23/02/2024 11:50

Hướng dẫn giải quyết về tài chính đất đai, giá đất khi Luật đất đai 2024 có hiệu lực

Hướng dẫn giải quyết về tài chính đất đai, giá đất khi Luật đất đai 2024 có hiệu lực

Cho tôi hỏi khi Luật đất đai 2024 có hiệu lực thì việc giải quyết về tài chính đất đai, giá đất được thực hiện như thế nào? Anh Vũ Duy (Hưng Yên).

Chào anh, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Hướng dẫn giải quyết về tài chính đất đai, giá đất khi Luật đất đai 2024 có hiệu lực

Căn cứ theo Điều 257 Luật đất đai 2024, việc giải quyết về tài chính đất đai, giá đất khi luật này có hiệu lực thi hành được thực hiện như sau:

- Thứ nhất, Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định của Luật Đất đai 2013 được áp dụng đến hết ngày 31/12/2025.

Trường hợp cần thiết Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của Luật đất đai 2024 sao cho phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương.

- Thứ hai, đối với trường hợp đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho phép chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hằng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan trước ngày Luật đất đai 2024 có hiệu lực thi hành  nhưng chưa quyết định giá đất thì thực hiện như sau:

+ Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai 1993, Luật Đất đai 2003 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành mà được bàn giao đất trên thực tế trước ngày 01/01/2005 thì chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất áp dụng tại thời điểm bảng giá đất năm 2005 do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành có hiệu lực thi hành;

+ Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai 1993, Luật Đất đai 2013 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành mà được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bàn giao đất trên thực tế từ ngày 01/01/2005 đến trước ngày Luật đất đai 2024 có hiệu lực thi hành thì chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được xác định tại thời điểm bàn giao đất trên thực tế;

+ Đối với trường hợp đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho phép chuyển hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của Luật Đất đai 2013 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nhưng phương án giá đất chưa được trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thì chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và giá đất được xác định tại thời điểm ban hành quyết định đó.

Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền đã thực hiện giao đất, cho thuê đất theo tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì giá đất cụ thể được xác định theo thời điểm ban hành của từng quyết định.

+ Việc áp dụng phương pháp định giá đất và khoản tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung đối với thời gian chưa tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các trường hợp nêu trên được Chính phủ quy định.

- Thứ ba, trong trường hợp phương án giá đất đã trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật trước ngày Luật đất đai 2024 có hiệu lực thi hành thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể theo phương án đã trình mà không áp dụng quy định của Luật đất đai 2024.

Như vậy, tính tự lúc Luật đất đai 2024 có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2025) đến hết ngày 31/12/2025 thì bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hiện nay vẫn sẽ tiếp tục được áp dụng.

Bên cạnh đó, trong trường hợp phương án định giá đất đã trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền trước ngày 01/01/2025, thì Ủy ban nhân dân cấp đó có thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể theo phương án đã trình mà không áp dụng theo quy định của Luật đất đai 2024.

2. Giải quyết về thời hạn sử dụng đất khi Luật đất đai 2024 có hiệu lực

Tại điều 258 Luật đất đai 2024 quy định việc giải quyết về thời hạn sử dụng đất khi Luật đất đai 2024 có hiệu lực như sau:

+ Đối với đất được Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo dự án, đất có nguồn gốc trúng đấu giá quyền sử dụng đất trước ngày 01/07/2004 của các tổ chức kinh tế sử dụng thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn được ghi trên quyết định giao đất.

Trường hợp trong quyết định giao đất không ghi thời hạn thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của loại đất được pháp luật quy định tại thời điểm giao đất.

+ Trường hợp đất đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất mà đã hết thời hạn sử dụng đất nhưng đến trước ngày 01/01/2025 thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa thu hồi đất thì được xem xét gia hạn sử dụng đất hoặc thu hồi đất.

Trân trọng!

Đỗ Minh Hiếu
421

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn