Hướng dẫn thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng chợ từ ngày 01/8/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
14/06/2024 08:30 AM

Bài viết trình bày về các trường hợp thu hồi, trình tự, thẩm quyền thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng chợ từ ngày 01/8/2024 dựa trên quy định pháp luật.

Hướng dẫn thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng chợ từ ngày 01/8/2024

Hướng dẫn thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng chợ từ ngày 01/8/2024 (Hình ảnh từ Internet)

Ngày 05/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 60/2024/NĐ-CP quy định về phát triển và quản lý chợ.

Hướng dẫn thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng chợ từ ngày 01/8/2024

Tại Điều 28 Nghị định 60/2024/NĐ-CP quy định việc thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng chợ như sau:

* Tài sản kết cấu hạ tầng chợ bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

- Đất gắn liền với tài sản kết cấu hạ tầng chợ thuộc các trường hợp thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Khi có sự thay đổi về quy hoạch làm thay đổi nhiệm vụ của tài sản;

- Khi có sự thay đổi về phân cấp quản lý;

- Tài sản được giao không đúng đối tượng theo quy định tại Nghị định 60/2024/NĐ-CP;

- Tài sản đã được giao nhưng không còn nhu cầu sử dụng hoặc có sai phạm nghiêm trọng trong quản lý theo quy định của pháp luật;

- Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

* Thẩm quyền quyết định thu hồi:

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thu hồi đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp tỉnh quản lý;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc thu hồi đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp huyện quản lý;

- Riêng đối với tài sản thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 Nghị định 60/2024/NĐ-CP thì thẩm quyền thu hồi, việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi và việc quản lý, xử lý đất, tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan. Trước khi quyết định thu hồi, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan tài nguyên và môi trường cấp tỉnh lấy ý kiến bằng văn bản của cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý tài sản công cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn về chợ cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có tài sản và các cơ quan khác có liên quan về các nội dung thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao của các cơ quan này.

* Tài sản kết cấu hạ tầng chợ thu hồi được xử lý như sau:

- Thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 Nghị định 60/2024/NĐ-CP;

- Giao hoặc điều chuyển tài sản cho đối tượng khác quản lý theo quy định tại Nghị định 60/2024/NĐ-CP, trừ trường hợp xử lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 Nghị định 60/2024/NĐ-CP.

* Trình tự, thủ tục thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng chợ quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 28 Nghị định 60/2024/NĐ-CP:

- Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tài sản lập hồ sơ đề nghị thu hồi tài sản gửi cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cùng cấp. Hồ sơ gồm:

Văn bản đề nghị thu hồi tài sản (trong đó xác định cụ thể tài sản thu hồi thuộc trường hợp nào theo quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 28 Nghị định 60/2024/NĐ-CP): 01 bản chính.

Danh mục tài sản đề nghị thu hồi (tên tài sản, địa chỉ, loại hình công trình, năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng, diện tích, số điểm kinh doanh tại chợ, giá trị tài sản): 01 bản chính.

Hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao.

- Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 28 Nghị định 60/2024/NĐ-CP, cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định 60/2024/NĐ-CP xem xét, quyết định thu hồi. Hồ sơ báo cáo gồm:

Tờ trình của cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc của liên ngành về việc thu hồi tài sản: 01 bản chính.

Danh mục tài sản đề nghị thu hồi (tên tài sản, địa chỉ, loại hình công trình, năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng, diện tích, số điểm kinh doanh tại chợ, giá trị tài sản): 01 bản chính.

Biên bản họp liên ngành hoặc ý kiến bằng văn bản của cơ quan, đơn vị có liên quan: 01 bản sao.

Hồ sơ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 28 Nghị định 60/2024/NĐ-CP: 01 bản sao.

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại điểm b khoản 4 Điều 28 Nghị định 60/2024/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định 60/2024/NĐ-CP xem xét, ban hành Quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản không phù hợp. Nội dung của Quyết định thu hồi tài sản thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 28 Nghị định 60/2024/NĐ-CP.

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có Quyết định thu hồi tài sản của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định 60/2024/NĐ-CP, cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ có trách nhiệm lập phương án xử lý tài sản thu hồi theo các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 28 Nghị định 60/2024/NĐ-CP, trình cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 29 Nghị định 60/2024/NĐ-CP xem xét, quyết định. Việc tổ chức thực hiện Quyết định xử lý tài sản được thực hiện theo quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 29 Nghị định 60/2024/NĐ-CP.

Trong thời gian chờ xử lý tài sản thu hồi, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tài sản bị thu hồi có trách nhiệm bảo quản, bảo vệ tài sản và đảm bảo việc vận hành theo quy định của pháp luật.

* Trình tự, thủ tục thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng chợ qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xử phạt vi phạm hành chính hoặc đề nghị của cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ và các cơ quan quản lý nhà nước khác.

Căn cứ kết luận, quyết định, đề nghị của cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc các cơ quan quản lý nhà nước khác; Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định 60/2024/NĐ-CP xem xét, quyết định thu hồi tài sản.

* Nội dung chủ yếu của Quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng chợ gồm:

- Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tài sản bị thu hồi;

- Danh mục tài sản thu hồi (tên tài sản, địa chỉ, loại hình công trình, năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng, diện tích, số điểm kinh doanh tại chợ, giá trị tài sản);

- Trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Xem thêm Nghị định 60/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/8/2024.

Nghị định 60/20224/NĐ-CP thay thế Nghị định 02/2003/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ và Nghị định 114/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 02/2003/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 339

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn