Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 49-CT/TW "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 54881 văn bản

1

Chỉ thị 49-CT/TW năm 2005 về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp, hiện đại hoá đất nước do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------- Số: 49-CT/TW Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2005 CHỈ THỊ VỀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC Gia đình là tế bào của xã hội, là

Ban hành: 21/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2011

2

Thông báo 26/TB-TW kết luận của Ban Bí thư về sơ kết Chỉ thị 49-CT/TW về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

nước" (số 10-TTr/BTGTW, ngày 17/3/2011), Văn phòng Trung ương Đảng đọc Tổng hợp ý kiến của các cơ quan góp ý về Báo cáo sơ kết của Ban Tuyên giáo Trung ương và dự thảo Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW trong thời gian tới, Ban Bí thư đã thảo luận và kết luận như sau : 1- Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW

Ban hành: 09/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2011

3

Nghị quyết 81/NQ-CP năm 2012 về Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận 26-TB/TW sơ kết Chỉ thị 49-CT/TW về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” do Chính phủ ban hành

LUẬN SỐ 26-TB/TW NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2011 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC SƠ KẾT CHỈ THỊ SỐ 49-CT/TW NGÀY 21 THÁNG 02 NĂM 2005 CỦA BAN BÍ THƯ (KHÓA IX) VỀ “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC” CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5

Ban hành: 04/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

4

Quyết định 4248/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 81/NQ-CP về Kế hoạch hành động thực hiện Thông báo Kết luận 26-TB/TW sơ kết Chỉ thị 49-CT/TW về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn tỉnh Nghệ An

QUYẾT SỐ 81/NQ-CP, NGÀY 04/12/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 26-TB/TW NGÀY 09/5/2011 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC SƠ KẾT CHỈ THỊ SỐ 49-CT/TW NGÀY 21/ 02 / 2005 CỦA BAN BÍ THƯ (KHÓA IX) VỀ “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC”TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Ban hành: 23/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2013

5

Quyết định 49-QĐ/TW năm 1999 về Quy định phân cấp quản lý cán bộ do Bộ Chính trị ban hành

BỘ CHÍNH TRỊ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 49-QĐ/TW Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁN BỘ" Căn cứ Điều lệ Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần

Ban hành: 03/05/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2012

6

Quy định 49-QĐ/TW năm 1992 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ trong các doanh nghiệp nhà nước do Ban Bí thư ban hành

BAN BÍ THƯ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 49-QĐ/TW Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 1992 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Căn cứ Điều lệ Đảng và nghị quyết Hội

Ban hành: 19/11/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2010

7

Chỉ thị 09/CT/TW năm 2011 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới do Ban Bí thư ban hành

BAN BÍ THƯ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------- Số: 09/CT/TW Hà Nội ngày 01 tháng 12 năm 2011 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Ban hành: 01/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2012

8

Chỉ thị 35-CT/TW năm 1998 về đổi mới công tác thi đua - khen thưởng trong giai đoạn mới do Bộ Chính trị ban hành

BỘ CHÍNH TRỊ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 35-CT/TW Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 1998 CHỈ THỊ VỀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRONG GIAI ĐOẠN MỚI Ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí

Ban hành: 03/06/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2012

9

Chỉ thị 10/CT-TW năm 2007 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 10-CT/TW Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2007 CHỈ THỊ VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ Trong những năm qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ

Ban hành: 30/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2012

10

Chỉ thị 45-CT/TW năm 1994 về công tác ở vùng dân tộc Mông do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 45-CT/TW Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 1994 CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ CÔNG TÁC Ở VÙNG DÂN TỘC MÔNG Dân tộc Mông ở nước ta đến nay có khoảng 60 vạn

Ban hành: 23/09/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2012

11

Chỉ thị 23-CT/TW năm 1997 lãnh đạo thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo do Bộ Chính trị ban hành

BỘ CHÍNH TRỊ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 23-CT/TW Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 1997 CHỈ THỊ VỀ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC XOÁ ĐÓI, GIẢM NGHÈO Trong những năm qua, được sự chỉ đạo của các cấp uỷ,

Ban hành: 29/11/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2012

12

Chỉ thị 10-CT/TW năm 2002 tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở do Ban Bí thư ban hành

BAN BÍ THƯ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số 10-CT/TW Ngày 28 tháng 3 năm 2002 CHỈ THỊ VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày

Ban hành: 28/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2012

13

Chỉ thị 15-CT/TW năm 2012 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” do Bộ Chính trị ban hành

BỘ CHÍNH TRỊ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 15-CT/TW Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2012 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI) “MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP

Ban hành: 24/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2012

14

Chỉ thị 37-CT/TW năm 2004 tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới do Ban Bí thư ban hành

BAN BÍ THƯ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 37-CT/TW Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2004 CHỈ THỊ VỀ TIẾP TỤC NÂNG CAO VAI TRÒ, CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ MỚI Từ ngày thành

Ban hành: 18/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2012

15

Chỉ thị 11-CT/TW năm 2012 về lãnh đạo Đại hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 – 2018 do Ban Bí thư ban hành

BAN BÍ THƯ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 11-CT/TW Hà Nội, ngày 4 tháng 2 năm 2012 CHỈ THỊ VỀ LÃNH ĐẠO ĐẠI HỘI NÔNG DÂN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM LẦN THỨ VI,

Ban hành: 04/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2012

16

Chỉ thị 42-CT/TW năm 2010 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước do Bộ Chính trị ban hành

BỘ CHÍNH TRỊ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 42-CT/TW Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2010 CHỈ THỊ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

Ban hành: 16/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2012

17

Chỉ thị 59-CT/TW năm 2006 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 59-CT/TW Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2000 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ CÔNG

Ban hành: 15/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2012

18

Chỉ thị 22-CT/TW năm 2008 về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 22-CT/TW Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2008 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG HÀI HOÀ, ỔN ĐỊNH VÀ

Ban hành: 05/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2012

19

Chỉ thị 15-CT/TW năm 1997 về tăng cường lãnh đạo thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội do Bộ Chính trị ban hành

BỘ CHÍNH TRỊ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 15-CT/TW Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 1997 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn của Đảng

Ban hành: 26/05/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2012

20

Chỉ thị 12-CT/TW năm 2012 về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2013 - 2018) do Ban Bí thư ban hành

BAN BÍ THƯ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 12-CT/TW Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2012 CHỈ THỊ VỀ LÃNH ĐẠO ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI (NHIỆM KỲ 2013 - 2018)

Ban hành: 24/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ