Doanh nghiệp có quyền bán tài sản để trả nợ

16/01/2017 08:04 AM

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, Công ty cổ phần Vĩnh An đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, cho phép Công ty sử dụng khoản tiền bán tài sản và Quỹ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp để trả nợ và xóa các khoản nợ còn lại.

Công ty cổ phần Vĩnh An được UBND tỉnh đầu tư Dự án “Dây chuyền sản xuất Băng dính cuộn công suất 14 triệu m2/năm” bằng vốn vay ODA Ấn Độ và vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước. Tuy nhiên, vì những nguyên nhân khách quan đến năm 2002, Dự án mới được tiếp tục giải ngân và hoàn thành vào tháng 12/2003.

Do thời gian thực hiện Dự án kéo dài, Công ty phải chịu toàn bộ vốn, lãi vay và từ tháng 1/2004 đã phát sinh nợ quá hạn. Công ty đã ngừng sản xuất từ tháng 2/2013 và không có khả năng trả các khoản nợ.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, Công ty cổ phần Vĩnh An đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, cho phép Công ty sử dụng khoản tiền bán tài sản và Quỹ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp để trả nợ và xóa các khoản nợ còn lại.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Việc xử lý các khoản nợ (gốc và lãi vay) của công ty tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) được quy định tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và các quy định khác có liên quan.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định các trường hợp được xóa nợ (gốc, lãi vay) do Bộ Tài chính trình, trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị của VDB và ý kiến thẩm định của liên Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Do vậy, trong trường hợp này, VDB và Bộ Tài chính là đơn vị chủ trì có thẩm quyền xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty hoặc xin ý kiến liên Bộ trình lên Thủ tướng theo quy định.

Về đề nghị sử dụng Quỹ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp để chi trả các khoản nợ: Công văn của Công ty không nêu rõ và đầy đủ tên gọi của Quỹ, vì vậy có thể có 2 trường hợp sau:

Trường hợp là Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp: Không đủ cơ sở pháp lý để sử dụng nguồn Quỹ này cho việc chi trả nợ của Công ty do Công ty không phải là đối tượng trong phạm vi điều chỉnh của Quỹ này.

Trường hợp là Quỹ hỗ trợ phát triển (nay là VDB) thì việc xử lý nợ của Công ty có thể xem xét thực hiện như đã nêu trên.

Đối với việc bán các tài sản để trả nợ, về nguyên tắc, công ty được quyền bán các tài sản để trả các khoản nợ.

Thẩm quyền bán tài sản được quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 135; Điểm d, Khoản 1, Điều 144; Điểm h, Khoản 2, Điều 149 và các quy định có liên quan của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,058

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn