an le

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

Điều kiện cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Điều kiện cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

Điều kiện của tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Điều kiện của tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện của tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều kiện xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật không quy định tại các Điều 3, 4, 5 và 6 Nghị định 82/2016.

Điều kiện xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật không quy định tại các Điều 3, 4, 5 và 6 Nghị định 82/2016.

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật không quy định tại các Điều 3, 4, 5 và 6 Nghị định 82/2016.

Điều kiện xuất khẩu mẫu vật nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES có nguồn gốc nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo

Điều kiện xuất khẩu mẫu vật nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES có nguồn gốc nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện xuất khẩu mẫu vật nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES có nguồn gốc nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo.

Điều kiện xuất khẩu mẫu vật nguy cấp, quý, hiếm từ tự nhiên, theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

Điều kiện xuất khẩu mẫu vật nguy cấp, quý, hiếm từ tự nhiên, theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện xuất khẩu mẫu vật nguy cấp, quý, hiếm từ tự nhiên, theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES.

Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo, quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo, quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo, quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES.

Điều kiện và đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

Điều kiện và đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện và đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES.

Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển mẫu vật từ tự nhiên, quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển mẫu vật từ tự nhiên, quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển mẫu vật từ tự nhiên, quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES.

Điều kiện đầu tư khai thác thủy sản

Điều kiện đầu tư khai thác thủy sản

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện đầu tư khai thác thủy sản.

Điều kiện đầu tư kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống thủy sản

Điều kiện đầu tư kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống thủy sản

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện đầu tư kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống thủy sản.

Điều kiện đầu tư nuôi trồng thủy sản

Điều kiện đầu tư nuôi trồng thủy sản

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện đầu tư nuôi trồng thủy sản.

Điều kiện đầu tư sản xuất giống thủy sản

Điều kiện đầu tư sản xuất giống thủy sản

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện đầu tư sản xuất giống thủy sản.

Điều kiện vận chuyển, cất giữ thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm từ tự nhiên và sản phẩm của chúng

Điều kiện vận chuyển, cất giữ thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm từ tự nhiên và sản phẩm của chúng

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện vận chuyển, cất giữ thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm từ tự nhiên và sản phẩm của chúng.

Điều kiện khai thác thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

Điều kiện khai thác thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện khai thác thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Điều kiện kinh doanh xổ số

Điều kiện kinh doanh xổ số

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện kinh doanh xổ số.

Điều kiện cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Điều kiện cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Điều kiện thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Điều kiện thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điều kiện hoạt động của công ty cho thuê tài chính

Điều kiện hoạt động của công ty cho thuê tài chính

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện hoạt động của công ty cho thuê tài chính.

Điều kiện hoạt động ngân hàng của công ty tài chính

Điều kiện hoạt động ngân hàng của công ty tài chính

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện hoạt động ngân hàng của công ty tài chính.

Điều kiện hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại

Điều kiện hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại.

Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.

Điều kiện hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam, phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam, phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam, phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Điều kiện lập cơ sở bán lẻ hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Điều kiện lập cơ sở bán lẻ hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện lập cơ sở bán lẻ hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Điều kiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Điều kiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.

Điều kiện hành nghề của luật sư nước ngoài

Điều kiện hành nghề của luật sư nước ngoài

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện hành nghề của luật sư nước ngoài.

Điều kiện hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài

Điều kiện hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài.

Điều kiện hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài

Điều kiện hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài.

Điều kiện hành nghề luật sư

Điều kiện hành nghề luật sư

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện hành nghề luật sư.

Điều kiện hoạt động và cấp Giấy phép hoạt động ngân hàng mô

Điều kiện hoạt động và cấp Giấy phép hoạt động ngân hàng mô

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) của Điều kiện hoạt động và cấp Giấy phép hoạt động ngân hàng mô.

Điều kiện kinh doanh dược

Điều kiện kinh doanh dược

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) của Điều kiện kinh doanh dược.

Điều kiện kinh doanh vận tải đa phương thức nội địa

Điều kiện kinh doanh vận tải đa phương thức nội địa

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) của Điều kiện kinh doanh vận tải đa phương thức nội địa.

Điều kiện kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

Điều kiện kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) của Điều kiện kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.

Điều kiện để được cho phép hoạt động đào tạo

Điều kiện để được cho phép hoạt động đào tạo

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) của Điều kiện để được cho phép hoạt động đào tạo.

Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học

Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) của Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học.

Điều kiện hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử

Điều kiện hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) của Điều kiện hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử.

Điều kiện hoạt động đánh giá và chứng nhận chính sách bảo vệ thông tin cá nhân trong thương mại điện tử

Điều kiện hoạt động đánh giá và chứng nhận chính sách bảo vệ thông tin cá nhân trong thương mại điện tử

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) của Điều kiện hoạt động đánh giá và chứng nhận chính sách bảo vệ thông tin cá nhân trong thương mại điện tử.

Điều kiện hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử

Điều kiện hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) của Điều kiện hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử.

Điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) của Điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

Điều kiện thiết lập website thương mại điện tử bán hàng

Điều kiện thiết lập website thương mại điện tử bán hàng

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) của Điều kiện thiết lập website thương mại điện tử bán hàng.

Điều kiện hoạt động nhượng quyền thương mại

Điều kiện hoạt động nhượng quyền thương mại

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) của Điều kiện hoạt động nhượng quyền thương mại.

Điều kiện cấp giấy phép tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp

Điều kiện cấp giấy phép tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) của Điều kiện cấp giấy phép tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp.

Điều kiện cấp giấy phép tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy nhiệt điện

Điều kiện cấp giấy phép tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy nhiệt điện

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) của Điều kiện cấp giấy phép tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy nhiệt điện.

Điều kiện cấp giấy phép tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy thủy điện

Điều kiện cấp giấy phép tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy thủy điện

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) của Điều kiện cấp giấy phép tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy thủy điện.

Điều kiện cấp giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp

Điều kiện cấp giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) của Điều kiện cấp giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp.

Điều kiện cấp giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện

Điều kiện cấp giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) của Điều kiện cấp giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện.

Điều kiện cấp giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng công trình nhà máy thủy điện

Điều kiện cấp giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng công trình nhà máy thủy điện

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) của Điều kiện cấp giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng công trình nhà máy thủy điện.

Các tin đã đưa ngày: từ
Open the calendar
- đến
Open the calendar