02 thủ tục hành chính sửa đổi về Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với nhà thầu, nhà đầu tư

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
20/06/2024 14:18 PM

Dưới đây là nội dung 02 thủ tục hành chính sửa đổi về Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với nhà thầu, nhà đầu tư.

02 thủ tục hành chính sửa đổi về Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với nhà thầu, nhà đầu tư

02 thủ tục hành chính sửa đổi về Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với nhà thầu, nhà đầu tư (Hình từ internet)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Quyết định 1351/QĐ-BKHĐT ngày 14/6/2024 công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực đấu thầu phạm vi chức năng quản lý của bộ kế hoạch và đầu tư.

02 thủ tục hành chính sửa đổi về Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với nhà thầu, nhà đầu tư

Tại phần B Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 1351/QĐ-BKHĐT:

(1) Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (đối với nhà thầu, nhà đầu tư)

*Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đăng ký thông tin nhà thầu, nhà đầu tư

+ Nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký các thông tin của đơn vị mình trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn (Hệ thống);

+ Nhà thầu, nhà đầu tư in đơn đăng ký từ Hệ thống; gửi đính kèm Hồ sơ đăng ký theo quy định tại điểm c khoản 1 mục 1 trên Hệ thống.

- Bước 2: Nhận kết quả xử lý Hồ sơ đăng ký và thông tin tài khoản đăng nhập của Tổ chức tham gia Hệ thống qua thư điện tử.

*Cách thức thực hiện:

 Nhà thầu, nhà đầu tư nhập thông tin đăng ký được hình thành trên Hệ thống và nộp Hồ sơ đăng ký trên Hệ thống theo Hướng dẫn sử dụng.

*Thành phần hồ sơ:

- Tổ chức nộp Hồ sơ đăng ký trên Hệ thống gồm các tài liệu sau:

(i) Đơn đăng ký hình thành trên Hệ thống được ký, đóng dấu (nếu có) bởi đại diện hợp pháp của tổ chức;

(ii) Giấy ủy quyền (nếu có);

(iii) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác hoặc các tài liệu tương đương khác trong trường hợp tổ chức không có tên trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

- Cá nhân nộp Hồ sơ đăng ký trên Hệ thống gồm các tài liệu sau:

(i) Đơn đăng ký hình thành trên Hệ thống được ký bởi cá nhân đăng ký;

(ii) Bản chụp hộ chiếu hoặc tài liệu tương đương đối với cá nhân mang quốc tịch nước ngoài.

*Số bộ hồ sơ: 01 bộ.

*Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký.

*Cơ quan thực hiện:

- Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia - Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

*Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đấu thầu.

*Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Nhà thầu, nhà đầu tư có tên trong danh sách cơ sở dữ liệu nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống, được cấp Tài khoản tham gia Hệ thống.

*Lệ phí: Không

*Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Thực hiện theo Mẫu đã được webform trên Hệ thống và được hướng dẫn trong quá trình thực hiện đăng ký.

*Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không

*Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu thầu 2023;

- Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

(2) Cập nhật thông tin tài khoản của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

*Trình tự thực hiện:

- Bước 1 : Nhà thầu, nhà đầu tư cập nhật thông tin tài khoản trên Hệ thống

+ Nhà thầu, nhà đầu tư đăng nhập tài khoản của đơn vị mình trên Hệ thống tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn;

+ Nhà thầu, nhà đầu tư tự kê khai bổ sung/sửa đổi thông tin cần cập nhật bao gồm: thông tin đã được phê duyệt khi đăng ký tham gia Hệ thống; vai trò trong hoạt động đấu thầu; thông tin về trạng thái tham gia (chấm dứt, tạm ngừng, khôi phục tạm ngừng);

+ Nhà thầu, nhà đầu tư ký số trực tuyến vào Phiếu yêu cầu cập nhật thông tin trên Hệ thống hoặc in Phiếu yêu cầu cập nhật thông tin từ Hệ thống, ký, đóng dấu (nếu có) và đính kèm bản scan Phiếu này trên Hệ thống.

- Bước 2: Nhận kết quả xử lý yêu cầu cập nhật thông tin thông tin trên Hệ thống qua thư điện tử.

*Cách thức thực hiện:

- Nhà thầu, nhà đầu tư cập nhật thông tin trên Hệ thống và nộp Phiếu yêu cầu cập nhật thông tin trên Hệ thống theo Hướng dẫn sử dụng.

*Thành phần hồ sơ:

- Tổ chức, cá nhân nộp Phiếu yêu cầu cập nhật thông tin được ký, đóng dấu (nếu có) bởi đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

*Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

*Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ.

*Cơ quan thực hiện:

- Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia - Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

*Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đấu thầu.

*Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Thông tin của nhà thầu, nhà đầu tư được cập nhật trên Hệ thống.

*Lệ phí: Không

*Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm):

- Thực hiện theo Mẫu đã được webform trên Hệ thống và được hướng dẫn trong quá trình cập nhật thông tin.

*Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không

*Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu thầu 2023;

- Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Xem thêm các thủ tục hành chính khác về đấu thầu mới ban hành, bãi bỏ, sửa đổi tại Quyết định 1351/QĐ-BKHĐT.

Lê Nguyễn Anh Hào

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 346

Bài viết về

lĩnh vực Đầu tư

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn