Trích nộp kinh phí công đoàn trong Công ty Hợp Danh

Hình từ Internet

1. Đóng kinh phí công đoàn

Công ty hợp danh phải đóng kinh phí công đoàn, không phân biệt đã có hay chưa có công đoàn cơ sở.

Mức đóng kinh phí Công đoàn là 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Kinh phí công đoàn được phân phối như sau:

 

Có tổ chức Công đoàn

Không có tổ chức công đoàn

Kinh phí công đoàn

(Do công ty hợp danh đóng)

Mức đóng

2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Phân phối

- Công đoàn cơ sở được sử dụng 75% tổng số thu kinh phí công đoàn và 100% tổng số thu khác của công đoàn cơ sở.

- Nộp 25% tổng số thu kinh phí công đoàn cho công đoàn cấp trên.

Nộp 100% kinh phí công đoàn cho Công đoàn cấp trên. Công ty hợp danh không được sử dụng.

Cơ quan thu kinh phí công đoàn: Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Liên đoàn Lao động cấp tỉnh) trực tiếp thu kinh phí hoặc phân cấp cho Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thu.

"Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở" bao gồm:

- Liên đoàn lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là liên đoàn lao động cấp huyện);

- Công đoàn ngành địa phương;

- Công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (sau đây gọi chung là công đoàn các khu công nghiệp);

- Công đoàn tổng công ty;

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khác.

Công ty hợp danh cần liên hệ với Liên đoàn Lao động cấp tỉnh để được hướng dẫn về nơi nộp kinh phí. Đồng thời, cũng được hướng dẫn về phương thức nộp của địa phương (nộp tiền mặt hay chuyển khoản, nếu chuyển khoản thì chuyển vào tài khoản nào).

2. Thời hạn nộp kinh phí công đoàn

- Đối với công ty hợp danh là doanh nghiệp nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, thực hiện trả tiền lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh: đóng kinh phí công đoàn theo tháng hoặc theo quý một lần cùng với thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động trên cơ sở đăng ký với tổ chức công đoàn.

- Đối với công ty hợp danh không thuộc trường hợp nêu trên, thì: đóng kinh phí công đoàn theo tháng, cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

Lưu ý: Khoản đóng kinh phí công đoàn được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong kỳ đối với công ty hợp danh có hoạt động sản xuất kinh doanh.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,291
Bài viết liên quan: