Thông báo thời gian, phương pháp trích khấu hao tài sản cố định đối với tài sản cố định mới phát sinh trong công ty TNHH một thành viên

Khấu hao tài sản cố định là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của tài sản cố định vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian trích khấu hao của tài sản cố định (sau đây gọi tắt là TSCĐ).

Thời gian trích khấu hao TSCĐ là thời gian cần thiết mà công ty thực hiện việc trích khấu hao TSCĐ để thu hồi vốn đầu tư TSCĐ; và được xác định như sau:

Đối với tài sản cố định còn mới (chưa qua sử dụng), công ty phải căn cứ vào khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 45/2013/TT-BTC để xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định.

Đối với tài sản cố định đã qua sử dụng, thời gian trích khấu hao của tài sản cố định được xác định như sau:

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ

=

 

 

Giá trị hợp lý của TSCĐ

x

  

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ mới cùng loại xác định theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 45/2013/TT-BTC)

Giá bán của TSCĐ cùng loại mới 100% (hoặc của TSCĐ tương đương trên thị trường)

           

Trong đó: Giá trị hợp lý của TSCĐ là giá mua hoặc trao đổi thực tế (trong trường hợp mua bán, trao đổi), giá trị còn lại của TSCĐ hoặc giá trị theo đánh giá của tổ chức có chức năng thẩm định giá (trong trường hợp được cho, được biếu, được tặng, được cấp, được điều chuyển đến ) và các trường hợp khác.

Phương pháp trích khấu hao bao gồm: Phương pháp khấu hao đường thẳng; Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh; Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm phải được lựa chọn áp dụng nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ đó.

Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định và hướng dẫn áp dụng, thực hiện theo quy định tại Phụ lục 2 Thông tư 45/2013/TT-BTC.

Trước khi đưa bắt đầu trích khấu hao TSCĐ, công ty phải gửi Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,256
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: