Tiêu chuẩn xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” và “Tập thể lao động tiên tiến”

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
28/09/2022 18:04 PM

Cá nhân, tổ chức cần đáp ứng các tiêu chuẩn như thế nào để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” và “Tập thể lao động tiên tiến”? - Minh Thi (Bình Phước)

Tiêu chuẩn xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” và “Tập thể lao động tiên tiến”

Tiêu chuẩn xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” và “Tập thể lao động tiên tiến”

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” và "Tập thể lao động tiên tiến" là gì?

Theo điểm d khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 20 Luật Thi đua, Khen thưởng 2003 (sửa đổi 2005, 2013), danh hiệu “Lao động tiên tiến” và danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” là một danh hiệu thi đua của cá nhân và tập thể.

Cụ thể danh hiệu thi đua là hình thức ghi nhận, biểu dương, tôn vinh cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua.

(Khoản 3 Điều 3 Luật Thi đua, Khen thưởng 2003 (sửa đổi 2005, 2013))

2. Tiêu chuẩn xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” và "Tập thể lao động tiên tiến"

2.1. Tiêu chuẩn xét danh hiệu “Lao động tiên tiến"

* Đối với cán bộ, công chức, viên chức

Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức, viên chức đạt các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua;

- Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;

- Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

(Khoản 1 Điều 24 Luật Thi đua, Khen thưởng 2003 (sửa đổi 2005, 2013))

Luật Thi đua, khen thưởng 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 đã rút gọn tiêu chuẩn xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” để tặng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cụ thể như sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

- Có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua.

* Đối với công nhân, nông dân, người lao động

Danh hiệu “Lao động tiên tiến” xét tặng cho công nhân, nông dân, người lao động không thuộc đối tượng cán bộ, công chức, viên chức hoặc sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân theo quy định thì cần đạt các tiêu chuẩn sau:

- Lao động sản xuất có hiệu quả, tích cực tham gia phong trào thi đua và hoạt động xã hội;

- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng.

(Khoản 3 Điều 24 Luật Thi đua, Khen thưởng 2003 (sửa đổi 2005, 2013))

Trường hợp, người lao động không thuộc đối tượng trên mà gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có đạo đức, lối sống lành mạnh, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua sản xuất, hoạt động xã hội và lao động có năng suất cao thì được xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến".

Ngoài ra, cá nhân nằm trong các trường hợp dưới đây có thể bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” nếu:

- Cá nhân tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân dẫn đến bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ sở y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên thì thời gian điều trị, điều dưỡng được tính để bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

- Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được tính để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

* Lưu ý: Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với các cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên. 

(Khoản 6 Điều 10 Nghị định 91/2017/NĐ-CP)

2.2. Tiêu chuẩn xét danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

Cụ thể theo khoản 1 Điều 28 Luật Thi đua, Khen thưởng 2003 (sửa đổi 2005, 2013), danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;

- Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

Tiêu chuẩn này sẽ được sửa đổi trong Luật Thi đua, khen thưởng 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024: “Có ít nhất là 70% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên”

- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3. Thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” và “Tập thể lao động tiên tiến”

Các danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến” được xét tặng hàng năm. Thủ tục, hồ sơ xét tặng các danh hiệu nêu trên thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 84 Luật Thi đua, Khen thưởng 2003 (sửa đổi 2005, 2013).

Cụ thể, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua có 01 bộ (bản chính), gồm:

- Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua;

- Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể;

- Biên bản họp bình xét thi đua.

(Khoản 1, 2 Điều 50 Nghị định 91/2017/NĐ-CP)

4. Thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” và “Tập thể lao động tiên tiến”

Thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến” được thực hiện như sau:

- Đối với cán bộ, công chức, công nhân, nông dân, người lao động thuộc quản lý của cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

- Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương có tư cách pháp nhân xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến” cho cá nhân, tập thể thuộc thẩm quyền quản lý.

Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị không có tư cách pháp nhân do thủ trưởng cấp trên trực tiếp xét tặng.

(Khoản 2 Điều 43 Nghị định 91/2017/NĐ-CP)

Thanh Rin

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 96,673

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn