Tổng cục Dự trữ Nhà nước tuyển dụng công chức năm 2024 với 515 chỉ tiêu

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
20/06/2024 16:04 PM

Sau đây là thông báo tuyển công chức năm 2024 với 515 chỉ tiêu của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước tuyển dụng công chức năm 2024 với 515 chỉ tiêu

Tổng cục Dự trữ Nhà nước tuyển dụng công chức năm 2024 với 515 chỉ tiêu (Hình từ Internet)

Tổng cục Dự trữ Nhà nước ban hành Thông báo về Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2024.

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2024 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Theo đó, chỉ tiêu tuyển dụng công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2024 là 515 chỉ tiêu thông qua thi tuyển, trong đó:

- Tại 09 đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước là 42 chỉ tiêu, trong đó phân bổ chi tiết cho từng đơn vị.

- Tại 22 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực là 473 chỉ tiêu. Tại mỗi Cục Dự trữ Nhà nước khu vực sẽ phân bố chỉ tiêu cho Văn phòng Cục và các Chi cục Dự trữ Nhà nước. Thí sinh đăng ký theo chỉ tiêu Văn phòng Cục sẽ làm việc tại các phòng thuộc Cục sau khi trúng tuyển. Thí sinh đăng ký theo chỉ tiêu Chi cục sẽ làm việc tại Chi cục sau khi trúng tuyển.

Xem Bảng chỉ tiêu tuyển dụng chi tiết tại đây:

Bảng chỉ tiêu

Điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn với người dự tuyển công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2024

Điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn với người dự tuyển công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2024 như sau:

* Điều kiện chung

** Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

- Có một (01) quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

** Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức: 

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

* Điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn

** Đối với vị trí Chuyên viên về dự trữ nhà nước: có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học trong đó tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau (trừ ngành/chuyên ngành ngoại ngữ): Luật (không bao gồm chuyên ngành Luật hình sự); Tài chính; Kế toán; Kinh tế; Kiểm toán; Ngân hàng; Kế hoạch; Quản trị kinh doanh; Tín dụng; Đầu tư; Ngân sách; Thuế; Hải quan; Quản lý kinh doanh.

** Đối với vị trí Chuyên viên về lĩnh vực tổ chức cán bộ và văn phòng:

- Đối với hồ sơ nộp vào Vụ Tổ chức cán bộ: Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học trong đó tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau (trừ ngành/chuyên ngành ngoại ngữ): Luật (không bao gồm chuyên ngành Luật hình sự); Quản trị nhân lực; Quản lý nguồn nhân lực; Hành chính; Hành chính học; Bảo hiểm.

Đối với hồ sơ nộp vào các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học trong đó tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau (trừ ngành/chuyên ngành ngoại ngữ): Luật (không bao gồm chuyên ngành Luật hình sự); Quản trị nhân lực; Quản lý nguồn nhân lực; Hành chính; Hành chính học; Quản trị văn phòng; Bảo hiểm.

** Đối với vị trí Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng: có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học trong đó tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau (trừ ngành/chuyên ngành ngoại ngữ): Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Công nghệ xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng công trình; Kỹ thuật công trình xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình; Kiến trúc; Công nghệ kỹ thuật xây dựng.

** Đối với vị trí Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin: có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học trong đó tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau (trừ ngành/chuyên ngành ngoại ngữ): Khoa học máy tính; Hệ thống máy tính; Hệ thống thông tin; Truyền thông máy tính; Công nghệ phần mềm; Công nghệ kỹ thuật điện tử truyên thông; Kỹ thuật điện tử và viễn thông; Mạng máy tính và truyền thông; Kỹ thuật máy tính; Công nghệ thông tin; Tin học; Kỹ thuật phần mềm; Toán Tin; Toán - tin ứng dụng; Điện tử viễn thông; Sư phạm tin học; Kỹ thuật mật mã; An toàn thông tin.

** Đối với vị trí Kế toán viên: có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học trong đó tên chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau (trừ chuyên ngành ngoại ngữ): Kế toán; Kiểm toán; Tài chính.

** Đối với vị trí Kỹ thuật viên về bảo quản hàng dự trữ quốc gia: có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học thuộc các ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm (trừ ngành/chuyên ngành ngoại ngữ) liên quan đến: Bảo quản, chế biến, kiểm nghiệm, quản lý, kiểm tra chất lượng lương thực, nông sản, thực phẩm, máy, vật tư, thiết bị; vật liệu polyme; Sinh học ứng dụng; Công nghệ thực phẩm, sinh học, hóa học; Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật ô tô; Kỹ thuật cơ khí động lực; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật sinh học; Kỹ thuật thực phẩm, Kỹ thuật hóa học.

** Đối với vị trí Văn thư viên: Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học trong đó có tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau (trừ ngành/chuyên ngành ngoại ngữ): Văn thư; Văn thư lưu trữ; Lưu trữ học.

Trường hợp tốt nghiệp ngành hoặc các chuyên ngành sau: Hành chính, Hành chính học, Quản trị văn phòng, thí sinh phải có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính; văn thư - lưu trữ; lưu trữ.

** Đối với vị trí Thủ kho bảo quản hàng dự trữ quốc gia: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc các ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm (trừ ngành/chuyên ngành ngoại ngữ) liên quan đến: Bảo quản, chế biến, kiểm nghiệm, quản lý, kiểm tra chất lượng lương thực, nông sản, thực phẩm, máy, vật tư, thiết bị; sinh học, hóa học; Công nghệ thực phẩm, sinh học, hóa học; Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật ô tô; Kỹ thuật cơ khí động lực; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật điện.

Trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với các ngành/chuyên - ngành kinh tế thì phải có bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp thuộc các ngành/chuyên ngành nêu trên.

** Đối với vị trí Nhân viên bảo vệ kho dự trữ: Yêu cầu có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên.

Lưu ý: Đối với thí sinh dự thi vào cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước phải có bằng tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên hoặc có bằng sau đại học thuộc các ngành/chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

Xem thêm Thông báo về Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2024.


 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,624

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn