20/11/2023 09:40

Quy trình đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng đối với người nhập khẩu

Quy trình đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng đối với người nhập khẩu

Tôi muốn hỏi quy trình đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng đối với người nhập khẩu thực hiện thế nào?_Đức Thịnh(Hà Nam)

Chào anh, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Quy trình đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng đối với người nhập khẩu

Theo quy định tại Mục 3.3 Quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD về quy trình đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng đối với người nhập khẩu như sau:

Bước 1. Đăng ký kiểm tra chất lượng

- Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thực hiện tại Cơ quan kiểm tra tại địa phương nơi nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa.

- Khi đăng ký kiểm tra nhà nước, phải xác định tên Tổ chức chứng nhận hợp quy, tên Tổ chức thử nghiệm thực hiện việc thử nghiệm, đánh giá chứng nhận chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên Bản đăng ký theo Mẫu số 01 Nghị định 74/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo khoản 9 Điều 4 của Nghị định 154/2018/NĐ-CP.

- Cơ quan kiểm tra xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký.

- Người nhập khẩu nộp bản đăng ký có xác nhận của Cơ quan kiểm tra cho Cơ quan hải quan để được phép thông quan hàng hóa;

Mẫu số 01:https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2023/Mau-so-01.doc

Bước 2. Thời hạn nộp hồ sơ

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc (đối với nhóm sản phẩm xi măng, phụ gia cho xi măng, bê tông và vữa là 35 ngày làm việc) kể từ ngày thông quan hàng hóa, người nhập khẩu phải nộp bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của người nhập khẩu), Giấy chứng nhận hợp quy và kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa (được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận hợp quy và tổ chức thử nghiệm đã có tên trong bản đăng ký nộp cho Cơ quan kiểm tra trước đó) phù hợp với Bảng 1 Quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD cho Cơ quan kiểm tra.

- Trường hợp, hàng hóa đã được Tổ chức chứng nhận đánh giá tại nước xuất khẩu, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thông quan, người nhập khẩu phải nộp bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của người nhập khẩu), Giấy chứng nhận hợp quy cho Cơ quan kiểm tra.

Lưu ý:

- Trường hợp, người nhập khẩu thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thì thực hiện đăng ký kiểm tra và trả kết quả kiểm tra chất lượng thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

- Người nhập khẩu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng hàng hóa do mình nhập khẩu.

- Đơn vị nhập khẩu khi có nhu cầu miễn giảm kiểm tra, lập 01 bộ hồ sơ đề nghị miễn kiểm tra theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 154/2018/NĐ-CP gửi về Cơ quan kiểm tra tại địa phương để xem xét, xác nhận miễn giảm.

2.  Phương pháp lấy mẫu kiểm tra chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng 

Theo quy định tại Mục 3.5 Quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD thì phương pháp lấy mẫu kiểm tra chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng như sau:

- Phương pháp lấy mẫu điển hình, mẫu đại diện tuân theo các quy định nêu trong tiêu chuẩn quốc gia hiện hành về phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử đối với sản phẩm tương ứng.

- Quy cách và số lượng mẫu điển hình, mẫu đại diện cho mỗi lô sản phẩm, hàng hóa tuân theo quy định trong Bảng 1, Phần 2 Quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD tương ứng với từng loại sản phẩm.

-  Đối với hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu với số lượng ít không đủ để lấy mẫu thử nghiệm theo quy định hoặc chi phí thử nghiệm được xác định thông qua 03 báo giá của tổ chức thử nghiệm cho thấy lớn hơn so với giá trị của lô hàng nhập khẩu; Đồng thời người nhập khẩu cần chứng minh hàng hóa không sử dụng, lưu thông và đưa vào công trình xây dựng thì áp dụng theo Mục 1.1.2 Quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD.

- Đối với hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu không đúng quy cách quy định tại Phần 2 Quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD, người nhập khẩu có trách nhiệm phối hợp với tổ chức chứng nhận làm việc với đơn vị sản xuất và xuất khẩu tại nước ngoài để gửi mẫu đảm bảo tính đại diện cho lô hàng hóa nhập khẩu phục vụ cho công tác chứng nhận chất lượng theo quy định, số lượng mẫu phải đủ cho công tác thử nghiệm và lưu mẫu.

Như vậy, theo quy định trên thì người nhập khẩu cần lưu ý các nội dung liên quan đến quy trình đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng cụ thể:

- Người nhập khẩu phải đăng ký kiểm tra chất lượng với cơ quan kiểm tra tại địa phương và xác định tổ chức chứng nhận, tổ chức thử nghiệm trong bản đăng ký.

- Trong vòng 15 ngày (35 ngày đối với xi măng) kể từ khi thông quan, người nhập khẩu phải nộp giấy chứng nhận và kết quả kiểm tra chất lượng cho cơ quan kiểm tra.

- Người nhập khẩu chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

- Có thể đề nghị miễn giảm kiểm tra nếu đáp ứng các điều kiện.

- Phương pháp lấy mẫu kiểm tra theo tiêu chuẩn quốc gia và quy định tại Quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD.

- Đối với hàng nhập khẩu ít, chi phí thử nghiệm lớn có thể miễn kiểm tra nhưng phải cam kết không sử dụng vào mục đích xây dựng.

Xem chi tiết tại Quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD có hiệu lực ngày 01/01/2024.

Trân trọng!

Hứa Lê Huy
1566

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn