Danh mục chứng từ kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
11/04/2024 15:30 PM

Cho tôi hỏi Công ty chứng khoán áp dụng những chứng từ kế toán nào? – Hà Phương (Đồng Nai)

Danh mục chứng từ kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán

Danh mục chứng từ kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Danh mục chứng từ kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán

Danh mục chứng từ kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán được quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 210/2014/TT-BTC.

STT

 

TÊN CHỨNG TỪ

SỐ HIỆU

TÍNH CHẤT

Ghi chú

BB

(*)

HD

(**)

 

 

A. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BAN HÀNH THEO THÔNG TƯ NÀY

 

 

 

I. Tiền tệ

 

 

 

 

1

Phiếu thu

01-TT

x

 

 

2

Phiếu chi

02-TT

x

 

 

3

Bảng kê thu hoặc chi tiền

03-TT

 

 

 

4

Giấy đề nghị thanh toán

04-TT

 

x

 

5

Giấy đề nghị tạm ứng

05-TT

 

x

 

6

Giấy thanh toán tiền tạm ứng

06-TT

 

x

 

7

Giấy đề nghị tạm ứng trước tiền bán tài sản tài chính và cam kết hoàn trả

07-TT

 

x

 

8

Giấy đề nghị rút tiền hoặc chuyển khoản của nhà đầu tư

08-TT

 

x

 

9

Biên bản kiểm kê Quỹ (Dùng cho VND)

09a-TT

 

x

 

10

Biên bản kiểm kê Quỹ (Dùng cho ngoại tệ)

09b-TT

 

x

 

 

 

II. Lao động tiền lương

 

 

 

 

1

Bảng chấm công

01a-LĐTL

 

x

 

2

Bảng chấm công làm thêm giờ

01b-LĐTL

 

x

 

3

Bảng tổng hợp thanh toán tiền lương

02a-LĐTL

 

x

 

4

Bảng phân bổ lương phòng

02b-LĐTL

 

x

 

5

Bảng thanh toán tiền thưởng

03-LĐTL

 

x

 

6

Giấy đi đường

04-LĐTL

 

x

 

7

Giấy đề nghị thanh toán công tác phí

05-LĐTL

 

x

 

8

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

06-LĐTL

 

x

 

9

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

07-LĐTL

 

x

 

10

Hợp đồng giao khoán

08-LĐTL

 

x

 

11

Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán

09-LĐTL

 

x

 

12

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

10-LĐTL

 

x

 

13

Bảng phân bổ tiền lương và BHXH,BHYT,KPCĐ, bảo hiểm thất nghiệp

11-LĐTL

 

x

 

14

Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ BHXH

12-LĐTL

 

x

 

15

Bảng kê tính thuế TNCN

13-LĐTL

 

x

 

16

Bảng tổng hợp tiền ăn ca

14-LĐTL

 

x

 

17

Bảng tính hoa hồng môi giới cho nhân viên

15-LĐTL

 

x

 

 

 

III. Hàng tồn kho

 

 

 

 

1

Phiếu nhập kho vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ

01-VT

 

x

 

2

Phiếu xuất kho vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ

02-VT

 

x

 

3

Biên bản kiểm nghiệm vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ

03-VT

 

x

 

4

Phiếu nhập kho tài sản tài chính

04-VT

 

x

 

5

Phiếu xuất kho các tài sản tài chính

05-VT

 

x

 

6

Phiếu nhập kho tài sản tài chính (là chứng chỉ vật chất)

06-VT

 

 

 

7

Phiếu xuất kho các tài sản tài chính (là chứng chỉ vật chất)

07-VT

 

x

 

8

Biên bản kiêm kê vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ

08-VT

 

x

 

9

Biên bản kiêm kê tài sản tài chính

09-VT

 

x

 

10

Bảng phân bổ vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ

10-VT

 

x

 

11

Thông báo kết quả khớp lệnh giao dịch mua, bán chứng khoán

11-VT

 

x

 

12

Danh sách người sở hữu đề nghị lưu ký chứng khoán

12-VT

 

x

 

13

Xác nhận gửi chứng khoán lưu ký

13-VT

 

x

 

14

Xác nhận rút chứng khoán lưu ký

14-VT

 

x

 

15

Xác nhận số dư chứng khoán lưu ký

15-VT

 

x

 

16

Đơn đề nghị giải tỏa chứng khoán mua ký quỹ

16-VT

 

x

 

17

Phiếu gửi chứng khoán giao dịch

17-VT

 

x

 

18

Giấy đề nghị rút chứng khoán

18-VT

 

x

 

19

Giấy hẹn giao chứng khoán

19-VT

 

x

 

20

Danh sách người sở hữu đề nghị rút/hủy chứng khoán

20-VT

 

x

 

21

Giấy đề nghị tất toán tài khoản

21-VT

 

x

 

22

Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán (Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng)

22a-VT

 

x

 

23

Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán (Thành viên chuyển nhượng)

22b-VT

 

 

 

24

Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán

23a-VT

 

x

 

25

Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán (theo yêu cầu người sở hữu chứng khoán)

23b-VT

 

x

 

26

Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán (tất toán tài khoản)

23c-VT

 

x

 

27

Yêu cầu chuyển khoản cầm cố chứng khoán

24-VT

 

x

 

28

Giấy đề nghị cầm cố chứng khoán

25-VT

 

x

 

29

Bảng kê chứng khoán cầm cố

26-VT

 

x

 

30

Yêu cầu giải tỏa chứng khoán cầm cố

27-VT

 

x

 

31

Bảng kê chứng khoản giải tỏa cầm cố

28-VT

 

x

 

 

 

IV. Tài sản cố định, bất động sản đầu tư

 

 

 

 

1

Biên bản giao nhận TSCĐ, BĐSĐT

01-TS

 

x

 

2

Biên bản thanh lý TSCĐ, BĐSĐT

02-TS

 

x

 

3

Biên bản bàn giao TSCĐ, BĐSĐT sửa chữa lớn hoàn thành

03-TS

 

x

 

4

Biên bản đánh giá lại TSCĐ, BĐSĐT

04-TS

 

x

 

5

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ, BĐSĐT

05-TS

 

x

 

6

Biên bản kiêm kê TSCĐ, BĐSĐT

06-TS

 

x

 

 

 

V. Các bảng phân bổ, bảng tổng hợp

 

 

 

 

1

Bảng tổng hợp thanh toán bù trừ mua bán tài sản tài chính

01-CTCK

 

x

 

2

Bảng tổng hợp đăng ký quyền mua

02-CTCK

 

x

 

3

Bảng tổng hợp giao dịch chứng khoán lô lẻ

03-CTCK

 

x

 

4

Bảng tính giá vốn giá trị tài sản tài chính

04-CTCK

 

x

 

5

Bảng tổng hợp phải thu và dự thu, cổ tức, tiền lãi các loại TSTC

05-CTCK

 

x

 

6

Bảng chi tiết tính phải thu và dự thu cổ tức, các loại TSTC

06-CTCK

 

x

 

7

Bảng kê lãi dự thu các khoản đầu tư trái phiếu

07-CTCK

 

x

 

8

Bảng kê dự thu từ hoạt động tiền gửi

08-CTCK

 

x

 

9

Bảng phân bổ lãi tiền gửi cho khách hàng/nhà đầu tư

09-CTCK

 

x

 

10

Bảng tổng hợp cho vay ký quỹ với khách hàng

10-CTCK

 

x

 

11

Bảng chi tiết khách hàng vay Margin

11-CTCK

 

x

 

12

Bảng chi tiết khách hàng ứng trước, hoàn trả tiền bán tài sản tài chính

12-CTCK

 

x

 

13

Bảng phân bổ phí trả cho các tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch thanh toán, lưu ký

13-CTCK

 

x

 

14

Bảng tính trích trước chi phí dịch vụ phải trả của CTCK

14-CTCK

 

x

 

15

Bảng phân bổ lợi nhuận cho cổ đông/thành viên góp vốn

15-CTCK

 

x

 

16

Bảng tính chênh lệch lãi, lỗ đánh giá theo giá trị các tài sản tài chính

16-CTCK

 

x

 

17

Bảng tính suy giảm giá trị các tài sản tài chính

17-CTCK

 

x

 

18

Bảng kê dự chi cho hoạt động vay

18-CTCK

 

x

 

19

Bảng tính chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại

19-CTCK

 

x

 

20

Bảng lập dự phòng suy giảm giá trị tài sản nhận thế chấp

20-CTCK

 

x

 

21

Bảng lập dự phòng phải thu khó đòi

21-CTCK

 

x

 

22

Bảng phân bổ chi phí trả trước

22-CTCK

 

x

 

23

Bảng phân bổ cổ tức/trái tức/quyền khác cho nhà đầu tư

23-CTCK

 

x

 

24

Bảng tổng hợp thu nhập/lỗ từ ủy thác đầu tư tài sản tài chính của Nhà đầu tư cho CTCK

24-CTCK

 

x

 

25

Phiếu kế toán

25-CTCK

 

x

 

26

Phiếu yêu cầu chuyển khoản tiền/chứng khoán

26-CTCK

 

x

 

27

Danh sách khách hàng mở tài khoản

27-CTCK

 

x

 

 

B. CHỨNG TỪ BAN HÀNH THEO CÁC VĂN BẢN

PHÁP LUẬT KHÁC

Các chứng từ ban hành khác tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan

 

 

 

 

I.Tiền gửi ngân hàng

 

 

 

 

1

Giấy báo Nợ

01-TGNH

 

x

 

2

Giấy báo Có

02-TGNH

 

x

 

3

Ủy nhiệm chi

03-TGNH

 

x

 

4

Séc

04-TGNH

 

x

 

5

Giấy nộp tiền gửi ngân hàng

05-TGNH

 

x

 

6

Giấy rút tiền gửi ngân hàng

06-TGNH

 

x

 

7

Giấy nộp tiền vào tài khoản nhà đầu tư

07-TGNH

 

x

 

8

Giấy rút tiền từ tài khoản nhà đầu tư

08-TGNH

 

x

 

9

Giấy yêu cầu chuyển khoản của Nhà đầu tư

09-TGNH

 

x

 

 

 

II. Bảo hiểm xã hội

 

 

 

 

1

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

C65-HD

 

x

 

2

Danh sách người lao động hưởng chế độ ốm đau được duyệt

C66b-HD

 

x

Theo quy định của pháp luật hiện hành

 

 

III. Bán hàng

 

 

 

 

1

Hoá đơn Giá trị gia tăng (Do CQ Thuế phát hành)

01GTKT3/001

x

 

Theo quy định của pháp luật thuế hiện hành

2

Hóa đơn bán hàng thông thường (Do CQ Thuế phát hành)

02GTTT3/001

x

 

3

Thông báo phát hành Hóa đơn

TB01/AC

x

 

4

Thông báo kết quả hủy Hóa đơn

TB03/AC

x

 

 

 

IV. Chứng từ khác

 

 

 

 

1

Hợp đồng kinh tế mua, bán Chứng khoán

 

 

x

 

2

Thanh lý hợp đồng mua bán chứng khoán

 

 

x

 

3

Hợp đồng môi giới mua, bán chứng khoán

 

 

x

 

4

Biên bản thanh lý hợp đồng môi giới mua, bán chứng khoán

 

 

x

 

5

Hợp đồng TGNH

 

 

x

 

6

Hợp đồng mua bán chứng khoán lô lẻ

 

 

x

 

7

Hợp đồng kinh tế

 

 

x

 

8

Hợp đồng giao dịch ký quỹ (margin)

 

 

x

 

9

Hợp đồng ứng trước tiền bán tài sản tài chính của khách hàng

 

 

x

 

10

Hợp đồng quản lý cổ đông

 

 

x

 

11

Biên bản quyết toán và thanh lý hợp đồng quản lý cổ đông

 

 

x

 

12

Giấy biên nhận

 

 

x

 

13

Biên bản xác nhận công nợ giữa CTCK và khách hàng hoặc nhà cung cấp

 

 

x

 

14

Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn

 

 

x

 

15

Biên bản thanh lý hợp đồng tư vấn

 

 

x

 

16

Hợp đồng dịch vụ hỗ trợ lưu ký/ lưu ký bổ sung chứng khoán

 

 

x

 

17

Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ hỗ trợ lưu ký/ lưu ký bổ sung chứng khoán

 

 

x

 

18

Hợp đồng hỗ trợ đăng ký giao dịch chứng khoán

 

 

x

 

19

Biên bản thanh lý hợp đồng hỗ trợ đăng ký giao dịch chứng khoán

 

 

x

 

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 378

Bài viết về

lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn