18/03/2024 11:56

Luật Đất đai 2024: Thêm nội dung về bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất

Luật Đất đai 2024: Thêm nội dung về bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất

Có thông tin Luật Đất đai 2024 có quy định về bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất. Vậy quy định của nội dung này như thế nào? Anh Dương-Long An

Chào anh, Ban biên tập xin giải đáp câu hỏi này như sau:

Một trong các nội dung được quy định thêm trong Luật Đất đai 2024 là bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất đai.

1. Thêm quy định về bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất

Theo đó, căn cứ khoản 1 Điều 54 Luật Đất đai 2024, nội dung bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất như sau:

Phân loại các khu vực đất đã được khoanh vùng theo quy định;

Tổng hợp, xác định phạm vi, mức độ cần bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất theo từng khu vực đất đã được phân loại;

Lập kế hoạch và lộ trình thực hiện bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất đối với các khu vực đất đã được xác định;

Xác định các biện pháp kỹ thuật, giải pháp kinh tế, xã hội cùng các phân tích để lựa chọn phương án tối ưu và quyết định phương án thực hiện;

Lập báo cáo kết quả thực hiện bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất;

Giám sát, kiểm soát quá trình xử lý, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất.

Như vậy, so với quy định hiện hành thì Luật Đất đai 2024 đã bổ sung thêm các nội dung về bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất đai. 

Đồng thời, phải lập bản đồ các khu vực đất đã thực hiện bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất; xây dựng và cập nhật dữ liệu về bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Ngoài ra, cần kiểm soát các khu vực đất bị thoái hóa, ô nhiễm chưa được bảo vệ, cải tạo, phục hồi theo quy định bao gồm khoanh vùng, cảnh báo, không cho phép hoặc hạn chế hoạt động trên đất nhằm giảm thiểu tác động xấu đến đất.

2.  Trách nhiệm tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá đất đai, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất

Theo Điều 55 Luật Đất đai 2024 quy định một số cơ quan nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá đất đai, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất, cụ thể như sau:

- Đối với tổ chức dịch vụ tư vấn điều tra, đánh giá đất đai sẽ được chính phủ quy định chi tiết việc điều tra, đánh giá đất đai, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất và quy định điều kiện năng lực của tổ chức này.

- Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; kỹ thuật bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất;

- Xây dựng và duy trì hệ thống quan trắc;

- Tổ chức thực hiện, phê duyệt và công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai cả nước, các vùng kinh tế - xã hội và theo chuyên đề;

- Được ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất đối với các khu vực đất thoái hóa nặng liên vùng, liên tỉnh;

- Lên kế hoạch bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất đối với khu vực đất bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng.

- Đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây:

- Tổ chức thực hiện, phê duyệt và công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai của địa phương;

- Lên kế hoạch xây dựng và thực hiện bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất đối với các khu vực đất bị thoái hóa, ô nhiễm trên địa bàn; 

- Cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai;

- Thống kê và công bố các khu vực đất bị ô nhiễm; 

- Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu xử lý, cải tạo và phục hồi đất ở khu vực đất bị ô nhiễm trên địa bàn.

Đồng thời, kết quả điều tra, đánh giá đất đai phải được phê duyệt trong năm thực hiện kiểm kê đất đai để làm căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất các cấp. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm công bố công khai kết quả điều tra, đánh giá đất đai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trân trọng!

Nguyễn Hồng Yến Nhi
386

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn