Hướng dẫn công tác pháp chế với cơ sở giáo dục ĐH, CĐ sư phạm năm học 2020-2021

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Thùy Liên
24/09/2020 09:39 AM

Ngày 23/9/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn 3747/BGDĐT-PC hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác pháp chế.

Công tác pháp chế trường đại học

Công tác pháp chế tại cơ sở giáo dục đại học (Ảnh minh hoạ).

Theo đó, về công tác pháp chế, các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm thực hiện đầy đủ các nội dung đã được hướng dẫn tại Công văn 3878/BGDĐT-PC ngày 24/7/2014, đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

(1) Kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ người làm công tác pháp chế

- Kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ người làm công tác pháp chế theo Công văn 3878/BGDĐT-PC;

- Cử người làm công tác pháp chế tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành tổ chức.

(2) Về công tác tham mưu, tư vấn những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của nhà trường

- Tham gia góp ý dự thảo VBQPPL, văn bản quản lý, điều hành do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Giáo dục 2019; Luật Giáo dục đại học; Luật Giáo dục đại học sủa đổi;

- Chủ trì, phối hợp với tổ chức pháp chế và các bộ phận liên quan của nhà trường rà soát, đánh giá thực trạng VBQPPL liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục đại học để đề xuất các giải pháp đồng bộ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới, đảm bảo phù hợp với thực tế và các quy định hiện hành;

- Tổ chức pháp chế chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn, tham mưu những vấn đề pháp lý trong tổ chức và hoạt động của nhà trường, trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học;

- Tổ chức pháp chế tư vấn, tham mưu cho tập thể lãnh đạo nhà trường khẩn trương thành lập Hội đồng trường theo quy định của pháp luật (đối với các trường chưa thành lập Hội đồng trường theo các quy định hiện hành).

(3) Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Quyết định 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021; Quyết định 115/KH-BGDĐT ngày 27/02/2020 ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Giáo dục đại học sửa đổi; Nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục đại học sửa đổi cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức, NLĐ trong cơ sở giáo dục bằng những hình thức phù hợp; các văn bản mới ban hành liên quan đến tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ của nhà trường; văn bản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của viên chức, nhà giáo, NLĐ, người học;

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phương tiện điện tử, tin học phục vụ việc giảng dạy, học tập kiến thức pháp luật; tiếp tục rà soát, bổ sung các đầu sách pháp luật mới trong thư viện nhà trường để phục vụ tốt nhất công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

(4) Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại nhà trường theo Quyết định 536/QĐ-BGDĐT ngày 26/02/2020 ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020;

- Tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các VBQPPL của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của nhà trường;

- Tổ chức pháp chế kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của nhà trường.

Xem chi tiết tại Công văn 3747/BGDĐT-PC ban hành ngày 23/9/2020.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,837

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn