Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1051/BHXH-TCKT năm 2019 về hướng dẫn rà soát, báo cáo, xử lý kinh phí trùng thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1051/BHXH-TCKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 03/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1051/BHXH-TCKT
V/v hướng dẫn rà soát, báo cáo, xử lý kinh phí trùng thẻ BHYT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Công văn số 3077/BTC-HCSN và Công văn số 3074/BTC- HCSN ngày 18/3/2019 của Bộ Tài chính về việc rà soát trùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) thực hiện rà soát, báo cáo, xử lý kinh phí trùng thẻ BHYT như sau:

1. Đối với rà soát trùng thẻ BHYT từ năm 2015 đến năm 2018

a) BHXH tỉnh phối hợp với Sở Tài chính thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 17903/BTC-HCSN ngày 26/12/2012 về việc tổng kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT và Khoản 1 Công văn số 3074/BTC-HCSN.

b) BHXH Việt Nam sẽ hướng dẫn BHXH tỉnh thực hiện sau khi có thông báo của Bộ Tài chính về kết quả rà soát trùng thẻ BHYT của từng năm.

2. Đối với rà soát trùng thẻ BHYT từ năm 2019

a) BHXH tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Khoản 2 Công văn số 3074/BTC-HCSN.

Đồng thời, BHXH tỉnh có báo cáo đánh giá tồn tại, nguyên nhân, đề xuất phương án xử lý và gửi về BHXH Việt Nam chậm nhất vào ngày 19/2 năm sau.

b) Nguồn kinh phí thực hiện nộp ngân sách nhà nước do cấp trùng thẻ BHYT: Từ quỹ dự phòng theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 35 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

BHXH Việt Nam nộp ngân sách trung ương và chuyển kinh phí để BHXH tỉnh thực hiện nộp ngân sách địa phương theo quy định. Trường hợp BHXH tỉnh thực hiện bù trừ số phải nộp ngân sách địa phương với số ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ đóng BHYT: Thực hiện hạch toán kế toán theo hướng dẫn tại Công văn số 5591/BHXH-TCKT ngày 13/12/2017 về việc hướng dẫn khóa sổ và lập báo cáo quyết toán năm 2017.

Yêu cầu BHXH các tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung hướng dẫn tại văn bản này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam (Vụ Tài chính - Kế toán) để nghiên cứu, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (để biết);
- Các đơn vị: KTNB, ST, BT, CNTT;
- Lưu: VT, TCKT(02).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1051/BHXH-TCKT năm 2019 về hướng dẫn rà soát, báo cáo, xử lý kinh phí trùng thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


131

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.196