Thời gian trích khấu hao tài sản cố định hữu hình trong Công ty Cổ Phần

thời gian trích khấu hao

Hình từ Internet

Thời gian trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình là khoảng thời gian cần thiết mà công ty cổ phần thực hiện việc trích khấu hao để thu hồi vốn đầu tư. Cụ thể, cách xác định thời gian trích khấu hao của TSCĐ hữu hình được quy định như sau:

1. Đối với tài sản cố định còn mới (chưa qua sử dụng)

Công ty cổ phần phải căn cứ vào Khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định (Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC) để xác định thời gian trích khấu hao cụ thể cho từng loại TSCĐ có trong công ty mình.

2. Đối với tài sản cố định đã qua sử dụng

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ hữu hình đã qua sử dụng được xác định theo công thức sau:

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ

=

Giá trị hợp lý của TSCĐ

x

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ mới cùng loại xác định theo Khung thời gian trích khấu hao các loại TSCĐ

Giá bán của TSCĐ cùng loại mới 100% (hoặc của TSCĐ tương đương trên thị trường)

Trong đó: Giá trị hợp lý của TSCĐ là giá mua hoặc giá trao đổi thực tế (trong trường hợp mua bán, trao đổi); giá trị còn lại của TSCĐ; hoặc giá trị theo đánh giá của tổ chức có chức năng thẩm định giá (trong trường hợp được cho, được biếu, được tặng, được cấp, được điều chuyển đến ) và các trường hợp khác.

3. Thời gian trích khấu hao đối với dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (B.O.T); Dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh (B.C.C)

Thời gian trích khấu hao ở đây được xác định là thời gian khai thác hoàn vốn đầu tư của chủ đầu tư tại dự án. Việc trích khấu hao TSCĐ hình thành từ dự án theo tỷ lệ tương ứng với doanh thu hàng năm phù hợp với thời gian khai thác thu phí hoàn vốn của dự án (tương tự như phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm). Việc xác định giá trị TSCĐ hình thành từ dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,371
Bài viết liên quan: