Các trường hợp khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
15/06/2024 16:04 PM

Các trường hợp khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản là nội dung được quy định trong Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Các trường hợp khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

Các trường hợp khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản (Hình từ Internet)

1. Quy định về cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

Tại Điều 73 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 thì cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được quy định như sau:

- Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, kiến trúc chính quyền điện tử ở địa phương, đáp ứng chuẩn về cơ sở dữ liệu, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công nghệ thông tin, định mức kinh tế - kỹ thuật.

- Nội dung cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản bao gồm:

+ Cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở và thị trường bất động sản;

+ Cơ sở dữ liệu về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; các chương trình hỗ trợ về nhà ở;

+ Cơ sở dữ liệu về chương trình điều tra, thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản, về quản lý, sử dụng nhà ở, đất ở;

+ Cơ sở dữ liệu về nhà ở, bất động sản; dự án nhà ở, bất động sản;

+ Cơ sở dữ liệu về số lượng giao dịch, giá trị giao dịch bất động sản, hợp đồng kinh doanh nhà ở, bất động sản;

+ Cơ sở dữ liệu về kinh doanh dịch vụ bất động sản;

+ Cơ sở dữ liệu khác liên quan đến lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản.

2. Các trường hợp khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

Các trường hợp khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được quy định tại Điều 75 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 như sau:

- Việc khai thác và sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản phải tuân thủ quy định Luật Kinh doanh bất động sản 2023, pháp luật về tiếp cận thông tin và pháp luật có liên quan.

- Việc khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản bao gồm các trường hợp sau đây:

+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân được tiếp cận, khai thác thông tin được công bố, công khai của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;

+ Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình;

+ Việc khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 75 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 thực hiện theo quy định của Chính phủ.

- Chính phủ quy định chi tiết điểm a và điểm b khoản 2 Điều 75 Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

3. Quy định về kinh phí xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Theo quy định tại Điều 76 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 thì kinh phí xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản như sau:

 - Kinh phí phục vụ cho các hoạt động xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác; điều tra, thu thập thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu và duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công và nguồn khác theo quy định của pháp luật.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực tham gia trong việc đầu tư xây dựng, cung cấp dịch vụ hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; cung cấp các phần mềm ứng dụng trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản và khai thác thông tin, dữ liệu.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc sử dụng kinh phí để xây dựng, điều tra thu thập thông tin, cập nhật, duy trì, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; hướng dẫn xác định giá cung cấp dịch vụ thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật về giá; hướng dẫn quản lý và sử dụng số tiền thu được từ cung cấp dịch vụ thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Xem thêm Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025.

Luật Kinh doanh bất động sản 2014 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12 và 13 Điều 83 Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Võ Tấn Đại

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 418

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn