Sẽ có cơ chế tài chính, kế toán phù hợp với hộ kinh doanh

15/08/2019 11:34 AM

Đây là nội dung nổi bật được nêu tại Nghị quyết 61/NQ-CP ngày 14/8/2019 Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Chính phủ thống nhất chủ trương tách dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp thành dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) do nội dung sửa đổi nhiều, quy mô lớn, cần xác định rõ phạm vi sửa đổi và thuận lợi trong áp dụng pháp luật.

Đối với một số nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp, Chính phủ thống nhất theo hướng:

- Quy định khung, nguyên tắc chung về địa vị pháp lý của hộ kinh doanh; cơ chế tài chính, kế toán phù hợp với hộ kinh doanh; giao Chính phủ quy định về quyền và nghĩa vụ, chính sách phát triển hộ kinh doanh.

- Tiếp thu, thể chế hóa đầy đủ tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) về doanh nghiệp nhà nước; rà soát các quy định tại dự thảo Luật, bảo đảm đồng bộ với Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, các luật có quy định về doanh nghiệp nhà nước.

- Hoàn thiện các quy định liên quan đến các loại hình doanh nghiệp, thời hạn góp vốn, thanh toán tiền mua cổ phần bảo đảm quyền chủ động, thuận lợi trong hoạt động và quản trị doanh nghiệp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2019 để trình Quốc hội.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,079

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn