Đã có Luật Hợp tác xã 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
18/07/2023 12:46 PM

Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã 2023 ngày 20/6/2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

Đã có Luật Hợp tác xã 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024

Đã có Luật Hợp tác xã 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 (Hình từ Internet)

Đã có Luật Hợp tác xã 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024

Theo đó, các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo Điều 7 Luật Hợp tác xã 2023 như sau:

* Đối với cơ quan quản lý nhà nước:

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác trong trường hợp không đủ điều kiện; từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác trong trường hợp đủ điều kiện theo quy định của Luật Hợp tác xã 2023;

- Cản trở việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ hợp pháp của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên theo quy định của Luật Hợp tác xã 2023;

- Hỗ trợ, ưu đãi cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không đúng nguyên tắc, đối tượng, thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật;

- Lợi dụng quyền hạn để làm trái với các quy định của pháp luật về hỗ trợ, ưu đãi cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

- Gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ chức, cá nhân có liên quan trọng đăng ký, hoạt động và thực hiện hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

- Cố ý báo cáo, cung cấp thông tin sai lệch, không trung thực liên quan đến hỗ trợ, ưu đãi cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

* Đối với tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:

- Hoạt động không có giấy chứng nhận đăng ký theo quy định của Luật Hợp tác xã 2023; hoạt động khi không đủ điều kiện theo quy định của Luật Hợp tác xã 2023 và pháp luật có liên quan;

- Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

- Thực hiện không đúng các nguyên tắc tổ chức, quản lý và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã 2023;

- Cung cấp thông tin giả mạo, không trung thực, làm giả giấy tờ để trục lợi; 

- Sử dụng nguồn lực hỗ trợ không đúng mục đích đã cam kết.

* Đối với thành viên của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì lợi ích cá nhân hoặc của một nhóm thành viên;

- Cung cấp thông tin không trung thực cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Quyền của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Quyền của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo Điều 9 Luật Hợp tác xã 2023 như sau:

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

- Quyết định việc tổ chức, quản lý và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thuê và sử dụng lao động.

- Được kinh doanh, sản xuất trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm.

- Yêu cầu thành viên đăng ký nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ cho thành viên.

- Cung cấp sản phẩm, dịch vụ ra bên ngoài sau khi hoàn thành nghĩa vụ và bảo đảm lợi ích của thành viên theo quy định của Điều lệ hoặc pháp luật có liên quan.

- Cung cấp dịch vụ, tổ chức hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa vì mục tiêu chăm lo đời sống của thành viên, cộng đồng và phát triển bền vững.

- Tham gia thực hiện chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư.

- Kết nạp mới, chấm dứt tư cách thành viên theo quy định của pháp luật về hợp tác xã.

- Tăng, giảm vốn điều lệ trong quá trình hoạt động.

- Huy động vốn theo quy định của pháp luật.

- Cho vay nội bộ theo quy định của Luật Hợp tác xã 2023.

- Theo dõi riêng các khoản doanh thu, chi phí của giao dịch nội bộ và giao dịch bên ngoài.

- Liên danh, liên kết, hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để thực hiện mục tiêu hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp nhằm mục tiêu hỗ trợ hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Thực hiện việc phân phối thu nhập, xử lý các khoản lỗ, khoản nợ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Tham gia tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật; giải quyết tranh chấp nội bộ và xử lý thành viên vi phạm theo quy định của Điều lệ.

- Quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

Xem thêm Luật Hợp tác xã 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, trừ khoản 3 và khoản 4 Điều 115 Luật Hợp tác xã 2023 có hiệu lực từ ngày 01/9/2023, thay thế Luật Hợp tác xã 2012.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,624

Bài viết về

Hợp tác xã

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn