CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/NQ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 9 NĂM 2015

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp tháng 9 năm 2015, tổ chức trong hai ngày 30 tháng 9 và 01 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2015, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ

Chính phủ thống nhất đánh giá: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định: chỉ số giá tiêu dùng thấp, tăng trưởng tín dụng đạt khá, cán cân thanh toán quốc tế thặng dư, dự trữ ngoại tệ tăng cao, tỷ giá ổn định, mặt bằng lãi suất có xu hướng giảm. Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng; tỷ lệ nhập siêu vẫn giữ ở mức kiểm soát. Tổng cầu và sức mua tăng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng cao. Thu ngân sách nhà nước đạt khá. Môi trường đầu tư kinh doanh và chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu được cải thiện rõ rệt. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 9 tháng đạt 6,5%, là mức cao nhất so với cùng kỳ 4 năm qua. Sản xuất công nghiệp, nhất là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng trưởng cao. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký và thực hiện đạt khá. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường được quan tâm chỉ đạo hiệu quả. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được triển khai thực hiện tốt. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính liên quan đến môi trường kinh doanh có nhiều chuyển biến. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng được chú trọng. Tiềm lực quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được triển khai quyết liệt, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí. Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được tăng cường. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả quan trọng, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông, thủy sản giảm sút do giá xuất khẩu giảm và thị trường tiêu thụ khó khăn; kết quả thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng còn hạn chế; việc triển khai các giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh còn chưa đạt yêu cầu; tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn chậm; đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tranh thủ thuận lợi, chủ động đề ra các giải pháp cụ thể, khắc phục khó khăn; đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chi tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi sát diễn biến thị trường, điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ, tỷ giá, thúc đẩy xuất khẩu. Thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng gắn với bảo đảm chất lượng và cơ cấu tín dụng hợp lý. Đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường kiểm soát và xử lý nợ xấu.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Xây dựng, tổng hợp Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo đúng quy định của Luật đầu tư công, Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Cân đối, xem xét bố trí nguồn vốn ngân sách cho các Chương trình hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn, nhất là các chương trình, dự án quan trọng, cấp bách sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi. Phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu, bổ sung chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào hệ thống chi tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 phù hợp với quy định của Luật nhà ở.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường triển khai quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước trong những tháng còn lại của năm 2015. Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn vay; thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý chặt chẽ nợ công. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là dịp cuối năm.

- Bộ Công Thương đẩy mạnh triển khai các giải pháp kết nối thị trường cả trong và ngoài nước; dự báo, đánh giá và thông tin kịp thời nhu cầu thị trường nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng nông, thủy sản. Tăng cường tuyên truyền về cơ hội, thách thức trong bối cảnh Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thúc đẩy phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm. Tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông, thủy sản. Tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành chăn nuôi. Chủ động nguồn cung thực phẩm phục vụ nhu cầu cuối năm. Tăng cường phối hợp kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, ngăn chặn tình trạng nhập lậu gia súc, gia cầm. Chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới phát triển thực chất, hiệu quả.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung đẩy mạnh thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm. Khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 bảo đảm sự phù hợp và tính khả thi.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tăng cường thông tin, tuyên truyền các kết quả, thành tựu đã đạt được, tạo khí thế, củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết trong Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

- Các bộ, cơ quan, địa phương đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế và các Đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khẩn trương triển khai có hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tập trung đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đẩy mạnh xã hội hóa cung cấp các dịch vụ công.

- Các thành viên Chính phủ chủ động theo dõi những vấn đề dư luận xã hội và cử tri quan tâm, chủ động giải trình, trả lời kiến nghị cử tri, chất vấn của Đại biểu Quốc hội; rà soát, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nội dung đã cam kết trước Quốc hội.

- Các bộ, cơ quan xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai nghiêm túc để giải quyết vấn đề nợ đọng văn bản; tập trung chỉ đạo quyết liệt việc soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực.

Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh, các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh; chủ động phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

2. Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Báo cáo kết quả 3 năm (2013 - 2015) triển khai Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Báo cáo kết quả 3 năm (2013 - 2015) triển khai Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, báo cáo Quốc hội.

3. Về Báo cáo đánh giá thực hiện ngân sách nhà nước 5 năm 2011 - 2015 và định hướng khung cân đối ngân sách nhà nước 5 năm 2016 - 2020

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Báo cáo. Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, báo cáo Quốc hội khi có yêu cầu.

4. Về việc phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế năm 2015

Chính phủ thống nhất phương án phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế năm 2015 theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Giao Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

5. Về kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ

Chính phủ thống nhất phát hành trái phiếu Chính phủ với tất cả các kỳ hạn quy định tại Luật quản lý nợ công và Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2011.

Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, báo cáo Quốc hội cho phép triển khai từ tháng 11 năm 2015.

6. Về các Báo cáo: tình hình thực hiện các Nghị quyết phiên họp Chính phủ, các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và Chương trình công tác của Chính phủ; công tác cải cách hành chính; thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tình hình thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia quý III năm 2015

Giao các cơ quan chủ trì xây dựng báo cáo: Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn thiện báo cáo và ban hành theo thẩm quyền để triển khai thực hiện.

7. Về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

Chính phủ thống nhất với nội dung tổng kết, đánh giá nêu trong Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015.

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức rút kinh nghiệm để phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015; tiếp tục hoàn thiện phương án thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng trong những năm tới theo đúng lộ trình đổi mới giáo dục đào tạo của Nghị quyết số 29-NQ/TW.

8. Về các giải pháp thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

a) Về chính sách thuế đối với lĩnh vực công nghệ thông tin

Chính phủ thống nhất với nội dung Báo cáo của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin và nhất trí cần có chính sách ưu đãi về thuế để khuyến khích phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin và dịch vụ công nghệ thông tin, đặc biệt là liên quan tới phần mềm, dịch vụ phần mềm.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 10 năm 2015.

Giao các Bộ: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thi hành trong năm 2015. Văn phòng Chính phủ đôn đốc việc thực hiện.

b) Về đẩy mạnh triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước

Chính phủ thống nhất đẩy mạnh triển khai hình thức thuê doanh nghiệp công nghệ thông tin thực hiện dịch vụ cho thuê từng phần hoặc thuê trọn gói, bao gồm: phần cứng, phần mềm, đường truyền, giải pháp... để cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Để bảo đảm an ninh thông tin, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được chỉ định thầu; xác định giá thuê tạm thời ngắn hạn (dưới 12 tháng) nếu chưa đủ điều kiện cần thiết để xác định giá thuê ổn định.

9. Về báo cáo thực trạng và giải pháp nâng cao năng suất lao động của Việt Nam

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, tham khảo ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, trong đó phân tích, đánh giá cụ thể, khách quan và toàn diện về nguyên nhân, thực trạng năng suất lao động Việt Nam; xác định phương pháp tính năng suất lao động phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, hoàn thiện Báo cáo nâng cao năng suất lao động Việt Nam, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng suất lao động Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng trong tháng 11 năm 2015.

10. Về việc tính tiền lương vào giá dịch vụ y tế thanh toán bảo hiểm y tế

Chính phủ thống nhất tính tiền lương, phụ cấp đặc thù vào giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ngân sách nhà nước tiếp tục hỗ trợ cho các cơ sở khám, chữa bệnh trong trường hợp số thu tiền lương theo mức đã kết cấu trong giá dịch vụ không đủ chi tiền lương theo chế độ.

Giao Bộ Y tế và Bộ Tài chính khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thống nhất giữa các bệnh viện cùng hạng, được áp dụng cho cả cơ sở khám, chữa bệnh không gọi là bệnh viện hoặc là bệnh viện nhưng chưa được phân hạng để thực hiện vào cuối năm 2015 theo lộ trình linh hoạt. Khuyến khích các cơ sở khám, chữa bệnh công tự bảo đảm chi hoạt động thường xuyên và đầu tư được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán theo mức giá tính đầy đủ chi phí.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính đẩy mạnh tuyên truyền việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế thanh toán bảo hiểm y tế gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và chính sách hỗ trợ của Nhà nước với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng biển, đảo, trẻ em dưới 6 tuổi, người cận nghèo, người có thu nhập trung bình tham gia bảo hiểm y tế.

11. Về đề nghị tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô

Chính phủ thống nhất tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 và Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014, trình Chính phủ theo thủ tục rút gọn.

12. Về việc xác định cơ quan quản lý đối với đơn vị sự nghiệp y tế ở địa phương

Giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp ý kiến, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng.

13. Về dự thảo Nghị định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh truyền hình

Chính phủ thống nhất phương án: chỉ quy định trần 30% số lượng kênh chương trình nước ngoài trên tổng số kênh chương trình khai thác trên dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền; không quy định thêm trần 20% đối với các chương trình phát thanh truyền hình thực tế có bản quyền, định dạng nước ngoài trên tổng thời lượng phát sóng và trần 30% đối với số lượng kênh chương trình liên kết trên tổng số kênh, chương trình cơ quan báo chí được cấp phép sản xuất; không cho phép liên kết các chương trình thời sự chính trị.

Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành.

14. Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân

Giao Bộ Công an tiếp thu ý kiến của thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị định, bảo đảm phù hợp với Luật Công an nhân dân và các quy định pháp luật hiện hành, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành.

15. Về dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)

Chính phủ thống nhất với nội dung dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) do Bộ Tư pháp trình.

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo. Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, trình Quốc hội.

16. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật này. Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, trình Quốc hội./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý của TTgCP, PTTg; Tổng thư ký HĐGDQG; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TH (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE GOVERNMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 72/NQ-CP

Ha Noi, October 07, 2015

 

RESOLUTION

THE GOVERNMENT’S REGULAR MEETING - SEPTEMBER 2015

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated December 25, 2001;

Pursuant to the Decree No. 08/2012/ND-CP of the Government dated February 16, 2012 promulgating the working regulation of the Government;

Based on the discussion of the Cabinet’s members and the conclusion of the Prime Minister at the Government’s regular meeting in September 2015 held on September 30 and October 01, 2015,

RESOLVES:

1. Regarding the socio-economic performance in September and the first nine months of 2015; the implementation of the Resolution No. 01/NQ-CP dated January 03, 2015 of the Government.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

However, the socio-economic situation of our country still faced many difficulties and challenges: the export value of agricultural and fishery products declined due to lower export prices and sluggish consumption; results of economic restructuring associated with renovation of the growth model remained limited; the implementation of solutions to improve the business environment was still unsatisfactory; progress of reorganization and equitization of SOEs was slow; life of a part of people faced plenty of difficulties.

The Government requests ministries, agencies and localities to continue promoting achievements, taking favorable advantages, actively proposing concrete solutions and overcoming difficulties; and at the same time synchronously and effectively implementing tasks and solutions set in the Resolutions of the Party, National Assembly and Government, strive to meet and exceed the goals and targets of the socio-economic development plan in 2015, in which focusing on the following key tasks:

- The State Bank of Viet Nam shall closely monitor market changes, govern monetary policy flexibly, efficiently, in close coordination with fiscal policy, ensure stable monetary market, exchange rates, and promote export; implement measures to promote credit growth associated with quality assurance and reasonable credit structure; accelerate the restructuring process of weak credit institutions and strengthen control and settlement of bad debts.

- The Ministry of Planning and Investment shall coordinate with ministries, agencies and localities to enhance the mobilization of resources for development investment; develop and synthesize the mid-term public investment plan for five years 2016 - 2020 in accordance with the Law on Public Investment, Conclusion of the Political Bureau, Resolution of the National Assembly Standing Committee and Decision of the Prime Minister; balance and consider allocating budget funds to social housing projects under Decisions of the Prime Minister; concentrate on removing difficulties and obstacles, accelerating implementation and disbursement of funds, especially for key and urgent programs and projects using ODA capital and preferential loans; coordinate with the Ministry of Construction to study and supplement additional indicators of social housing development in the system of social-economic development index for five years from 2016 to 2020 consistent with the Law on Housing.

- The Ministry of Finance shall coordinate with ministries, agencies and localities to strengthen the drastic implementation of tasks on State budget and finance in the last months of 2015; strictly control the use of loans; synchronously implement solutions to closely manage public debt; promote the prevention of and fight against smuggling and trade fraud, counterfeiting, inferior quality goods, especially at the end of the year.

- The Ministry of Industry and Trade shall promote the deployment of solutions connecting domestic and international markets; forecast, assess and provide timely information on market demand to boost consumption of commodities, especially agricultural and fishery products; strengthen communication on opportunities and challenges in the context of Viet Nam joining bilateral and multilateral free trade agreements.

- The Ministry of Agriculture and Rural Development shall develop suitable mechanisms and policies to encourage enterprises to invest in agriculture and rural development; promote the development of value chains connecting production, distribution and consumption of products; study to identify opportunities to expand export markets of agricultural and fishery products; focus on promoting the restructuring of the livestock sector; actively prepare food supply to meet consumption demand in late months of the year; strengthen coordination in examination of food safety and hygiene, prevent smuggling of cattle and poultry; direct the implementation of the Program on building new countryside to achieve substantial and effective development.

- The Ministry of Labor - Invalids and Social Affairs shall focus on beefing up the implementation of policies on vocational training for rural labor while addressing employment; urgently develop and submit to the Prime Minister to promulgate the multidimensional poverty line for the period 2016 - 2020 while ensuring appropriateness and feasibility.

- The Ministry of Information and Communications shall direct the enhancement of information and communication of results and achievements to create spirit, strengthen trust and solidarity among people, and promote socio-economic development.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The Cabinet members shall actively follow up with issues of public and electors’ interest, actively provide explanation and answers to voters’ comments and questions of members of the National Assembly; review, direct and supervise the implementation of the contents committed before the National Assembly.

- Ministries and agencies shall develop specific plans and strictly implement those plans to address pending documents; focus on drastic direction to the drafting and submission of documents to the Government and the Prime Minister for promulgation or issue under their authority documents on detailed implementation of laws and ordinances already in effect.

The Ministry of Justice and the Government Office shall strengthen the monitoring, supervision and examination of the drafting and submission of laws, ordinances, and documents on detailed implementation of laws and ordinances; actively coordinate with drafting agencies to make proposals to the Government and the Prime Minister on measures to timely address difficulties and obstacles.

2. Regarding the Socio-economic development plan in five years 2016 - 2020 and the Report on the three-year implementation (2013-2015) of the Master plan on economic restructuring associated with renovation of growth model

The Ministry of Planning and Investment is assigned to preside and coordinate with the Ministry of Finance, the Government Office and other relevant ministries and agencies to collect comments from the Cabinet members, finalize the Socio-economic development plan in five years 2016 - 2020 and the Report on the three-year implementation of the Master plan on economic restructuring associated with renovation of growth model. The Minister of Planning and Investment, authorized by the Prime Minister, shall represent the Government to report to the National Assembly.

3. Regarding the Report assessing the implementation of the state budget in five years 2011 - 2015 and orientations for State budget balance for five years 2016 - 2020

The Ministry of Finance is assigned to preside and coordinate with the Government Office and relevant min istries and agencies to collect comments from the Cabinet members, finalize the Report. The Minister of Finance, authorized by the Prime Minister, shall represent the Government to report to the National Assembly on request.

4. Regarding the issuance of government bonds in international capital markets in 2015

The Government agrees on the plan to issue government bonds in international capital markets in 2015 as proposed by the Ministry of Finance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Regarding duration of government bond issuance

The Government agrees to issue government bonds with all durations stipulated in the Law on Public Debt Management and Decree No. 01/2011/ND-CP dated January 05, 2011.

The Minister of Finance, authorized by the Prime Minister, shall represent the Government to report to the National Assembly for deployment permission from November 2015.

6. Regarding the Reports on: the implementation of the Resolutions adopted at the Government’s regular meetings, tasks assigned by the Government and the Prime Minister and the work program of the Government; administrative reform; inspection and settlement of complaints, denunciations and anticorruption; improvement of business environment and enhancement of national competitiveness in the third quarter of 2015

The Government Office, the Ministry of Home Affairs, the Government Inspectorate, the Ministry of Planning and Investment are assigned to collect comments from the Cabinet members to complete and promulgate reports according to authority for deployment.

7. Regarding the national high school graduation examination and university and college admission in 2015

The Government agrees with the assessment mentioned in the Report of the Ministry of Education and Training on the national high school graduation examination and university and college admission in 2015

The Ministry of Education and Training is assigned to organize a session to withdraw lessons learned, promote advantages and overcome shortcomings and limitations of the organization of university and college admission in 2015; continue to complete the plan on the national high school graduation examination and university and college admission in the next years following the education renovation roadmap enshrined in the Resolution No. 29-NQ/TW.

8. Regarding measures to promote the application and development of information technology (IT)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Government agrees with the Report of the National Commission on IT Application and on the need for tax incentives to encourage strong development of IT and IT services especially technologies related to software and software services.

The Ministry of Finance is assigned to preside and coordinate with the Government Office, the Ministry of Information and Communications, the Ministry of Justice and other relevant ministries and agencies develop and complete the draft Resolution of the Government on tax incentives to promote the IT application and development, and submit it to the Prime Minister for issuance in October 2015.

The Ministry of Finance, the Ministry of Information and Communications, the Ministry of Science and Technology, the Ministry of Labor - Invalids and Social Affairs are assigned to quickly submit to the Government, the Prime Minister for promulgation or issue under their authority documents guiding the implementation in 2015. The Government Office is assigned to supervise the implementation.

b) Regarding the promotion of outsourcing of IT services in State agencies

The Government agrees to promote the deployment of IT enterprises to implement the partial or full leasing of services including: hardware, software, connection, solutions, etc. leaving State agencies with provision of e- services. To ensure information security, ministers, heads of ministerial-level agencies, Government agencies, Chairmen of provincial/municipal People's Committees shall be allowed to make limited tendering; decide short- term rent (under 12 months) if necessary conditions to determine a stable rent are missing.

9. Regarding the Report on status and solutions to enhance Viet Nam’s labor productivity

The Ministry of Planning and Investment is assigned to collect comments from Cabinet members, consult with experts and scientists, to make specific, objective and comprehensive analysis and assessment on the causes and current status of Viet Nam’s labor productivity; identify methodologies for calculating labor productivity consistent with practical conditions of Viet Nam, complete the Report on enhancement of Viet Nam’s labor productivity, a draft Resolution of the Government on tasks and solutions to improve Viet Nam's labor productivity, and report to the Prime Minister and the Deputy Prime Ministers in November 2015.

10. Regarding the inclusion of salaries in the calculation of health care service prices paid by health insurance

The Government agrees to include salaries and special allowances in the calculation of prices of examination and treatment services paid by health insurance. The State budget shall continue to provide support to health care facilities in case collection from structured service charges is not enough to cover spending for pensions as stipulated.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Ministry of Information and Communications shall coordinate with the Ministry of Health and the Ministry of Finance to popularize the adjustments in medical service prices as well as policies of the State supporting the poor, ethnic minorities, people in sea and island areas, children under six years old, near poor, middle-income people joining health insurance.

11. Regarding the proposal to suspend collection of toll road fees from motorbike owners

The Government agrees to suspend collection of toll road fees from motorbike owners from January 01, 2016.

The Ministry of Transport is assigned to preside and coordinate with other relevant ministries and agencies to develop the draft Decree amending a number of articles of the Decree No. 18/2012/ND-CP dated March 13, 2012 and Decree No. 56/2014/ND-CP dated May 30, 2014, and submit to the Government.

12. Regarding the identification of agencies to manage local health care units

The Government Office is assigned to synthesize comments and report to the Prime Minister and Deputy Prime Ministers.

13. Regarding the draft Decree on the management, provision and use of radio and television services

The Government agrees on the plan to: limit the cap percentage of foreign programs out of the total number of exploited channels to 30% for paid radio and television services; not to provide additional limitation on the percentage of foreign formatted, copyrighted reality radio and television programs out of the total broadcasting time to 20% and the number of affiliated programs out of the total number of licensed channels and programs of press agencies for production to 30%; not permit linking political news programs.

The Ministry of Information and Communication is assigned to preside and coordinate with the Ministry of Justice, the Government Office and other relevant ministries and agencies to collect comments and complete the draft Decree, and submit to the Prime Minister for consideration and issuance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Ministry of Public Security is assigned to collect comments from the Cabinet members, complete the draft Decree, ensure conformity with the Law on People’s Public Security Forces and current legal regulations, and submit to the Government for consideration and issuance.

15. Regarding the draft Report of the Government on public consultation results on the draft Penal Code (revised) The Government agrees with the draft Report on public consultation results on the draft Penal Code (revised) by the Ministry of Justice.

The Ministry of Justice is assigned to preside and coordinate with the Government Office and other relevant ministries and agencies to collect comments from the Cabinet members, urgently revise and complete the Report. The Minister of Justice, authorized by the Prime Minister, shall represent the Government to submit to the National Assembly.

16. Regarding amendments to a number of articles of the Law on Value Added Taxes, Law on Excise Tax and Law on Tax Management

The Ministry of Finance is assigned to preside and coordinate with the Ministry of Justice, the Government Office and other relevant ministries and agencies to collect comments from the Cabinet members, revise and complete the draft law. The Minister of Finance, authorized by the Prime Minister, shall represent the Government to submit to the National Assembly.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER

Nguyen Tan Dung

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Resolution No. 72/NQ-CP dated October 07, 2015, The Government’s regular meeting September 2015
Official number: 72/NQ-CP Legislation Type: Resolution
Organization: The Government Signer: Nguyen Tan Dung
Issued Date: 07/10/2015 Effective Date: Premium
Gazette dated: Updating Gazette number: Updating
Effect: Premium

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Resolution No. 72/NQ-CP dated October 07, 2015, The Government’s regular meeting September 2015

Address: 17 Nguyen Gia Thieu street, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Phone: (+84)28 3930 3279 (06 lines)
Email: info@ThuVienPhapLuat.vn

Copyright© 2019 by THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu

DMCA.com Protection Status