24/05/2023 08:45

Có được giao kết hợp đồng lao động online không?

Có được giao kết hợp đồng lao động online không?

Câu hỏi: Tôi đang làm việc online cho một công ty ở thành phố H. Vừa qua, tôi và công ty đã giao kết hợp đồng lao động online, cho tôi hỏi hợp đồng lao động này có được pháp luật công nhận không? “Văn Hữu-Bình Thuận”

Chào anh, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Quy định pháp luật về hợp đồng lao động

Về khái niệm hợp đồng lao động, theo khoản 1 Điều 13 Bộ luật Lao động 2019, quy định như sau:

Điều 13. Hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

Theo đó, khi hai bên có sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động được coi là hợp đồng lao động.

2. Có được giao kết hợp đồng lao động online?

Theo quy định tại khoản 10 Điều 4 Luật Giao dịch điện tử 2005, phương tiện điện tử được định nghĩa như sau:

- Phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.

Thông qua quy định trên, có thể thấy ký hợp đồng lao động online là ký hợp đồng thông qua phương tiện điện tử.

Ngoài ra, theo Điều 14 Bộ luật Lao động 2019, hình thức của hợp đồng lao động được pháp luật quy định như sau:

Điều 14. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.

Theo đó, Hợp đồng lao động có thể được ký bằng các hình thức sau:

+ Ký trực tiếp (giao kết bằng văn bản)

+ Ký qua phương tiện điện tử (giao kết dưới hình thức thông điệp dữ liệu)

+ Đối với các hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, có thể ký kết thông qua lời nói

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 34 Luật giao dịch điện tử 2005, giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử cũng được pháp luật thừa nhận, cụ thể:

Điều 34. Thừa nhận giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử

Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu.

Từ các quy định trên, có thể thấy hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

Tuy nhiên, hợp đồng lao động online của bạn cần đảm bảo 2 điều kiện được quy định tại Điều 13 Luật Giao dịch điện tử 2005:

+ Thứ nhất, nội dung của thông điệp dữ liệu được bảo đảm toàn vẹn kể từ khi được khởi tạo lần đầu tiên dưới dạng một thông điệp dữ liệu hoàn chỉnh.

Nội dung của thông điệp dữ liệu được xem là toàn vẹn khi nội dung đó chưa bị thay đổi, trừ những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình gửi, lưu trữ hoặc hiển thị thông điệp dữ liệu;

+ Thứ hai, nội dung của thông điệp dữ liệu có thể truy cập và sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

Theo đó, để hợp đồng lao động online có giá trị như bản gốc thì nội dung của hợp đồng chưa bị thay đổi. Ngoài ra, nội dung của hợp đồng có thể truy cập và sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

Như vậy, nếu hợp đồng online của bạn đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 13 Luật Giao dịch điện tử 2005 nêu trên, thì việc ký hợp đồng lao động online giữa bạn và công ty là hợp pháp và được pháp luật bảo đảm về quyền và nghĩa vụ theo pháp luật về lao động.

Lê Thị Phương Ngân
1199

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn