Thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
22/06/2024 14:03 PM

Ngày 20/06/2024, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định 340/QĐ-TTCP trong đó có quy định về thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”.

Thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”

Thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” (Hình từ Internet)

Thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”

Theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 340/QĐ-TTCP năm 2024 thì thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” như sau:

(1) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Lập hồ sơ, đề nghị xét tặng kỷ niệm chương

Thủ trưởng các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra cơ quan ngang Bộ, Chánh Thanh tra cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh Thanh tra Ban Cơ yếu Chính phủ, Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm lập hồ sơ, đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân đủ điều kiện và bảo đảm tính chính xác của hồ sơ; gửi về Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành Thanh tra (qua Vụ Tổ chức cán bộ), Thanh tra Chính phủ trước ngày 10/9 hàng năm.

- Bước 2: Tổng hợp hồ sơ, đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương

Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra trước ngày 10/10 hàng năm.

- Bước 3: Rà soát, thẩm định hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra có trách nhiệm tổng hợp, rà soát, thẩm định hồ sơ và trình Tổng Thanh tra Chính phủ xét, quyết định tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư 02/2024/TT-TTCP. Đối với các trường hợp khác, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, trình Tổng Thanh tra Chính phủ xem xét, quyết định.

- Bước 4: Ban hành Quyết định và tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương

+ Tổng Thanh tra Chính phủ ký quyết định tặng Kỷ niệm chương; việc tổ chức trao tặng thực hiện theo Điều 11 Thông tư 02/2024/TT-TTCP.

+ Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tổ chức trao tặng cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Thanh tra Chính phủ; các cá nhân quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 4 Thông tư 02/2024/TT-TTCP.

+ Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thanh tra Cơ yếu có trách nhiệm tổ chức trao tặng cho các cá nhân quy định tại khoản 1 và điểm c, điểm e khoản 2 Điều 4 Thông tư 02/2024/TT-TTCP.

+ Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức trao tặng cho các cá nhân quy định tại khoản 1 và điểm d, điểm đ, điểm g khoản 2 Điều 4 Thông tư 02/2024/TT-TTCP.

+ Các trường hợp khác do Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định.

(2) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính về Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương.

- Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương thực hiện theo Mẫu 01, Mẫu 02 và Mẫu 03 ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-TTCP.

Mẫu 01
Mẫu 02
Mẫu 03

- Bản khai thành tích và quá trình công tác đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương thực hiện theo Mẫu 04 ban hành kèm theo và áp dụng đối với các đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 02/2024/TT-TTCP.

Mẫu 04

- Bản sao các quyết định khen thưởng đối với các trường hợp được ưu tiên xét tặng.

- Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương được lập thành 02 bộ, 01 bộ lưu tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trình, 01 bộ gửi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra (qua Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ).

(4) Thời hạn giải quyết: Thanh tra Chính phủ xét tặng Kỷ niệm chương vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23 tháng 11) hàng năm và xét tặng đột xuất đối với các trường hợp đặc biệt.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương.

(6) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Thanh tra Chính phủ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Vụ Tổ chức cán bộ.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Tổng Thanh tra

Chính phủ về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”.

(8) Phí, lệ phí: Không.

(9) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương

- Cá nhân là lãnh đạo Thanh tra Chính phủ có thời gian giữ chức vụ từ đủ 04 năm trở lên tính đến ngày 01/9 của năm đề nghị xét tặng.

- Cá nhân công tác trong các cơ quan thanh tra có thời gian công tác liên tục từ đủ 10 năm trở lên tính đến ngày 01/9 của năm đề nghị xét tặng.

Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành có thời gian làm công tác thanh tra liên tục từ đủ 20 năm trở lên tính đến ngày 01/9 của năm đề nghị xét tặng.

- Cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 02/2024/TT-TTCP:

+ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước có đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển ngành Thanh tra;

+ Cá nhân thuộc đối tượng quy định tại điểm b, điểm c, điểm d phải có thời gian giữ chức vụ ít nhất từ đủ 05 năm trở lên và có ít nhất 04 năm phụ trách hoặc theo dõi công tác thanh tra;

+ Cá nhân thuộc đối tượng quy định tại các điểm đ, điểm e, điểm g phải có thời gian giữ chức vụ ít nhất từ đủ 10 năm trở lên và có ít nhất 08 năm phụ trách hoặc theo dõi công tác thanh tra.

- Các trường hợp khác do Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định.

* Các cá nhân được ưu tiên xét tặng Kỷ niệm chương

Cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 02/2024/TT-TTCP như sau:

- Cá nhân được tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang”, “Anh hùng lao động”, Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập các hạng được đề nghị xét tặng sau khi có quyết định khen thưởng.

- Cá nhân được tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, Huân chương các loại (trừ các loại Huân chương quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 02/2024/TT-TTCP được đề nghị xét tặng sớm hơn 02 năm.

- Cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh được đề nghị xét tặng sớm hơn 01 năm.

- Cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ hoặc được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được đề nghị xét tặng sớm hơn 06 tháng.

- Cá nhân còn thiếu thời gian làm công tác thanh tra hoặc phụ trách, theo dõi công tác thanh tra tối đa 12 tháng so với quy định tính đến thời điểm nghỉ hưu, thì được ưu tiên xem xét tặng Kỷ niệm chương trước khi nghỉ hưu.

- Các danh hiệu, hình thức khen thưởng để tính ưu tiên thời gian xét tặng Kỷ niệm chương phải được tặng và công nhận trong thời gian cá nhân làm công tác thanh tra; cá nhân được tặng nhiều danh hiệu, hình thức khen thưởng thì được tính thời gian ưu tiên của danh hiệu, hình thức khen thưởng cao nhất.

* Đối tượng chưa hoặc không xét tặng Kỷ niệm chương

- Chưa xét tặng đối với cá nhân đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc có liên quan đến các vụ án hình sự mà chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

- Chưa xét tặng đối với cá nhân đang trong thời gian thi hành kỷ luật. Thời gian chịu hình thức kỷ luật không được tính vào thời gian công tác để xét tặng Kỷ niệm chương.

- Không xét tặng đối với các cá nhân đã bị buộc thôi việc, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị khai trừ ra khỏi Đảng.

- Không xét tặng cho những cá nhân đã được tặng Huy chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”.

Xem thêm Quyết định 340/QĐ-TTCP có hiệu lực từ ngày 20/06/2024, bãi bỏ thủ tục hành chính xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” tại Quyết định 457/QĐ-TTCP ngày 11/9/2023.

Võ Tấn Đại

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 480

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn