Nội dung chi và mức chi cho duy trì, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá từ ngày 01/7/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
04/06/2024 09:33 AM

Nội dung chi và mức chi cho duy trì, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá là nội dung được quy định tại Thông tư 33/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024.

 Nội dung chi và mức chi cho duy trì, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá từ ngày 01/7/2024

 Nội dung chi và mức chi cho duy trì, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá từ ngày 01/7/2024 (Hình ảnh từ Internet)

Ngày 16/5/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 33/2024/TT-BTC quy định về kinh phí đầu tư xây dựng, duy trì, nâng cấp, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá.

Nội dung chi và mức chi cho duy trì, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá từ ngày 01/7/2024

Tại Điều 5 Thông tư 33/2024/TT-BTC quy định các khoản chi từ nguồn chi thường xuyên phục vụ cho việc duy trì, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước 2015, các văn bản hướng dẫn và các quy định pháp luật có liên quan.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh thực tế một số khoản chi cho việc duy trì, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá thì thực hiện như sau:

- Chi thuê nhập thông tin, dữ liệu phục vụ cho việc duy trì, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá thực hiện theo quy định tại Thông tư 194/2012/TT-BTC hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

- Trường hợp nhân lực tại chỗ không đáp ứng được, chi thuê chuyên gia phân tích, dự báo giá thị trường hàng hóa, dịch vụ, tài sản trong nước và quốc tế để duy trì, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá thực hiện theo mức chi thuê chuyên gia quy định tại Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước.

- Chi thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh và bảo mật thông tin cho Cơ sở dữ liệu về giá thực hiện theo Thông tư 121/2018/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, đảm bảo an toàn thông tin mạng và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Chi cho việc mua thông tin, dữ liệu phục vụ duy trì, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá được thực hiện tại hợp đồng theo quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế.

- Các khoản chi khác theo thực tế phát sinh tại cơ quan, đơn vị được giao duy trì, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

- Các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước được quy định tại Thông tư 33/2024/TT-BTC và tại các văn bản dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư 33/2024/TT-BTC được thực hiện cho đến khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27/NQ-TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Kinh phí duy trì, quản lý, vận hành, Cơ sở dữ liệu về giá từ ngày 01/7/2024

Tại Điều 3 Thông tư 33/2024/TT-BTC quy định về kinh phí duy trì, quản lý, vận hành, Cơ sở dữ liệu về giá như sau:

- Nguồn kinh phí duy trì, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá bao gồm:

+ Nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015 được cơ quan có thẩm quyền giao trong dự toán chi ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị (bao gồm cả nguồn bổ sung trong năm);

+ Nguồn kinh phí từ thu hoạt động sự nghiệp; quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ hợp pháp khác (nếu có);

+ Các nguồn kinh phí tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

- Hằng năm, cơ quan, tổ chức được giao duy trì, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu về giá có trách nhiệm lập dự toán ngân sách phục vụ cho việc duy trì, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

- Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cân đối, bố trí kinh phí thực hiện trong dự toán ngân sách hằng năm của mình bảo đảm theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Xem thêm Thông tư 33/2024/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 410

Bài viết về

lĩnh vực Công nghệ thông tin

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn