Biểu mẫu 25/06/2024 10:01 AM

Tải về toàn bộ biểu mẫu Nghị định 11/2020 về thủ tục hành chính lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
25/06/2024 10:01 AM

Nghị định 11/2020 quy định các biểu mẫu về tờ khai thuộc lĩnh vực thu nộp ngân sách nhà nước, mẫu tờ khai thuộc lĩnh vực kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước,…

Tải về toàn bộ biểu mẫu Nghị định 11/2020 về thủ tục hành chính lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

Tải về toàn bộ biểu mẫu Nghị định 11/2020 về thủ tục hành chính lĩnh vực Kho bạc Nhà nước (Hình từ internet)

1. Tải về toàn bộ biểu mẫu Nghị định 11/2020 (Phụ lục I)

Phụ lục I Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định các mẫu tờ khai thuộc lĩnh vực thu nộp ngân sách nhà nước.

Phụ lục I Nghị định 11/2020/NĐ-CP

Mu số

Tên gọi

Ký hiệu

01

Bảng kê nộp thuế

01/BKNT

02

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

C1-02/NS

03a1

Biên lai thu phạt vi phạm hành chính không in sẵn mệnh giá

 

03a2

Biên lai thu phạt vi phạm hành chính in sẵn mệnh giá

 

03b1

Biên lai thu thuế, phí, lệ phí không in sẵn mệnh giá

 

03b2

Biên lai thu thuế, phí, lệ phí in sẵn mệnh giá

 

03c

Biên lai thu thuế, phí, lệ phí và thu phạt vi phạm hành chính (Áp dụng đối với trường hợp in từ chương trình ứng dụng thu ngân sách nhà nước)

C1-10/NS

2. Tải về toàn bộ biểu mẫu Nghị định 11/2020 (Phụ lục II)

Phụ lục II Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định các mẫu tờ khai thuộc lĩnh vực kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước.

Phụ lục II Nghị định 11/2020/NĐ-CP

Mu số

Tên gọi

Ký hiệu

04a

Giấy đề nghị cam kết chi ngân sách nhà nước

C2-12/NS

04b

Giấy điều chỉnh cam kết chi ngân sách nhà nước

C2-13/NS

05a

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

(Trường hợp đề nghị thanh toán tạm ứng vốn chi thường xuyên)

C2-03/NS

05b

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng bằng ngoại tệ

(Trường hợp đề nghị thanh toán tạm ứng vốn chi thường xuyên bằng ngoại tệ)

C2-08/NS

05c

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư

(Trường hợp đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư)

C3-02/NS

06

Giấy nộp trả kinh phí

C2-05a/NS

07

Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng

 

08a

Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành

(Áp dụng đối với các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp)

 

08b

Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành (Áp dụng đối với các khoản thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài nước)

 

09

Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng

 

10

Bảng kê kinh phí đã chi trả cho đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - thương binh và xã hội quản lý

 

11

Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

 

12

Bảng kê xác nhận giá trị khối lượng công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã thực hiện

 

13

Bảng phân bổ chi phí quản lý dự án đề nghị thanh toán hoàn tạm ứng chi phí quản lý dự án

 

14

Giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp

 

15a

Giấy đề nghị ghi thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài

C2-19/NS

15b

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng số đã ghi thu, ghi chi

C2-18/NS

16a1

Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước

(Trường hợp rút dự toán ngân sách nhà nước, không kèm nộp thuế)

C2-02a/NS

16a2

Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (Trường hợp rút dự toán ngân sách nhà nước kèm nộp thuế)

C2-02b/NS

16a3

Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ

(Trường hợp rút dự toán ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ)

C2-06a/NS

16a4

Giấy rút dự toán kiêm thu ngân sách nhà nước

(Trường hợp chi từ tài khoản tạm giữ ngoại tệ)

C2-06b/NS

16b1

Giấy rút vốn đầu tư

(Áp dụng cho các trường hợp, trừ trường hợp chi từ tài khoản tạm giữ ngoại tệ dành cho Bộ Ngoại giao)

C3-01/NS

16b2

Giấy rút vốn đầu tư kiêm thu ngân sách nhà nước

(Dành riêng cho Bộ Ngoại giao, trường hợp chi từ tài khoản tạm giữ ngoại tệ)

C3-06/NS

16c1

Ủy nhiệm chi

(Trường hợp ủy nhiệm chi không kèm nộp thuế)

C4-02a/KB

16c2

Ủy nhiệm chi ngoại tệ

(Trường hợp ủy nhiệm chi bằng ngoại tệ)

C4-02b/KB

16c3

Ủy nhiệm chi

(Trường hợp ủy nhiệm chi kèm nộp thuế)

C4-02c/KB

16c4

Ủy nhiệm chi

(Trường hợp ủy nhiệm chi chủ dự án đề nghị trích tài khoản ngoại tệ thanh toán cho nhà cung cấp bằng loại tiền khác)

C4-02d/KB

3. Tải về toàn bộ biểu mẫu Nghị định 11/2020 (Phụ lục III)

Phụ lục III Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định các mẫu tờ khai thuộc lĩnh vực đăng ký và sử dụng tài khoản.

Phụ lục III Nghị định 11/2020/NĐ-CP

Mẫu số

Tên gọi

Ký hiệu

17

Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký

01/MTK

18

Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký

02/MTK

19

Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước

06-ĐCSDTK/KBNN

20a

Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước

01a-SDKP/ĐVDT

20b

Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức lệnh chi tiền tại Kho bạc Nhà nước (Dùng cho cơ quan tài chính)

01b-SDKP/ĐVDT

20c

Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước

02a-SDKP/ĐVDT

20d

Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức lệnh chi tiền tại Kho bạc Nhà nước (Dùng cho cơ quan tài chính)

02b-SDKP/ĐVDT

20e

Bảng đối chiếu tiền gửi kinh phí ngân sách nhà nước cấp của đơn vị được chuyển nguồn sang năm sau thuộc ngân sách trung ương (cấp tỉnh/huyện) năm ... chuyển sang năm

03-SDKP/ĐVDT

20f

Bảng đối chiếu tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của ngân sách trung ương (cấp tỉnh/cấp huyện) theo hình thức rút dự toán năm ... chuyển sang năm...

04-SDKP/ĐVDT

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 895

Bài viết về

Tổng hợp văn bản hướng dẫn

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn