXH bắt buộc đối với đơn vị sử dụng lao động và người lao động chưa đúng quy định như: truy thu không đúng đối tượng và tiền lương, tiền công đóng BHXH, hồ sơ và thủ tục chưa đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam. Trong đó, nguyên nhân trước hết là do người sử dụng lao động, người lao động chưa nắm vững quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan BHXH; một số trường hợp cố tình giả mạo hồ sơ để trục lợi. Hậu quả là làm phát sinh tiêu cực, vướng mắc ở địa phương, đơn thư khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, gây phức tạp quá trình xử lý.

Để khắc phục tình trạng trên, đảm bảo thực hiện đúng quy định của luật BHXH, BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố:

1. Tổ chức kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh công tác truy thu BHXH tại địa phương: Tập trung rà soát hồ sơ các trường hợp đã truy thu hiện đang đóng BHXH hoặc đã chốt sổ bảo lưu thời gian hoặc đang hưởng BHXH hằng tháng; xác định các trường hợp truy thu không đúng đối tượng hoặc hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định để có biện pháp xử lý, giải quyết phù hợp trên cơ sở quy định của pháp luật về BHXH và hướng dẫn của BHXH Việt Nam; giải thích chính sách pháp luật cho đơn vị và cá nhân vi phạm hiểu rõ và tự giác chấp hành theo quy định.

Trường hợp đơn vị, cá nhân vi phạm nhưng tự nguyện chấp hành đúng quy định của pháp luật thì giải quyết như sau: đối với trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đủ thì yêu cầu đơn vị, cá nhân bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp truy thu sai đối tượng thì thực hiện thoái trả số tiền đã thu cho đơn vị, điều chỉnh hoặc thu hồi hủy sổ BHXH; trường hợp truy thu sai nhưng đã được giải quyết hưởng chế độ BHXH thì ra quyết định điều chỉnh hoặc hủy quyết định hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng và thu hồi khoản tiền đã hưởng sai quy định (nếu có).

Trường hợp đơn vị, cá nhân không tự chấp hành, cố tình vi phạm hoặc các trường hợp có diễn biến phức tạp, liên quan đến nhiều người, nhiều đơn vị, thì lập hồ sơ báo cáo cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Nghiêm túc kiểm điểm tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm; xem xét, đánh giá nguyên nhân và hậu quả từng trường hợp cụ thể để có hình thức xử lý phù hợp theo quy định; đồng thời rút kinh nghiệm, khắc phục ngay những thiếu sót, sơ hở trong công tác quản lý thu BHXH.

3. Từ 01/5/2011, chỉ xem xét, giải quyết truy thu BHXH các trường hợp sau:

a. Đơn vị đã đóng BHXH không đúng tiền lương, tiền công của người lao động theo quy định tại Luật BHXH.

b. Đơn vị vi phạm pháp luật về BHXH đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý, ra quyết định buộc truy đóng BHXH (quyết định xử lý vi phạm hành chính về BHXH của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, quyết định của cơ quan thanh tra hoặc tòa án).

c. Đơn vị đề nghị truy đóng BHXH cho thời gian làm việc dưới 03 tháng của người lao động hiện đang làm việc tại đơn vị.

Yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này. Quá trình thực hiện có vướng mắc thì báo cáo về BHXH Việt Nam để giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Ban CST, CSXH, Chi;
- Lưu: VT, BT(4b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

VIETNAM SOCIAL INSURANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 1616/BHXH-BT
Subject: Rectification of arrears collection

Hanoi, April 25, 2011

 

To: Social Insurance of provinces and centrally-affiliated cities

According to the report of Social Insurance of provinces and cities and the result of inspection of collection of Vietnam Social Insurance, a number of Social Insurance units of provinces have collected the arrears of compulsory insurance recently from enterprises and employees improperly such as incorrect subjects and salary and wage paid for social insurance, dossiers and procedures inconsistently with the instructions of Vietnam Social Insurance. Particularly, the first reason is due to employers and employees that have not grasped the regulations of law and instructions of Social Insurance agencies; a number of cases of dossiers deliberately forged for profits. As a consequence of this, there appear negative issues and difficulties at localities, long-lasting and unduly complaints complicating the settle process.

To remedy the above situation in accordance with regulations of the Law on Social Insurance, the Vietnam Social Insurance hereby requires the Social Insurance of provinces and cities:

1. To inspect, review and re-organize the arrears collection of social insurance at localities: Focus on reviewing dossiers relating to the cases of arrears collected but now under payment of social insurance or closing social insurance book to reserve the time or now entitled to monthly social insurance; identifying cases of arrears collection of wrong subjects or improper or incomplete dossiers to have measures to handle and settle rationally on the basis of law on social insurance and instructions of Vietnam Social Insurance; explaining policies of law to the units or individuals that have committed violation to understand and comply with regulations of law voluntarily.

Where the units or individuals that have committed violation but complied with regulations of law voluntarily, they shall be settled as follows: In case of proper or complete dossiers, these units or individuals should supplement or complete them as stipulated. In case of arrears collection of wrong subjects, these units or individuals should be refunded; adjusting or revoking social insurance books. In case of wrong arrears collection but the enjoyment of social insurance has been settled, there must be a decision issued to adjust or cancel the decision on enjoyment of pension or monthly subsidy of social insurance and revoke the amount of money received improperly;

Where the units or individuals have not complied or deliberately committed violation or for cases of complex development or related to a lot of persons, units, the social insurance agency should record and report these cases to the local competent authorities for inspection and handling as stipulated by law;

2. Seriously rebuking collectives and individuals for the occurrence of violation; reviewing and evaluating the cause and consequence of each specific case to have prescribed sanction while learning experience and rectify mistakes or loopholes in management of collection of social insurance;

3. From May 01, 2011, only cases below are considered for arrears collection of social insurance:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b. Units that have committed regulations of law on social insurance have been sanctioned and required to pay the arrears of social insurance (decision on handling of administrative violation on social insurance of Chairman of People’s Committee at all levels and decision of inspection agency or court).

c. Units that request the payment of arrears of social insurance for the time of working of less than 03 months of their employees currently working at these units.

Directors of Social Insurance of provinces and cities are required to strictly comply with this official Dispatch. Any difficulty arising during the implementation should be reported to the Vietnam Social Insurance for review and settlement.

 

 

PP. GENERAL DIRECTOR
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Do Van Sinh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1616/BHXH-BT ngày 25/04/2011 về chấn chỉnh công tác truy thu Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.683

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152