Quy định về vốn điều lệ của tổ chức tín dụng là hợp tác xã từ ngày 01/7/2024

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
27/05/2024 11:13 AM

Từ ngày 01/7/2024, vốn điều lệ của tổ chức tín dụng là hợp tác xã sẽ được thay đổi theo Luật Các tổ chức tín dụng 2024

Quy định về vốn điều lệ của tổ chức tín dụng là hợp tác xã từ ngày 01/7/2024

Quy định về vốn điều lệ của tổ chức tín dụng là hợp tác xã từ ngày 01/7/2024 (Hình ảnh từ Internet)

Ngày 18/01/2024, Quốc Hội thông qua Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

Quy định về vốn điều lệ của tổ chức tín dụng là hợp tác xã từ ngày 01/7/2024

Theo Điều 83 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về vốn điều lệ của tổ chức tín dụng là hợp tác xã như sau:

- Vốn điều lệ của ngân hàng hợp tác xã bao gồm:

+ Vốn góp của các thành viên;

+ Vốn hỗ trợ của Nhà nước.

- Vốn điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân bao gồm vốn góp của các thành viên.

- Vốn điều lệ của Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân được bổ sung từ các nguồn sau đây:

+ Vốn góp của thành viên;

+ Vốn hỗ trợ của Nhà nước đối với ngân hàng hợp tác xã;

+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và các quỹ khác theo quy định của pháp luật;

+ Nguồn vốn hợp pháp khác.

- Mức vốn góp của một thành viên do Đại hội thành viên quyết định theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Hiện hành, theo Điều 76 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định về vốn điều lệ của tổ chức tín dụng là hợp tác xã như sau:

- Vốn điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân là tổng số vốn do các thành viên góp và được ghi vào Điều lệ.

- Mức vốn góp tối thiểu và tối đa của một thành viên do Đại hội thành viên quyết định theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng là hợp tác xã

Theo Điều 82 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng là hợp tác xã như sau:

- Cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân bao gồm Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc).

- Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải có kiểm toán nội bộ, hệ thống kiểm soát nội bộ và thực hiện kiểm toán độc lập theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Hiện hành, Theo Điều 75 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (sửa đổi bởi khoản 17 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức tín dụng 2017) quy định về cơ cấu tổ chức tín dụng là hợp tác xã như sau:

- Cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân bao gồm Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc).

- Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng quản trị, Trưởng ban và thành viên khác của Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, am hiểu về hoạt động ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và phải thuộc danh sách đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến việc bầu, bổ nhiệm các chức danh quy định tại khoản 2 Điều 75 Luật Các tổ chức tín dụng 2010.

- Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải có kiểm toán nội bộ, hệ thống kiểm soát nội bộ và thực hiện kiểm toán độc lập theo quy định của Ngân hàng Nhà nước

Xem thêm Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024, trừ khoản 3 Điều 200 và khoản 15 Điều 210 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025.

Luật Các tổ chức tín dụng 2010 đã được sửa đổi tại Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 hết hiệu lực kể từ ngày Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu lực thi hành, trừ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 và 14 Điều 210 Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 311

Bài viết về

Hợp tác xã

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn