Điều kiện để cử nhân luật trở thành Kiểm sát viên

17/02/2020 15:31 PM

Ngày 10/02/2020, VKSNDTC ban hành Quyết định 26/QĐ-VKSTC năm 2020 quy định về tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Ảnh minh họa

Theo đó, quy định về tiêu chuẩn đối với các chức danh Kiểm sát viên sơ cấp,  trung cấp, cao cấp và Kiểm sát viên VKSNDTC.

(1) Chức danh Kiểm sát viên sơ cấp

- Là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần kiên quyết bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

- Có trình độ cử nhân luật trở lên.

- Đã được đào tạo về nghiệp vụ kiểm sát.

- Có thời gian làm công tác pháp luật từ 04 năm trở lên.

- Có năng lực thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

- Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Đã trúng tuyển kỳ thi vào ngạch Kiểm sát viên sơ cấp.

(2) Chức danh Kiểm sát viên trung cấp

- Là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần kiên quyết bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

- Có trình độ cử nhân luật trở lên.

- Đã được đào tạo về nghiệp vụ kiểm sát.

- Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Đã là Kiểm sát viên sơ cấp ít nhất 05 năm (Trường hợp do nhu cầu cán bộ, có thể bổ nhiệm với người đã có thời gian làm công tác pháp luật 10 năm trở lên).

- Có năng lực thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

- Có khả năng hướng dẫn nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với Kiểm sát viên sơ cấp.

- Đã trúng tuyển kỳ thi vào ngạch Kiểm sát viên trung cấp.

- Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

(3) Chức danh Kiểm sát viên cao cấp

- Là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần kiên quyết bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

- Có trình độ cử nhân luật trở lên.

- Đã được đào tạo về nghiệp vụ kiểm sát.

- Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Đã là Kiểm sát viên trung cấp ít nhất 05 năm (Trường hợp do nhu cầu cán bộ, có thể bổ nhiệm với người đã có thời gian làm công tác pháp luật 15 năm trở lên).

- Có năng lực thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

- Có khả năng hướng dẫn nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với Kiểm sát viên cấp dưới;

- Đã trúng tuyển kỳ thi vào ngạch Kiểm sát viên cao cấp.

- Có trình độ cử nhân hoặc cao cấp lý luận chính trị.

(4) Chức danh Kiểm sát viên VKSNDTC

- Là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần kiên quyết bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

- Có trình độ cử nhân luật trở lên.

- Đã được đào tạo về nghiệp vụ kiểm sát.

- Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Có trình độ cử nhân hoặc cao cấp lý luận chính trị.

- Đã là Kiểm sát viên cao cấp ít nhất 05 năm (Trường hợp do nhu cầu cán bộ, có thể bổ nhiệm với người đã có thời gian làm công tác pháp luật 15 năm trở lên).

- Có năng lực chỉ đạo, điều hành công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Có năng lực giải quyết những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Lưu ý: Trong trường hợp đặc biệt, người được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền điều động đến để làm lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các cấp, tuy chưa đủ thời gian làm Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp hoặc chưa đủ thời gian làm công tác pháp luật, nhưng có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 75 và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 77, điểm b và điểm c khoản 1 của các Điều 78, 79 và 80 của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân thì cũng có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 27,528

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn