Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 49-CT/TW "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 63088 văn bản

1

Chỉ thị 49-CT/TW năm 2005 về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp, hiện đại hoá đất nước do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------- Số: 49-CT/TW Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2005 CHỈ THỊ VỀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC Gia đình là tế bào của xã hội, là

Ban hành: 21/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2011

2

Chỉ thị 49-CT/TW năm 2015 về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số do Ban Chấp hàng Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 49-CT/TW Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015 CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG Ở VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC

Ban hành: 20/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2015

3

Thông báo 26/TB-TW kết luận của Ban Bí thư về sơ kết Chỉ thị 49-CT/TW về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

nước" (số 10-TTr/BTGTW, ngày 17/3/2011), Văn phòng Trung ương Đảng đọc Tổng hợp ý kiến của các cơ quan góp ý về Báo cáo sơ kết của Ban Tuyên giáo Trung ương và dự thảo Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW trong thời gian tới, Ban Bí thư đã thảo luận và kết luận như sau : 1- Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW

Ban hành: 09/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2011

4

Nghị quyết 81/NQ-CP năm 2012 về Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận 26-TB/TW sơ kết Chỉ thị 49-CT/TW về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” do Chính phủ ban hành

LUẬN SỐ 26-TB/TW NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2011 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC SƠ KẾT CHỈ THỊ SỐ 49-CT/TW NGÀY 21 THÁNG 02 NĂM 2005 CỦA BAN BÍ THƯ (KHÓA IX) VỀ “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC” CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5

Ban hành: 04/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

5

Quyết định 4248/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 81/NQ-CP về Kế hoạch hành động thực hiện Thông báo Kết luận 26-TB/TW sơ kết Chỉ thị 49-CT/TW về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn tỉnh Nghệ An

QUYẾT SỐ 81/NQ-CP, NGÀY 04/12/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 26-TB/TW NGÀY 09/5/2011 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC SƠ KẾT CHỈ THỊ SỐ 49-CT/TW NGÀY 21/ 02 / 2005 CỦA BAN BÍ THƯ (KHÓA IX) VỀ “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC”TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Ban hành: 23/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2013

6

Quyết định 49-QĐ/TW năm 1999 về Quy định phân cấp quản lý cán bộ do Bộ Chính trị ban hành

BỘ CHÍNH TRỊ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 49-QĐ/TW Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁN BỘ" Căn cứ Điều lệ Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần

Ban hành: 03/05/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2012

7

Quy định 49-QĐ/TW năm 1992 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ trong các doanh nghiệp nhà nước do Ban Bí thư ban hành

BAN BÍ THƯ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 49-QĐ/TW Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 1992 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Căn cứ Điều lệ Đảng và nghị quyết Hội

Ban hành: 19/11/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2010

8

Chỉ thị 13-CT/TW năm 2007 về việc lãnh đạo Đại hội Hội nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ V do Ban Bí thư ban hành

BAN BÍ THƯ ----- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------- Số: 13-CT/TW Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2007 CHỈ THỊ VỀ LÃNH ĐẠO ĐẠI HỘI HỘI NÔNG DÂN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM LẦN THỨ V Những

Ban hành: 16/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2008

9

Chỉ thị 14-CT/TW năm 2007 về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ X Công đoàn Việt Nam do Ban Bí thư ban hành

BAN BÍ THƯ ----- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------- Số: 14-CT/TW Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2007 CHỈ THỊ VỀ LÃNH ĐẠO ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI LẦN THỨ X CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM Năm 2007 và 2008, tổ chức Công

Ban hành: 19/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2008

10

Chỉ thị 32-CT/TW năm 2003 về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân do Ban Bí thư ban hành

BAN BÍ THƯ ----- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------- Số: 32-CT/TW Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT

Ban hành: 09/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2008

11

Chỉ thị 29-CT/TW năm 1977 về việc chính sách áp dụng ở các hợp tác xã thí điểm ở miền nam do Ban chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ******** ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM *********** SỐ 29/CT-TW Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1977 CHỈ THỊ VỀ CHÍNH SÁCH ĐƯỢC ÁP DỤNG Ở CÁC HỢP TÁC XÃ THÍ ĐIỂM Ở MIỀN NAM Trong khi chờ đợi có sự điều

Ban hành: 26/12/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

12

Chỉ thị 07-CT/TW về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào "đền ơn đáp nghĩa" do Ban chấp hành trung ương ban hành.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Số 07-CT/TW Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2006 CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THƯƠNG BINH, LIỆT SỸ, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ PHONG TRÀO "ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA" Phát huy truyền

Ban hành: 14/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2007

13

Chỉ thị 33-CT/TW năm 1994 về lãnh đạo phòng, chống các tệ nạn xã hội do Ban Chấp hành trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ****** ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ******* Số: 33-CT/TW Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 1994 CHỈ THỊ VỀ LÃNH ĐẠO PHÒNG, CHỐNG CÁC TỆ NẠN XÃ HỘI Phòng, chống, khắc phục có hiệu quả các tệ nạn xã hội,

Ban hành: 01/03/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2007

14

Chỉ thị 27-CT/TW năm 1998 về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội do Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam ban hành

BỘ CHÍNH TRỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ***** ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ******* Số: 27-CT/TW Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 1998 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG, LỄ

Ban hành: 12/01/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

15

Chỉ thị 31/CT-TW năm 2003 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2009 Bộ Chính trị ban hành

BỘ CHÍNH TRỊ ****** ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ******** Số: 31/CT-TW Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ LÃNH ĐẠO CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2004-2009 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ĐÃ

Ban hành: 26/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Chỉ thị 58-CT/TW năm 2000 về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ****** ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ******** Số: 58-CT/TW Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2000 CHỈ THỊ VỀ ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI

Ban hành: 17/10/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Chỉ thị 37-CT/TW năm 1994 về một số vấn đề công tác cán bộ nữ trong tình hình mới do Ban Bí thư Trung ương ban hành

BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ****** ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ******** Số: 37-CT/TW Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 1994 CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ NỮ TRONG TÌNH HÌNH MỚI Thực tiễn 10 năm thi hành Chỉ thị 44-CT/TW

Ban hành: 16/05/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Chỉ thị 22-CT/TW năm 2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ****** ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ******** Số: 22-CT/TW Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

Ban hành: 24/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Chỉ thị 39-CT-TW năm 2004 về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ****** ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ******** Số: 39-CT-TW Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2004 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC, PHÁT HIỆN, BỒI DƯỠNG, TỔNG KẾT

Ban hành: 21/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Chỉ thị 53/CT-TW năm 2005 về triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ****** ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ******** Số: 53/CT-TW Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2005 CHỈ THỊ VỀ TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH NGĂN CHẶN DỊCH CÚM GIA CẦM (H5N1) VÀ ĐẠI DỊCH CÚM Ở NGƯỜI

Ban hành: 28/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status