Sửa đổi, bổ sung Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng

31/12/2018 10:34 AM

Ngày 11/12/2018, Bộ GTVT ban hành Thông tư 56/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng (Bộ QCATHK) lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay. Theo đó:

Đặng Thúy

- Bổ sung định nghĩa vào Phụ lục 1 Điều 1.007 quy định tại Phần 1 của Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011.

- Sửa đổi, bổ sung điểm 1 khoản b; sửa đổi, bổ sung các điểm d và e; bổ sung các khoản g, h và i vào Điều 6.091 quy định tại Mục 29 Phụ lục V Thông tư 03/2016/TT-BGTVT ngày 31/3/2016.

- Sửa đổi, bổ sung khoản a Điều 6.092 quy định tại Mục 30 Phụ lục V Thông tư 03/2016/TT-BGTVT ngày 31/3/2016.

- Bãi bỏ khoản c, sửa đổi, bổ sung các khoản g, h và bổ sung khoản o vào Điều 6.095 quy định tại Mục 9 Phụ lục IV Thông tư 21/2017/TT-BGTVT ngày 30/6/2017….

Xem thêm chi tiết tại Thông tư 56/2018/TT-BGTVT (có hiệu lực từ ngày 30/01/2019 và thay thế Thông tư 14/2018/TT-BGTVT ngày 03/4/2018).

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,797

Bài viết về

lĩnh vực Giao thông - Vận tải

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:01 | 22/09/2023 Quyết định 2533/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2023 về Quy định Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 14:00 | 22/09/2023 Quyết định 1259/QĐ-LĐTBXH ngày 28/8/2023 về Kế hoạch tổng kết, đánh giá kết quả thi hành pháp luật phòng, chống mại dâm
  • 13:57 | 22/09/2023 Hướng dẫn 116-HD/BTGTW ngày 15/9/2023 thực hiện một số điều trong Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí
  • 13:55 | 22/09/2023 Nghị quyết 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
  • 11:55 | 22/09/2023 Công văn 5031/BGDĐT-GDQPAN ngày 15/9/2023 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2023-2024
  • 07:50 | 22/09/2023 Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 ngày 18/9/2023 giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH1351/2017/QH14 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
  • 07:45 | 22/09/2023 Thông tư 14/2023/TT-BNV ngày 05/9/2023 về Quy định cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ
  • 17:30 | 21/09/2023 Nghị quyết 37/2023/UBTVQH15 ngày 06/9/2023 quy định về cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước
  • 15:50 | 21/09/2023 Nghị định 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 sửa đổi Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
  • 10:40 | 21/09/2023 Nghị quyết 148/NQ-CP ngày 20/9/2023 tiếp tục triển khai thi hành Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn