Biểu mẫu 13/11/2023 10:15 AM

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên lãnh đạo, quản lý mới nhất năm 2023

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
13/11/2023 10:15 AM

Xin cho tôi hỏi từ ngày 10/11/2023, mẫu bản kiểm điểm Đảng viên lãnh đạo, quản lý sẽ được áp dụng theo mẫu nào? – Minh Hoàng (Long An)

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên lãnh đạo, quản lý mới nhất năm 2023

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên lãnh đạo, quản lý mới nhất năm 2023 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 10/11/2023, Ban Tổ chức Trương ương Đảng ban hành Hướng dẫn 25-HD/BTCTW một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên lãnh đạo, quản lý mới nhất năm 2023

Theo đó từ ngày 10/11/2023, mẫu bản kiểm điểm Đảng viên lãnh đạo, quản lý mới nhất áp dụng theo Mẫu 02B-HD KĐ.ĐG 2023 ban hành kèm theo tại Hướng dẫn 25-HD/BTCTW

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên lãnh đạo, quản lý mới nhất

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên lãnh đạo, quản lý mới nhất sẽ bao gồm các phần như sau:

- Thông tin chung về Đảng viên: Họ tên, Chức vụ trong Đảng/chính quyền/đoàn thể, Đơn vị công tác, Chi bộ

- Phần ưu điểm và kết quả đạt được ở các tiêu chí:

+ Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

+ Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm

+ Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; thực hiện chức trách, nhiệm vụ; mức độ hoàn thành các nhiệm vụ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý; khả năng quy tụ, xây dựng đoàn kết nội bộ

+ Trách nhiệm trong công việc; tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm trong thực hiện nhiệm vụ

+ Trách nhiệm nêu gương của bản thân và gia đình; việc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên

+ Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

- Phần hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

- Phần kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

- Phần giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

- Phần làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

- Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

- Phần tự nhận mức xếp loại chất lượng

Phương pháp, quy trình, trách nhiệm, thẩm quyền trong đánh giá, xếp loại đảng viên

Cụ thể tại Hướng dẫn 25-HD/BTCTW đã có những nội dung hướng dẫn các Điều 11, Điều 13 Quy định 124-QĐ/TW năm 2023 quy định về phương pháp, quy trình, trách nhiệm, thẩm quyền trong đánh giá, xếp loại đảng viên như sau:

- Đánh giá, xếp loại tổ chức đảng ở cơ sở

+ Đảng ủy bộ phận; chi ủy trực thuộc đảng ủy cơ sở; chi ủy trực thuộc đảng ủy bộ phận tự đánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ, chi bộ mình. Đảng ủy cơ sở xem xét đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các tổ chức đảng trực thuộc.

+ Ban thường vụ cấp ủy cơ sở; đảng ủy cơ sở (nơi không có ban thường vụ); chi ủy cơ sở trực thuộc cấp ủy cấp huyện và tương đương tự đánh giá, xếp loại chất lượng. Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các cấp ủy, tổ chức đảng được quy định tại điểm này.

+ Đối với cấp ủy cơ sở trực thuộc trực tiếp tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương thì do ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh và tương đương xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng.

- Đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp huyện và tương đương

+ Cấp ủy cấp huyện và tương đương tự đánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ mình.

+ Ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh và tương đương xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng các đảng bộ trực thuộc.

- Đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp tỉnh và tương đương

+ Cấp ủy cấp tỉnh và tương đương tự đánh giá, xếp loại chất lượng của đảng bộ mình và chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị.

+ Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tổng hợp kết quả, báo cáo Bộ Chính trị theo quy định.

Đối với những nơi có dấu hiệu vi phạm; để xảy ra những vấn đề sai phạm, phức tạp, dư luận bức xúc; có đơn thư khiếu nại, tố cáo; mất đoàn kết nội bộ; vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; biểu hiện “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; có cá nhân thuộc quyền quản lý bị kỷ luật, khởi tố; trì trệ, yếu kém, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao thì Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, đánh giá lại kết quả xếp loại chất lượng, báo cáo Bộ Chính trị xem xét theo thẩm quyền.

Xem thêm Hướng dẫn 25-HD/BTCTW có hiệu lực từ ngày 10/11/2023 thay thế Hướng dẫn 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2023.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,749

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn