Hướng dẫn triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa

25/11/2020 15:43 PM

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn 159-HD/BTGTW ngày 11/11/2020 triển khai Kết luật 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Hướng dẫn triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển văn hóa (Ảnh minh họa)

Theo đó Hướng dẫn 159-HD/BTGTW ngày 11/11/2020, nội dung thực hiện như sau:

1. Tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận 76-KL/TW cho toàn thể cán bộ, đảng viên.

Việc quán triệt nội dung Kết luận 76-KL/TW được phổ biến đến chi bộ, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng. 

2. Tiến hành rà soát các chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW; Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Trên cơ sở đó, có kế hoạch khảo sát, đánh giá tác động, hiệu quả xã hội của các chương trình, đề án đã hoàn thành và đi vào hoạt động; tập trung hoàn thiện các chương trình, đề án chưa hoàn thành hoặc chưa được triển khai xây dựng với lộ trình, tiến độ cụ thể.

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án với các nhóm giải pháp sát thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Nội dung chương trình, kế hoạch phải xác định rõ mục tiêu, tiến độ, sản phẩm cụ thể trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết 33-NQ/TW; Kết luận 76-KL/TW, gắn với các nội dung được nêu trong Nghị quyết 23-NQ/TW; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về văn hóa, văn học, nghệ thuật. Trong đó, cần chú ý đến lộ trình chung:

- Năm 2023, tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW; Tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

- Năm 2024, 2025, tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW và Sơ kết 05 năm việc thực hiện Kết luận 76-KL/TW.

4. Định kỳ kiểm tra, giám sát việc thể chế hóa chủ trương của Đảng; việc thực thi chính sách, pháp luật về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đối với cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa.

Đưa việc triển khai thực hiện xây dựng và phát triển văn hóa, con người trở thành nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ hằng năm.

Xem chi tiết nội dung tại Hướng dẫn 159-HD/BTGTW ngày 11/11/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,270

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn