Chính thức Chính phủ sẽ ban hành 09 Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai 2024 trong tháng 5/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
06/03/2024 11:24 AM

Có phải Chính phủ sẽ chính thức ban hành 09 Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai 2024 trong tháng 5/2024 đúng không? – Minh Hà (Long An)

Chính thức Chính phủ sẽ ban hành 09 Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai 2024 trong tháng 5/2024

Chính thức Chính phủ sẽ ban hành 09 Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai 2024 trong tháng 5/2024 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 05/3/2024, Thủ tướng ban hành Quyết định 222/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024.

Chính phủ sẽ ban hành 09 Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai 2024 trong tháng 5/2024

Cụ thể theo Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai 2024, trong 5/2024, Chính phủ sẽ ban hành các Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai 2024 như sau:

(1) Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2024

(2) Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai

(3) Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

(4) Nghị định quy định về quỹ phát triển đất

(5) Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

(6) Nghị định quy định về giá đất

(7) Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa

(8) Nghị định quy định về lấn biển

(9) Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024, Thủ tướng đã nêu ra các nội dung sau đây để triển khai thực hiện trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai 2024:

- Văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai 2024 thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng bao gồm:

+ Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành 06 Nghị định; ban hành theo thẩm quyền 04 thông tư để quy định chi tiết Luật Đất đai 2024.

+ Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định, ban hành theo thẩm quyền 01 thông tư để quy định chi tiết Luật Đất đai 2024.

+ Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành 01 Nghị định để quy định chi tiết Luật Đất đai 2024; cập nhật bổ sung vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp nội dung được giao tại Điều 248 Luật Đất đai 2024.

+ Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 Quyết định để quy định chi tiết Luật Đất đai 2024.

+ Giao Bộ Nội vụ ban hành 01 thông tư để quy định chi tiết Luật Đất đai 2024.

- Xây dựng nội dung quy định chi tiết do Luật Đất đai 2024 giao chính quyền địa phương quy định chi tiết: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Đất đai 2024.

- Thời gian thực hiện

+ Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng theo trình tự, thủ tục quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ ban hành, ban hành theo thẩm quyền trong tháng 5 năm 2024.

- Đối với dự thảo Nghị định quy định lấn biển theo nhiệm vụ được giao tại Điều 190 Luật Đất đai 2024: Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, hoàn thiện, trình ban hành Nghị định theo trình tự rút gọn để đảm bảo có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2024.

Xem thêm Quyết định 222/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 05/3/2024.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,510

Bài viết về

Luật Đất đai 2024

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn