>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Những vấn đề chung về trái phiếu doanh nghiệp trong Công ty Cổ Phần

(Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet)

1. Khái niệm trái phiếu doanh nghiệp

Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành.

Trái phiếu doanh nghiệp là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của doanh nghiệp phát hành.

2. Các loại trái phiếu

- Trái phiếu doanh nghiệp xanh: là trái phiếu doanh nghiệp được phát hành để đầu tư cho dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, dự án mang lại lợi ích về môi trường theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường. 

- Trái phiếu chuyển đổi: là loại hình trái phiếu do công ty cổ phần phát hành, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của chính doanh nghiệp phát hành theo điều kiện, điều khoản đã được xác định tại phương án phát hành trái phiếu.

- Trái phiếu có bảo đảm: là loại hình trái phiếu được bảo đảm thanh toán toàn bộ hoặc một phần lãi, gốc bằng tài sản của doanh nghiệp phát hành hoặc tài sản của bên thứ ba theo quy định của pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; hoặc được bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính ở nước ngoài, tổ chức tài chính quốc tế theo quy định của pháp luật. 

- Trái phiếu kèm chứng quyền: là loại hình trái phiếu được công ty cổ phần phát hành kèm theo chứng quyền, cho phép người sở hữu chứng quyền được quyền mua một số cổ phiếu phổ thông của doanh nghiệp phát hành theo điều kiện, điều khoản đã được xác định tại phương án phát hành trái phiếu.

3. Hình thức phát hành trái phiếu

Trái phiếu có thể được phát hành theo 02 hình thức sau đây:

- Chào bán trái phiếu riêng lẻ.

- Chào bán trái phiếu ra công chúng.

Trái phiếu có thể được phát hành ở thị trường nước ngoài chứ không riêng thị trường Việt Nam.

4. Những nội dung cần có của trái phiếu riêng lẻ phát hành tại thị trường trong nước

Doanh nghiệp tự do quyết định khối lượng trái phiếu phát hành trong mỗi đợt phát hành, tùy vào nhu cầu huy động vốn và năng lực tài chính.

Trái phiêu được chào bán dưới hình thức chứng chỉ, hoặc bút toán ghi sổ, hoặc dữ liệu điện tử (Doanh nghiệp phát hành trái phiếu quyết định cụ thể hình thức trái phiếu đối với mỗi đợt chào báo theo quy định tại thị trường phát hành);

Trái phiếu doanh nghiệp đều phải đảm bảo chứa đựng những thông tin căn bản sau đây khi được phát hành tại thị trường Việt Nam:

Chỉ tiêu thông tin

Nội dung yêu cầu

Loại hình

Trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu không chuyển đổi

(Nêu rõ trái phiếu có bảo đảm, có kèm theo chứng quyền nếu có)

Kỳ hạn

Từ 01 năm trở lên

Đồng tiền phát hành và thanh toán

Đồng Việt Nam (VND)

Mệnh giá

Một trăm triệu (100.000.000) đồng Việt Nam hoặc bội số của một trăm triệu (100.000.000) đồng Việt Nam 

Lãi suất danh nghĩa

Lãi suất cố định, hoặc lãi suất thả nổi, hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. 

(Nêu rõ cơ sở tham chiếu để xác định lãi suất danh nghĩa tại phương án phát hành và công bố thông tin cho nhà đầu tư mua trái phiếu về cơ sở tham chiếu được sử dụng)

Khi phát hành trái phiếu tại thị trường nước ngoài thì yêu cầu đối với các chỉ tiêu thông tin nêu trên được thực hiện theo quy định pháp luật của nước đó.

5. Phương thức phát hành trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước

Trái phiếu doanh nghiệp được phát hành theo các phương thức sau đây:

- Đấu thầu phát hành

- Bảo lãnh phát hành

- Đại lý phát hành

- Bán trực tiếp cho nhà đầu tư trái phiếu đối với doanh nghiệp phát hành là tổ chức tín dụng. 

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu quyết định phương thức phát hành và công bố cho đối tượng mua trái phiếu.

Tổ chức đấu thầu, bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp bao gồm:

- Công ty chứng khoán được phép cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành theo quy định của Luật Chứng khoán;

- Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ đại lý phát hành khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán.

6. Quyền mua lại hoặc hoán đổi trái phiếu riêng lẻ của thị trường trong nước

- Doanh nghiệp phát hành được mua lại trước hạn hoặc hoán đổi trái phiếu. Riêng đối với mua lại trước hạn trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế, khi thực hiện phải tuân thủ quy định về quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trái phiếu bị hủy bỏ sau khi được mua lại.

- Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu là cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án mua lại trái phiếu trước hạn hoặc hoán đổi trái phiếu, ngoại trừ trường hợp doanh nghiệp bắt buộc phải mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của nhà đầu tư. 

- Các trường hợp mua lại trái phiếu trước hạn bao gồm:

(i) Mua lại trước hạn theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp phát hành và người sở hữu trái phiếu.

(ii) Bắt buộc mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư khi:

- Doanh nghiệp phát hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.

- Doanh nghiệp phát hành vi phạm phương án phát hành trái phiếu mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.

- Các trường hợp khác được nêu cụ thể tại phương án phát hành trái phiếu quy định tại Điều 13 Nghị định 153/2020/NĐ-CP (nếu có).

Lưu ý: Mục (ii) nêu trên không áp dụng đối với trường hợp trái phiếu bị thu hồi theo quyết định của cấp có thẩm quyền

Điều 4. Giải thích từ ngữ - Nghị định 153/2020/NĐ-CP

Mua lại trái phiếu trước hạn: là việc doanh nghiệp mua lại trái phiếu đã phát hành của chính doanh nghiệp trước ngày đáo hạn.

- Hoán đổi trái phiếu: là việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu để hoán đổi cho trái phiếu đang lưu hành của chính doanh nghiệp đó tại cùng một thời điểm để cơ cấu lại danh mục nợ.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,327
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: