Mức kinh phí công đoàn doanh nghiệp được sử dụng năm 2018

17/01/2018 09:54 AM

Hàng tháng, khi doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn cho Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thì đồng thời cũng được trích ra một tỷ lệ phần trăm từ tổng kinh phí đó để sử dụng.

Vấn đề này được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 21 Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/ 2016, cụ thể như sau:

- Công đoàn cơ sở được sử dụng theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số thu kinh phí công đoàn và tổng số thu đoàn phí công đoàn theo hướng dẫn hàng năm của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn;

- Và được sử dụng 100% tổng số thu khác của đơn vị theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn.

Đồng thời, căn cứ theo quy định tại Điểm 2.4 Khoản 2 Mục II Hướng dẫn 1784/HD-TLĐ ngày 06/11/2017 về xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2018, theo đó:

Trong năm 2018, kinh phí công đoàn được phân phối cho công đoàn cơ sở được sử dụng 68% tổng số thu và công đoàn cấp trên (các cấp) được sử dụng 32% tổng số thu.

Như vậy, trong năm 2018, doanh nghiệp sẽ được sử dụng 68% tổng số kinh phí công đoàn để sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp (tăng 1% so với năm 2017) với mục đích chăm lo cho người lao động, như:

- Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng theo lương;

- Chi quản lý hành chính;

- Chi hoạt động phong trào: tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thăm hỏi, trợ cấp, động viên, khen thưởng, đào tạo cán bộ, tổ chức phong trào thi đua, …

Để biết thêm chi tiết mức đóng các khoản kinh phí công đoàn, đoàn phí cũng như tỷ lệ trích sử dụng các khoản trên của công đoàn cơ sở, doanh nghiệp có thể tham khảo chi tiết tại công việc “Trích nộp kinh phí công đoàn”.

Hồng Phương

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 59,476

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn