Quy định mới về điều kiện tái cấp vốn đối với trái phiếu đặc biệt

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
05/12/2022 18:00 PM

Tôi muốn hỏi điều kiện tái cấp vốn đối với trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam được quy định thế nào? - Tài Quân (Tiền Giang)

Quy định mới về điều kiện tái cấp vốn đối với trái phiếu đặc biệt

Quy định mới về điều kiện tái cấp vốn đối với trái phiếu đặc biệt

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 30/11/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 15/2022/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Theo đó, Thông tư 15/2022/TT-NHNN đã có những điểm mới so với quy định hiện hành như sau:

Điều kiện tái cấp vốn đối với trái phiếu đặc biệt (Quy định mới)

Trái phiếu đặc biệt làm cơ sở tái cấp vốn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định tại Điều 4 Thông tư 15/2022/TT-NHNN, cụ thể như sau:

- Trái phiếu đặc biệt thuộc sở hữu hợp pháp của tổ chức tín dụng, đang được lưu ký tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

- Không phải là trái phiếu đặc biệt đang trong quá trình thanh toán.

- Không trong bảng kê trái phiếu đặc biệt mà tổ chức tín dụng đang đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét gia hạn thời hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (sau đây gọi là Công ty Quản lý tài sản).

- Tại ngày tổ chức tín dụng lập Bảng kê trái phiếu đặc biệt làm cơ sở tái cấp vốn và ngày tổ chức tín dụng cập nhật Bảng kê trái phiếu đặc biệt theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư 15/2022/TT-NHNN, thời hạn còn lại của trái phiếu đặc biệt dài hơn thời hạn đề nghị tái cấp vốn tối thiểu 06 tháng.

Điều kiện tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng 

Theo Điều 5 Thông tư 15/2022/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Tổ chức tín dụng không trong thời gian được kiểm soát đặc biệt hoặc bị xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 15 Thông tư 15/2022/TT-NHNN.  (Điểm mới)

- Tổ chức tín dụng đã trích lập dự phòng rủi ro đối với tất cả trái phiếu đặc biệt đang sở hữu theo quy định của pháp luật hoặc văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền trong vòng 12 tháng liền kề trước ngày tổ chức tín dụng có Giấy đề nghị vay tái cấp vốn.

- Tổ chức tín dụng tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định tại khoản 1 Điều 130 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (sửa đổi 2017) và quy định của Ngân hàng Nhà nước trong vòng 12 tháng liền kề trước ngày tổ chức tín dụng có Giấy đề nghị vay tái cấp vốn. (Điểm mới)

- Trái phiếu đặc biệt làm cơ sở tái cấp vốn đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định tại mục 1. (Điểm mới)

Số tiền tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng (Quy định mới)

Số tiền tái cấp vốn được tính theo công thức quy định sau đây nhưng không vượt quá số tiền đề nghị vay tái cấp vốn của tổ chức tín dụng.

Cụ thể, công thức tính số tiền tái cấp vốn: ST = TL x (MG - DPRR - TN) 

Trong đó:

- ST là số tiền tái cấp vốn.

- TL là tỷ lệ tái cấp vốn được xác định theo quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 15/2022/TT-NHNN.

- MG là tổng mệnh giá trái phiếu đặc biệt tại Bảng kê trái phiếu đặc biệt làm cơ sở tái cấp vốn.

- DPRR là tổng số dự phòng rủi ro đã trích lập đối với trái phiếu đặc biệt tại Bảng kê trái phiếu đặc biệt làm cơ sở tái cấp vốn.

- TN là tổng số tiền thu hồi nợ tại Bảng kê trái phiếu đặc biệt làm cơ sở tái cấp vốn.

(Điều 6 Thông tư 15/2022/TT-NHNN)

Xem thêm Thông tư 15/2022/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 17/01/2023 và thay thế Thông tư 18/2015/TT-NHNN.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,446

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn