Sẽ sửa đổi, bổ sung danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn

01/11/2021 16:00 PM

Nội dung được đề cập tại Công văn 7957/VPCP-QHĐP ngày 30/10/2021 về tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chế độ, chính sách tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Sẽ sửa đổi, bổ sung danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn

Sẽ sửa đổi, bổ sung danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn (Ảnh minh họa)

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan:

Rà soát, tổng hợp, sửa đổi, bổ sung danh sách các thôn đặc biệt khó khăn và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung danh sách các xã khu vực I, khu vực II, khu v ực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn.

Phó Thủ tướng cũng cơ bản nhất trí với đề xuất của Ủy ban Dân tộc. Giao các Bộ, cơ quan: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính, Ủy ban Dân tộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

Khẩn trương chủ trì nghiên cứu, đề xuất giải pháp cụ thể đối với các chính sách đã ban hành áp dụng tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 nay không còn nằm trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (chi tiết tại Phụ lục kèm theo), báo cáo cấp có thẩm quyền tại thời điểm phù hợp, bảo đảm kết quả phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và nâng cao sinh kế cho người dân.

Bên cạnh đó, giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn:

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân và đồng bào dân tộc thiểu số về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong tình hình mới, đặc biệt là Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Công văn 7957/VPCP-QHĐP được ban hành ngày 30/10/2021.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,120

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn