Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Điều kiện để được hoạt động cơ sở in

Cơ sở in là doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp thực hiện đầy đủ hoặc từng công đoạn chế bản, in, gia công sau in.

Sản phẩm in là sản phẩm được tạo ra bằng công nghệ, thiết bị ngành in trên các loại vật liệu khác nhau, bao gồm:

1. Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí;

2. Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành;

3. Tem chống giả; 

4. Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền);

5. Xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về xuất bản;

6. Bao bì, nhãn hàng hóa;

7. Tài liệu, giấy tờ của tổ chức, cá nhân;

8. Các sản phẩm in khác.

I. Cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm số 1, 2, 3 và 4 nêu trên phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in theo nhu cầu, khả năng hoạt động của cơ sở in và đúng với nội dung đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in hoặc tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in.

- Có mặt bằng hợp pháp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in.

- Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam và có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

TOP 10 công ty in ấn chất lượng tại Biên Hòa Đồng Nai

Hình từ Internet

II. Thủ tục cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm phải thực hiện trước khi hoạt động: 

Đối với cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm số 1 và 3

Trước khi hoạt động, cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm số 1 và 3 phải có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in gồm có:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 25/2018/NĐ-CP).

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế.

- Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in (theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định 25/2018/NĐ-CP).

Nơi nộp hồ sơ:

- Cơ sở in thuộc các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương gửi hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Cơ sở in khác gửi hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp hồ sơ gửi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến phải đảm bảo tính pháp lý theo quy định của pháp luật về chữ ký số và các quy định liên quan;

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in phải cấp giấy phép trong đó ghi rõ nội dung hoạt động in phù hợp với thiết bị của cơ sở in và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động in; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Lưu ý: Hồ sơ đề nghị cấp phép của cơ sở in không đầy đủ thông tin, thông tin không trung thực hoặc không thể hiện việc đáp ứng đủ điều kiện hoạt động nêu tại mục I bị từ chối nhận hồ sơ cấp phép.

Đối với cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in sản phẩm in số 2, 4, 6, 7 và 8

Trước khi hoạt động 15 ngày, Cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in sản phẩm in số 2, 4, 6, 7 và 8 phải đăng ký hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in.

Thành phần hồ sơ gồm: Tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in (Theo mẫu số 11 ban hành kèm theo Nghị định 25/2018/NĐ-CP).

Nơi nộp hồ sơ:

- Cơ sở in thuộc các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương gửi hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Cơ sở in khác gửi hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai đăng ký đầy đủ thông tin, cơ quan quản lý về hoạt động in có trách nhiệm xác nhận đăng ký và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động in; trường hợp không xác nhận đăng ký phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Lưu ý: Tờ khai đăng ký hoạt động của cơ sở in không thể hiện đầy đủ thông tin theo mẫu quy định hoặc thể hiện thông tin không trung thực bị từ chối xác nhận đăng ký.

Đối với cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in sản phẩm in số 5

Xem chi tiết tại công việc Hoạt động in xuất bản phẩm.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

5,618
Công việc tương tự: