Ai là chủ sở hữu ngân hàng chính sách theo Luật Các tổ chức tín dụng 2024?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
13/04/2024 09:45 AM

Tôi muốn hỏi ai là chủ sở hữu ngân hàng chính sách theo Luật Các tổ chức tín dụng 2024? – Quốc Tài (Tây Ninh)

Ai là chủ sở hữu ngân hàng chính sách theo Luật Các tổ chức tín dụng 2024?

Ai là chủ sở hữu ngân hàng chính sách theo Luật Các tổ chức tín dụng 2024? (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ai là chủ sở hữu ngân hàng chính sách theo Luật Các tổ chức tín dụng 2024?

Ngân hàng chính sách là một loại hình ngân hàng theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024. Đây là ngân hàng do Thủ tướng Chính phủ thành lập, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội của Nhà nước.

Trong đó, Nhà nước là chủ sở hữu của ngân hàng chính sách. Chính phủ thống nhất quản lý việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ sở hữu nhà nước đối với ngân hàng chính sách.

Như vậy, Nhà nước là chủ sở hữu của ngân hàng chính sách theo Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

(Điều 16 và Điều 17 Luật Các tổ chức tín dụng 2024)

Cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng chính sách từ 01/7/2024

Cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng chính sách bao gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và cơ cấu quản trị khác theo quy định của Chính phủ.

Cụ thể:

(1) Hội đồng quản trị của ngân hàng chính sách

- Hội đồng quản trị gồm Chủ tịch và các thành viên khác.

- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm.

- Số lượng, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị do Chính phủ quy định.

- Hội đồng quản trị có bộ phận giúp việc. Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận giúp việc do Hội đồng quản trị quy định.

(2) Ban kiểm soát của ngân hàng chính sách

- Ban kiểm soát gồm Trưởng ban và các thành viên khác.

- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm.

- Số lượng, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát; cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát do Chính phủ quy định.

- Ban kiểm soát có bộ phận kiểm toán nội bộ, được sử dụng các nguồn lực của ngân hàng chính sách để thực hiện nhiệm vụ của mình.

(3) Tổng giám đốc của ngân hàng chính sách

- Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật, điều hành hoạt động hằng ngày của ngân hàng chính sách.

- Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm.

- Tổng giám đốc do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyền, nghĩa vụ của Tổng giám đốc do Chính phủ quy định.

(Điều 19, 20, 21, 22 Luật Các tổ chức tín dụng 2024)

Hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Các tổ chức tín dụng 2024

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác ngoài hoạt động ghi trong Giấy phép được Ngân hàng Nhà nước cấp cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hoạt động ngân hàng, trừ giao dịch ký quỹ, giao dịch mua bán lại chứng khoán của công ty chứng khoán.

- Tổ chức, cá nhân can thiệp trái pháp luật vào hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh hoặc hành vi cạnh tranh không lành mạnh có nguy cơ gây tổn hại hoặc gây tổn hại đến việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, người quản lý, người điều hành, nhân viên của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức.

(Điều 15 Luật Các tổ chức tín dụng 2024)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 466

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn