Danh mục tài khoản kế toán tại Thông tư 133/2016/TT-BTC

03/09/2016 09:26 AM

Sau đây là danh mục các tài khoản kế toán tại Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

chế độ kế toán

Số tài khoản

Tên tài khoản kế toán

111

Tiền mặt

112

Tiền gửi ngân hàng

121

Chứng khoán kinh doanh

128

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

131

Phải thu của khách hàng

133

Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

136

Phải thu nội bộ

138

Phải thu khác

141

Tạm ứng

151

Hàng mua đang đi đường

152

Nguyên liệu, vật liệu

153

Công cụ, dụng cụ

154

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

155

Thành phẩm

156

Hàng hóa

157

Hàng gửi đi bán

211

Tài sản cố định

214

Hao mòn tài sản cố định

217

Bất động sản đầu tư

228

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

229

Dự phòng tổn thất tài sản

241

Xây dựng cơ bản dở dang

242

Chi phí trả trước

331

Phải trả cho người bán

333

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

334

Phải trả người lao động

335

Chi phí phải trả

336

Phải thu nội bộ

338

Phải trả, phải nộp khác

341

Vay và nợ thuê tài chính

352

Dự phòng phải trả

353

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

356

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

411

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

413

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

418

Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

419

Cổ phiếu quỹ

421

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

511

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

515

Doanh thu hoạt động tài chính

521

Các khoản giảm trừ doanh thu

611

Mua hàng

631

Giá thành sản xuất

632

Giá vốn hàng bán

635

Chi phí tài chính

642

Chi phí quản lý kinh doanh

711

Thu nhập khác

811

Chi phí khác

821

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

911

Xác định kết quả kinh doanh

Thông tư 133/2016/TT-BTC có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017 và bãi bỏ/thay thế các văn bản sau đây:

- Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006; Thông tư 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011.

- Những quy định trái với Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Thanh Hữu

Nguồn tvtprotrain.edu.vn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 29,272

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn