Hồ sơ chốt sổ bảo hiểm khi chấm dứt hoạt động doanh nghiệp trong Công ty Cổ Phần

Nguồn: Internet

1. Trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm khi chấm dứt hoạt động của công ty cổ phần

Sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) là sổ được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, là cơ sở để giải quyết các chế độ BHXH theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Khi chấm dứt hợp đồng lao động, công ty cổ phần có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu công ty đã giữ của người lao động.

Xác nhận sổ BHXH là việc ghi thời gian đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN của người tham gia. Nội dung ghi trong sổ BHXH phải đầy đủ theo từng giai đoạn tương ứng với mức đóng và điều kiện làm việc của người tham gia BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN (kể cả thời gian người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng như nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản; nghỉ việc không hưởng tiền lương; tạm hoãn HĐLĐ).

Nếu công ty cổ phần nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì công ty cổ phần có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.

Trường hợp công ty cổ phần chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Sau khi thu hồi được số tiền công ty cổ phần còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.

2. Thủ tục chốt sổ BHXH cho người lao động khi công ty cổ phần chấm dứt hoạt đồng

Bước 1: công ty cổ phần cần làm thủ tục báo giảm lao động tham gia BHXH.

Xem chi tiết tại công việc Đăng ký điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN: Tăng, giảm lao động tham gia; thay đổi thông tin đơn vị sử dụng lao động; thay đổi mức lương; gia hạn thẻ BHYT

Bước 2: công ty cổ phần thực hiện thủ tục chốt sổ BHXH.

1. Trường hợp sổ BHXH chưa được cơ quan BHXH rà soát, in tờ rời đến năm 2016 hoặc sổ BHXH đã được bảo lưu đơn vị trước đó nếu tiếp tục tham gia tại đơn vị sau; công ty cổ phần đã hoàn tất thủ tục báo giảm và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Căn cứ Phiếu giao nhận hồ sơ 620/…/SO áp dụng từ ngày 10/10/2017 thì hồ sơ bao gồm:

- Sổ BHXH (mẫu sổ cũ) hoặc Tờ bìa sổ BHXH (sổ mẫu mới),

- Các tờ rời sổ BHXH.

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-BHXH)

Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 07 ngày

2. Trường hợp sổ BHXH đang được cơ quan BHXH rà soát theo phiếu giao nhận hồ sơ 626 hoặc 320 (cũ)

Căn cứ Phiếu giao nhận hồ sơ 627/…/SO áp dụng từ ngày 10/10/2017 thì hồ sơ bao gồm:

- Phiếu yêu cầu về việc trả sổ BHXH do cơ quan BHXH thực hiện rà soát (mẫu số 02a ban hành kèm theo Thông báo 2123/TB-BHXH)

Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày

Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan bảo hiểm quản lý.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

702