Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 49-CT/TW "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 41648 văn bản

1

Chỉ thị 49-CT/TW năm 2005 về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp, hiện đại hoá đất nước do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------- Số: 49-CT/TW Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2005 CHỈ THỊ VỀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC Gia đình là tế bào của xã hội, là

Ban hành: 21/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2011

2

Thông báo 26/TB-TW kết luận của Ban Bí thư về sơ kết Chỉ thị 49-CT/TW về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

nước" (số 10-TTr/BTGTW, ngày 17/3/2011), Văn phòng Trung ương Đảng đọc Tổng hợp ý kiến của các cơ quan góp ý về Báo cáo sơ kết của Ban Tuyên giáo Trung ương và dự thảo Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW trong thời gian tới, Ban Bí thư đã thảo luận và kết luận như sau : 1- Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW

Ban hành: 09/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2011

3

Nghị quyết 81/NQ-CP năm 2012 về Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận 26-TB/TW sơ kết Chỉ thị 49-CT/TW về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” do Chính phủ ban hành

LUẬN SỐ 26-TB/TW NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2011 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC SƠ KẾT CHỈ THỊ SỐ 49-CT/TW NGÀY 21 THÁNG 02 NĂM 2005 CỦA BAN BÍ THƯ (KHÓA IX) VỀ “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC” CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5

Ban hành: 04/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

4

Quyết định 4248/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 81/NQ-CP về Kế hoạch hành động thực hiện Thông báo Kết luận 26-TB/TW sơ kết Chỉ thị 49-CT/TW về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn tỉnh Nghệ An

QUYẾT SỐ 81/NQ-CP, NGÀY 04/12/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 26-TB/TW NGÀY 09/5/2011 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC SƠ KẾT CHỈ THỊ SỐ 49-CT/TW NGÀY 21/ 02 / 2005 CỦA BAN BÍ THƯ (KHÓA IX) VỀ “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC”TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Ban hành: 23/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2013

5

Quyết định 49-QĐ/TW năm 1999 về Quy định phân cấp quản lý cán bộ do Bộ Chính trị ban hành

BỘ CHÍNH TRỊ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 49-QĐ/TW Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁN BỘ" Căn cứ Điều lệ Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần

Ban hành: 03/05/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2012

6

Quy định 49-QĐ/TW năm 1992 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ trong các doanh nghiệp nhà nước do Ban Bí thư ban hành

BAN BÍ THƯ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 49-QĐ/TW Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 1992 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Căn cứ Điều lệ Đảng và nghị quyết Hội

Ban hành: 19/11/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2010

7

Chỉ thị 25-CT/TW năm 2013 về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 25-CT/TW Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2013 CHỈ THỊ VỀ LÃNH ĐẠO ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ

Ban hành: 20/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2013

8

Chỉ thị 09-CT/TW năm 2002 về vấn đề cấp bách cần thực hiện trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay do Ban Bí thư ban hành

BAN BÍ THƯ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 09-CT/TW Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2002 CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH CẦN THỰC HIỆN TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO HIỆN NAY Từ trước đến nay,

Ban hành: 06/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2012

9

Chỉ thị 41/CT-TW năm 1998 về xuất khẩu lao động và chuyên gia do Bộ Chính trị ban hành

BỘ CHÍNH TRỊ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 41-CT/TW Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 1998 CHỈ THỊ VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA Xuất khẩu lao động và chuyên gia là một hoạt động kinh tế - xã hội góp

Ban hành: 22/09/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2014

10

Chỉ thị 50-CT/TW năm 2011 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 50-CT/TW Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2011 CHỈ THỊ VỀ LÃNH ĐẠO CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIII VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban hành: 05/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2013

11

Chỉ thị 16-CT/TW năm 2002 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong hình mới do Ban Bí thư ban hành

BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 16-CT/TW Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2002 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ VÀ LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG

Ban hành: 05/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2013

12

Chỉ thị 55-CT/TW năm 1989 tăng cường lãnh đạo xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ trong tình hình mới do Ban Bí thư ban hành

BAN BÍ THƯ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 55-CT/TW Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 1989 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN VÀ DÂN QUÂN TỰ VỆ TRONG TÌNH HÌNH MỚI Xây dựng

Ban hành: 22/09/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2013

13

Chỉ thị 22-CT/TW năm 2012 tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Bộ Chính trị ban hành

BỘ CHÍNH TRỊ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 22-CT/TW Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992 Ngày 23-11-2012, tại kỳ họp thứ

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2013

14

Chỉ thị 19-CT/TW năm 2012 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 19-CT/TW Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2012 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Thực hiện Nghị quyết

Ban hành: 05/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2013

15

Chỉ thị 43-CT/TW năm 2010 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của hội chữ thập đỏ Việt Nam do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 43-CT/TW Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2010 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM Thực hiện

Ban hành: 08/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

16

Chỉ thị 14-CT/TW năm 1987 củng cố tổ chức, phát huy tác dụng tích cực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do Ban Bí thư ban hành

BAN BÍ THƯ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 14-CT/TW Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 1987 CHỈ THỊ VỀ VIỆC CỦNG CỐ TỔ CHỨC, PHÁT HUY TÁC DỤNG TÍCH CỰC CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM Từ ngày thành lập đến nay,

Ban hành: 07/09/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2013

17

Chỉ thị 21-CT/TW năm 2012 đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 21-CT/TW Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2012 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ Thời gian gần đây, việc thực hành tiết

Ban hành: 21/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2013

18

Chỉ thị 68-CT/TW năm 1991 về công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khơme do Ban Bí thư ban hành

BAN BÍ THƯ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 68-CT/TW Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 1991 CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC Ở VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHƠME Nước ta gồm nhiều dân tộc anh em, có truyền thống đoàn kết, đấu

Ban hành: 18/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2013

19

Chỉ thị 20/CT-TW năm 2012 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới do Bộ Chính trị ban hành

BỘ CHÍNH TRỊ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 20/CT-TW Hà Nội, ngày 5 tháng 11 năm 2012 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CHĂM SÓC, GIÁO DỤC VÀ BẢO VỆ TRẺ EM TRONG TÌNH HÌNH

Ban hành: 05/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2013

20

Chỉ thị 22-CT/TW năm 2013 tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Bộ Chính trị ban hành

BỘ CHÍNH TRỊ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 22-CT/TW Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2013 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992 Ngày 23-11-2012, tại kỳ họp thứ

Ban hành: 02/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ