Yêu cầu của HSMT dịch vụ phi tư vấn gói thầu thuộc Hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
08/10/2022 11:29 AM

Xin hỏi HSMT dịch vụ phi tư vấn thuộc Hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA sắp tới có phải đáp ứng yêu cầu gì không? - Trần Hùng (TP. Hồ Chí Minh)

Yêu cầu của HSMT dịch vụ phi tư vấn gói thầu thuộc Hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA

Yêu cầu của HSMT dịch vụ phi tư vấn gói thầu thuộc Hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA

Thông tư 21/2022/TT-BKHĐT do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 30/9/2022 quy định lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA.

Theo đó, yêu cầu của HSMT dịch vụ phi tư vấn gói thầu thuộc Hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA quy định như sau:

1. Dịch vụ phi tư vấn là gì?

Tại khoản 9 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 quy định về dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm:

Logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại khoản 45 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013.

Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 quy định về dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm:

Lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát; quản lý dự án; thu xếp tài chính; kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác.

2. Yêu cầu trong việc lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn gói thầu

Tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 21/2022/TT-BKHĐT quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tự vấn phải đáp ứng yêu cầu sau:

- Căn cứ vào quy mô, tính chất của từng gói thầu cụ thể để đưa ra các yêu cầu phù hợp trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế;

- Không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, không đưa ra yêu cầu nhà thầu đã từng ký kết thực hiện một hoặc nhiều hợp đồng với cơ quan mua sắm của một quốc gia, vùng lãnh thổ cụ thể hoặc nhà thầu phải có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trong lãnh thổ của quốc gia, vùng lãnh thổ đó như là tiêu chí để loại bỏ nhà thầu;

- Trường hợp chỉnh sửa các quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu thì tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu phải bảo đảm việc chỉnh sửa đó là phù hợp, chặt chẽ hơn so với quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu và không trái với quy định của Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA.

Trong tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu phải nêu rõ các nội dung chỉnh sửa so với quy định trong Mẫu hồ sơ mời thầu và lý do chỉnh sửa để chủ đầu tư xem xét, quyết định.

3. Yêu cầu về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu của gói thầu dịch vụ phi tư vấn

Tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 21/2022/TT-BKHĐT yêu cầu về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu như sau:

3.1. Yêu cầu về nhân sự chủ chốt

- Đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn không đòi hỏi nhân sự có chuyên môn cao thì không được yêu cầu về nhân sự chủ chốt.

Trường hợp dịch vụ phi tư vấn có yếu tố đặc thù, phức tạp cần thiết phải có nhân sự có hiểu biết, nhiều kinh nghiệm đảm nhận thì có thể đưa ra yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt để thực hiện các công việc đặc thù, phức tạp này.

Trường hợp yêu cầu huy động nhân sự chủ chốt, trong tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu phải nêu rõ lý do để chủ đầu tư xem xét, quyết định.

Chủ đầu tư, bên mời thầu phải bảo đảm việc yêu cầu huy động nhân sự chủ chốt không dẫn đến làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Hồ sơ mời thầu không được yêu cầu nhân sự đối với công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông;

- Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, bên mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung nhân sự chủ chốt để đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu trong một khoảng thời gian phù hợp. Đối với mỗi nhân sự không đáp ứng, nhà | thậu chỉ được thay thế một lần. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì hồ sơ dự thầu bị loại;

3.2. Yêu cầu về thiết bị chủ yếu

- Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà chủ đầu tư, bên mời thầu đưa ra yêu cầu về thiết bị chủ yếu cho phù hợp (số lượng, chủng loại, tính năng, công suất);

- Trường hợp thiết bị mà nhà thầu kê khai trong hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, bên mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung thiết bị để đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu trong một khoảng thời gian phù hợp. 

Đối với mỗi thiết bị không đáp ứng, nhà thầu chỉ được thay thêm một lần.

Trường hợp nhà thầu không có thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì nhà thầu bị loại;

Lưu ý:

Trường hợp trúng thầu và ký kết hợp đồng, nhà thầu có nghĩa vụ huy động nhân sự, thiết bị như đã đề xuất ban đầu hoặc đề xuất thay đổi theo Mục 3.1Mục 3.2.

Trường hợp không huy động được nhân sự, thiết bị, nhà thầu bị phạt hợp đồng, bị đánh giá về uy tín khi tham gia các gói thầu khác;

- Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự, thiết bị không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự, thiết bị khác theo quy định Mục 3.1Mục 3.2, hồ sơ dự thầu của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu 2013 và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 122 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Thông tư 21/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 20/11/2022.

Ngọc Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,549

Bài viết về

Hiệp định thương mại

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn